(Úřední list č. 294 z 15. prosince 1943, str. 8985, běž. č. 884).

 

Na základě § 10 prováděcího nařízení k nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě o obhospodařování uhlí z 5. září 1939, týkajícího se právního postavení Úřadovny pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu z 21. ledna 1941 (Věst. ř. prot. str. 46) a vyhlášky předsedy vlády z 18. srpna 1943, týkající se převzetí rozdělování palivového dříví pro otopné účely Úřadovnou pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu (Sb. č. 231/1943) se nařizuje:

§ 1.

Určení pojmu

(1) Palivovým dřívím ve smyslu tohoto nařízení rozumí se: Všechny druhy palivového dříví pro otopné účely, jako palivové hroubí, zpracovaná klesť a zpracované pařezy, pilařské odřezky a špalíky, palivová kola atd.

(2) Na nezpracovanou klesť a nezpracované pařezí, jakož i na kůru a piliny se ustanovení tohoto nařízení nevztahuje. Dodávky nezpracované klestě a nezpracované pařezí mohou však býti spotřebitelům započítány (místním poměrům přiměřeně) ke krytí jejich nároků.

§  2.

Dodávky palivového dříví

(1) Palivové dříví může býti ode dne, kdy vstoupí toto nařízení v platnost, objednáno, dodáváno nebo odebíráno pouze ve stanoveném množství na základě zápisu do listiny zákazníků A, B nebo C některého obchodníka. Výjimku tvoří zvláštní příděly, které povoluje Úřadovna pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu nebo některé jí zmocněné místo.

(2) Za obchodníky se považují v tomto případě nejen velko- a maloobchodníci a spotřebitelská družstva, nýbrž také majitelé lesů a dřevo zpracující a opracující podniky, jestliže dosud dodávali palivové dříví přímo spotřebitelům, jakož i podniky, které zásobují palivem osazenstva (pouze pro dodávky pro osazenstvo).

(3) Každý spotřebitel smí podati pouze jednu přihlášku k zápisu do listiny zákazníků některého obchodníka.

(4) Odevzdání přihlášky k odběru palivového dříví nezakládá právního nároku na dodávku přihlášeného množství.

(5) Množství palivového dříví, dodané spotřebitelům, musí býti dodavateli zapisováno do přihlášek k odběru palivového dříví a do výkazů a odběru palivového dříví.

(6) Majitelé lesů, lesní zaměstnanci a lesní dělníci, jakož i majitelé dřevo zpracujících a dřevo opracujících podniků a členové jejich osazenstev se považují za samozásobitele a jsou z ustanovení tohoto nařízení vyjmouti. Dále jsou z ustanovení tohoto nařízení vyjmuty takové osoby, které na základě vyhlášky předsedy vlády z 15. května 1943 o úpravě povinných dodávek palivového dříví (Sb. č. 138/1943) mají vůči majiteli lesa nárok na povinnou dodávku palivového dříví (deputáty).

(7) Zásobování česko-moravských drah, jakož i jejich k odběru režijního uhlí oprávněných zaměstnanců palivovým dřívím jest z ustanovení tohoto nařízení vyjmuto a bude prováděno na základě přímých bližších pokynů Úřadovny pro uhelné hospodářství.

(8) Dodávky palivového dříví budou upraveny příslušnými pokyny pro výrobce palivového dříví, velkoobchodníky palivovým dřívím a maloobchodníky palivovým dřívím. Pokyny pro výrobce palivového dříví, jakož i pro velkoobchodníky a maloobchodníky palivovým dřívím, budou uveřejňovány v Úředním listě Protektorátu Čechy a Morava, posledně jmenované také ve zpravodajské službě příslušných hospodářských skupin.

§ 3.

Rozdělování

(1) Zápisy do listin zákazníků u obchodníků děje se podle tří skupin:

Skupina A: potřeba domácnostní:

  1. a) pro podpal,
  2. b) pro otopné účely.

Skupina B: potřeba pro ústřední topení, etážové topení a zařízení na výrobu teplé vody.

Skupina C: potřeba palivového dříví všech ostatních spotřebitelů:

  1. a) pro podpal,
  2. b) pro otopné účely.

(2) Údaje potřebné k provedení zápisů do listin zákazníků učiní spotřebitelé do 20. ledna 1944 na přihláškách k odběru palivového dříví a výkazech o odběru palivového dříví, které vydají z příkazu ministerstva hospodářství a práce okresní úřady (magistráty), případně jimi zmocněná místa. Přihlášku k odběru palivového dříví si ponechá spotřebitel, kdežto výkaz o odběru palivového dříví zůstane u obchodníka.

(3) Spotřebitelé mají se přihlásiti k odběru palivového dříví pokud možno u svého dosavadního dodavatele palivového dříví, příp. dodavatele paliv (obchodníka s uhlím). Přihláška smí býti podána zásadně pouze u jednoho dodavatele. V případě, že je více dodavatelů, nebo že jde o novou potřebu, jest podati přihlášku u dopravně nejvýhodněji položeného dodavatele.

(4) Všechny údaje a zápisy na přihláškách k odběru palivového dříví a výkazech o odběru palivového dříví, jakož i na ostatních tiskopisech jest učiniti podle pravdy.

(5) Po provedené přihlášce jest změna dodavatele přípustná pouze ve zvláště odůvodněných případech a vyžaduje schválení okresního úřadu (magistrátu).

(6) Množství uvolněná k dodávce spotřebitelům budou stanovena Úřadovnou pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu nebo z jejího příkazu okresními úřady (magistráty).

§  4.

Povinnost vedení záznamů

(1) Výrobci a obchodníci jsou povinni vésti záznamy:

  1. a) o výrobě, příp. příjmu palivového dříví, oddělené podle množství nebo váhy, druhu a dodavatelů,
  2. b) o dodávkách palivového dříví, odděleně podle odběratelů, množství nebo váhy a druhu.

(2) Pokud jsou uvedeny záznamy podle jiných ustanovení, ze kterých jsou v odst. (1) stanovené údaje zřejmé, nemusí býti zvláštní záznamy vedeny.

§  5.

Směrnice pro přepočítávání množství a váhy

(1) Množství palivového dříví převzatá obchodníky v prostorových metrech (prm) přepočtou se po provedeném převzetí na kg podle následujícího přepočítacího klíče:

tvrdé palivové dříví………………………………….. 1 prm = 500 kg,

měkké palivové dříví………………………………..  1 prm = 400 kg.

(2) Provádí-li se dodávka na vagony, jest směrodatná úřední ložná váha.

§ 6.

Změny během uhelného hospodářského roku

(1) Změny spotřebních poměrů u spotřebitelů, jakož i vystěhování z obce apod. musí býti hlášeny starostovy města, příp. obce a současně také dodavateli.

(2) Starosta města, příp. obce jest povinen zaznamenati odstěhování z obce v přihlášce k odběru palivového dříví a potvrditi dosud odebrané množství palivového dříví.

§ 7.

Zákaz použití palivového dříví k jiným než otopným účelům

(1) Nabývati, zdarma či za úplatu odbývati, zpracovávati nebo používati palivového dříví všeho druhu k jiným než otopným účelům jest bez nařízení nebo povolení Úřadovny pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu zakázáno. Stejně tak jest zakázáno zdarma nebo za úplatu předávati palivové dříví určené pro vlastní spotřebu (deputát) majiteli lesů, dřevo zpracujícími a dřevo opracujícími podniky nebo jinými k odběru oprávněnými osobami.

(2) Druhy palivového dříví určené pro účely technicko-chemické nejsou tímto ustanovením postiženy.

§ 8.

Práva a povinnosti vyplývající ze smluv

(1) Práva a povinnosti vyplývající ze smluv – pokud předchozím ustanovením a k těmto ustanovením vydaným pokynům, výnosům, jakož i později vydaným nařízením nebo opatřením odporují – se ruší.

(2) Opatření učiněná na základě těchto ustanovení nezakládají nároku na náhradu škody.

(3) Zabavení nebo zajištění zásob palivového dříví jest účinné jen tehdy, je-li provedeno se souhlasem Úřadovny pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu. Všechna dosud provedená zabavení nebo zajištění pokud nebyla vyslovena Úřadovnou pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu se tímto ruší.

§ 9.

Výjimky

Úřadovna pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu jest oprávněna povolovati výjimky z tohoto nařízení.

§ 10

Provádění a dozor

(1) Okresní úřady (magistráty) se tímto pověřují dozírati nad dodržováním ustanovení tohoto nařízení o rozdělování palivového dříví pro otopné účely obchodníky a spotřebiteli přímo, výrobci v dohodě s příslušnými lesními dohledacími úřady a zmocňují se prováděti k tomu potřebná šetření a žádati zprávy.

(2) Pro velkou Prahu pověřuje se prováděním tohoto nařízení vedle magistrátu hl. m. Prahy Pražská prodejna uhlí s. s r.o., Praha.

(3) Palivové dříví určené pro Velkou Prahu jest dodávati prostřednictvím Pražské prodejny uhlí s. s r.o., Praha. Pražská prodejna uhlí s. s r.o., Praha, může v rámci směrnic vydaných Úřadovnou pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu voliti své dodavatele palivového dříví a po schválení Úřadovnou pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu stanoviti dodávkové podíly zúčastněných obchodníků, jakož i starati se o stanovení jednotných nákupních a prodejních podmínek.

(4) Okresní úřady (magistráty), jakož i pro Velkou Prahu Pražská prodejna uhlí s. s r.o., Praha, se zmocňují vydati pro své okresy prováděcí předpisy k řešení jim uložených úkolů. Tyto prováděcí přepisy vyžadují schválení Úřadovny pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu.

§ 11.

Trestní ustanovení

(1) Přestupky tohoto nařízení, jakož i pokynů a prováděcích předpisů vydaných k jeho provádění se – bez újmy případného trestního stíhání – trestají okresními úřady (magistráty) pokutou do 1 000 000 K nebo vězením do jednoho roku. V případě nedobytnosti pokuty jest uložiti trest na svobodě podle povahy přestupku až do jednoho roku. Tyto tresty mohou býti uloženy také současně, při čemž trest na svobodě včetně náhradního trestu za nedobytnou pokutu nesmí činiti více než jeden rok. Rozsudek může býti na náklad odsouzeného uveřejněn v jednom nebo více denních listech, jestliže je tak určeno trestním nálezem. Předměty, kterými bylo trestní jednání provedeno, které byly takovým jednáním nabyty, nebo jsou zřejmě určeny k spáchání trestního jednání, jakož i neoprávněné docílený zisk, mohou býti prohlášeny za propadlé, a sice i tehdy, nemůže-li býti viník stíhán nebo odsouzen.

(2) Trestně – právní stíhání může býti provedeno pouze z příkazu Úřadovny pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu. Odvolání tohoto příkazu jest přípustné.

(3) Trestnost na základě jiných ustanovení zůstává tímto nedočtena.

§ 12.

Platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem uveřejnění.