Vyhláška č. 430 (Fe – T 13)

ministra hospodářství a práce

ze dne 4. srpna 1943

o úpravě spotřeby kamen, sporáků a vařičů.

(Úřední list č. 182 ze 6. srpna 1943, str. 6172, běž. č. 568)

Podle vládního nařízení ze dne 26. června 1943, č. 175 Sb., o oběhu zboží, nařizuji:

§ 1.

(1) Níže uvedená kamna, sporáky a vařiče jsou výrobky, jichž odběr jest omezen a smějí býti spotřebitelům dodávány a těmito odebírány pouze na odběrní šeky nebo na odběrní poukazy:

  1. Neelektrické nářadí.
  2. Kamna:
  3. železná topná kamna na pevná paliva a kamna plynová,
  4. přenosná topná kamna z keramiky.
  5. Sporáky:

přenosné sporáky ze železa a z keramické hmoty o šířce plotny do 120 cm

  1. sporáky na uhlí,
  2. sporáky na plyn a kombinované sporáky na plyn a uhlí.
  3. Plynové vařiče.
  4. Elektrické nářadí:

Elektrické sporáky, elektrické stolní sporáky a elektrické dvojplotýnky na vaření.

(2) Počet těchto výrobků, jichž odběr jest omezen, může býti doplněn nebo uveřejněním v Úředním listě.

(3) Objednávky nositelů kontingentů, na které při nabytí účinnosti této vyhlášky již byla výrobci nebo obchodníku odevzdána oprávnění k odběru železa, mohou býti vyřízeny bez požadování odběrních šeků.

§ 2.

(1) Pro nositele kontingentů jakož i nositele veřejné potřeby se vydají odběrní šeky, pro ostatní spotřebitele odběrní poukazy.

(2) Odběrní poukazy vydají obecní úřady (městské úřady nebo magistráty) podle směrnic dozorčí úřadovny při ministerstvu hospodářství a práce (v dalším „dozorčí úřadovna“).

(3) Odběrní šeky vydá dozorčí úřadovna.

(4) Nositelé kontingentů obdrží odběrní šeky pouze na odevzdání odpovídajících oprávnění k odběru železa. Vsádkovou váhu (výši oprávnění k odběru železa) potvrdí písemně dodavatel. Toto potvrzení přiloží nositel kontingentu k žádosti a odběrní šeky.

§ 3.

Dodavatelům jest zakázáno žádati nebo přijímati oprávnění k odběru železa na výrobky, jichž odběr jest omezen.

§ 4.

(1) Výrobky, jichž odběr jest omezen, smějí býti vydány obchodníkům a těmito odebírány pouze na odběrní poukazy nebo odběrní šeky.

(2) Po dobu jednoho měsíce po účinnosti této vyhlášky jsou výrobci a velkoobchodníci oprávněni vydávati obchodníkům výrobky, jichž odběr jest omezen podle dosavadních směrnic bez požadování odběrních poukazů nebo šeků.

§ 5.

Tovární výroba výrobků uvedených v § 1 je dovolena pouze těm výrobcům, kterým dozorčí úřadovna vydala zvláštní povolení k jich výrobě.

§ 6.

Výrobci odevzdají přijaté odběrní poukazy a odběrní šeky dozorčí úřadovně podle směrnic jí vydaných.

§ 7.

(1) Výrobci zboží, jehož odběr jest omezen, hlásí dozorčí úřadovně prostřednictvím příslušné organisace živnostenského hospodářství vždy do 10. příštího měsíce – poprvé do 10. září 1943 – počet a druh zboží v minulém měsíci vyrobeného a odeslaného, jakož i stav zakázek ku konci předešlého měsíce.

(2) Zakázky, které nemohou výrobci vyříditi v rámci svých výrobních možností, jest hlásiti příslušné organisaci živnostenského hospodářství.

§ 8.

(1) Ve zvláště odůvodněných jednotlivých případech může dozorčí úřadovna povoliti výjimky z předpisů této vyhlášky.

(2) Žádosti o udělení výjimečného povolení se podávají dozorčí úřadovně prostřednictvím příslušné organisace živnostenského hospodářství.

(3) Dozorčí úřadovna může vydati k provedení této vyhlášky potřebné předpisy.

§ 9.

Přestupky této vyhlášky nebo předpisů podle této vyhlášky vydaných se trestají podle § 9 vl. nař. č. 175/1943 Sb.

§ 10.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem uveřejnění.