(Úřední list č. 3 z 5. I. 1945, str. 25, běž. č. 9)

 

Spotřeba elektřiny stoupla u odběratelů v Protektorátě tou měrou, že musí býti učiněna opatření k zajištění hromadného odběru. Na základě § 1 vládního nařízení z 3. října 1942, Sb. č. 343, o zajištění dodávky energie, nařizuji s účinností od 8. ledna 1945 takto:

  1. Spotřeba proudu v domácnostech musí býti snížena o 30 % proti průměrné spotřebě v měsících září až prosinci 1944. Přípustná nejvyšší týdenní spotřeba zjistí se takto:

Ze spotřeby v měsících září až prosinci včetně se vypočte týdenní průměrná spotřeba a sníží se o 30 %. Odběratel je též oprávněn vypočíst průměrnou týdenní spotřebu z posledního odčítacího období, spadá-li toto období do měsíců září až prosince. V každém případě přísluší však odběrateli nejméně spotřeba 3 kWh týdně.

Totéž platí v domácnostech, s nimiž je spojen provoz, který podléhá ústředním svazům obchodu nebo řemesla, a při nichž se jednotně odčítá.

  1. Ustanovení bodu 1. platí obdobně pro závody ústředního svazu obchodu a pro kanceláře a správy živnostenského hospodářství. Moje nařízení z 26. října 1944, čj. W V/2-160/2551/44, tím není dotčeno.
  2. Odběratelé uvedení pod č. 1. a 2. jsou povinni zapisovati stav měřiče týdně vždy v pondělí v 8 hodin do listiny, již sami založí. Správnost stavu měřiče z 8. ledna 1945 potvrdí majitel domu nebo jeho zástupce. Převod množství snad ušetřených z jednoho týdne na druhý není přípustný.
  3. Elektrárnám se ukládá, aby se ihned postaraly o přezkoušení opatření nařízených k úspoře proudu. Odběratelé proudu, kteří nedodrží předepsané úspory proudu nebo nebudou zapisovati týdenní spotřebu buď vůbec, nebo ne v udaném termínu, buďtež ihned udáni u příslušného správního úřadu.
  4. Toto nařízení platí až do zavedení úplné úpravy o spotřebě proudu. Přestupky tohoto nařízení se trestají podle § 4 uvedeného vládního nařízení.