Dr. Ervin Sperling, zástupce vedoucího Úřadovny pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu

Vystupňované požadavky na uhlí jako surovinu podmiňují dokonalejší podchycení množství jsoucích k dispozici, jejich nejpečlivější rozdělování se zřetelem na účel použití, dopravní poměry, hospodárnost jakož i nejúspornější spotřebu. To je rozhodující pro novou úpravu zásobování průmyslu, která vstoupila v platnost 1. dubna 1942 a jež se týká v podstatě živnostenských spotřebitelů s nejmenší měsíční spotřebou 20 tun, nebo živnostenských spotřebitelů majících vojensko-hospodářskou důležitost.

Podkladem pro zásobování jest opět jako dosud úřední ohláška. Průmyslové podniky musí proto vyplňování těchto ohlášek věnovati zvláštní pozornost. Opožděné zasílání ohlášek zdražuje veškeré rozdělování prováděné Úřadovnou pro uhelné hospodářství. Opožděně došlé ohlášky musí proto zůstati při zpracování velkého počtu přídělů bez povšimnutí neb k nim může býti přihlédnuto teprve po provedeném rozdělení za předpokladu, že zůstala potom ještě k disposici paliva, určená pro měsíční zásobovací období. Je proto ve vlastním zájmu průmyslu podávati ohlášky včas. Chybné disposice Úřadovny pro uhelné hospodářství způsobené nesprávně neb neúplně vyplněnými ohláškami, mohou míti za následek nedostatečný příděl neb dokonce vyloučení z přídělu pro jednotlivé důležité podniky. Tomu však musí býti za všech okolností zabráněno neb je nutno, aby uhlí a ložné plochy vagonové bylo účelně využito. Nesprávné ohlášky mají proto kromě vyloučení z přídělu a zásobování rovněž za následek nejpřísnější trestní stíhání. Nejčastěji se vyskytující nesprávnosti při vyplňování úředních ohlášek týkají se údajů ohledně stávajících zásob a potřeby. Zásoby nemají býti hlášeny jen na podkladě účtárenského výpočtu, nýbrž na podkladě skutečného zjištění. Při udávání potřeby nemá býti přihlíženo na stávající zásoby neb na zamýšlené tvoření zásob. Zatajování zásob a udávání vyšší nežli skutečné potřeby má za následek, že takto vylouděná množství jsou odebírána jiným závodům, jejichť výroba snad právě v tomto zásobovacím období má svou zvláštní důležitost. Tím jsou poškozováni především oni spotřebitelé, jejichž údaje a ohlášky jsou pravdivé, čímž je zvláště ztěžována práce zodpovědných míst.

Příděly Úřadovny pro uhelné hospodářství se dějí v úzké spolupráci s místy, jež mají zájem na jednotlivých průmyslových odvětvích a jejich výrobě, zvláště však s Ústředním svazem průmyslu a hospodářskými skupinami. Tím je zde dána dostatečná záruka, že je přihlíženo k důležitosti jednotlivých odvětví výroby a k zájmům průmyslu, že zřetelem na dané možnosti pokud jde o palivo, dopravu, pracovní poměry a suroviny.

Aby bylo co možno nejvíce využito dané ložné plochy vagonové, bude při přídělech přihlíženo více než dosud k přirozeným odbytištím revíru, to znamená, že průmyslové firmy dostanou příděl z těch dolů, které jsou místu jejich závodu nejblíže. Při tom musí býti hranice velkých revírů, které mohou zásobovati větší území, vedeny dále, nežli hranice revírů malých, které často nemohou plně zásobiti ani nejbližší okres. Při tom má býti brán patřičný zřetel na speciální topeniště, která vyžadují paliv určitého původu a třídění. Přesto by průmyslové závody mohly k uskutečnění těchto snah hodně přispěti tím, že by svá topeniště přezkoušely, pokud jde o použitelnost blízkých paliv a netrvaly výlučně na přídělu paliv, která používaly v dobách mírových a která byla často volena jen z důvodů cenových neb z pohodlnosti. Totéž co pro původ paliv platí také ohledně jednotlivých třídění. Také zde může býti zjednáno mnohé ulehčení a odpomoc nejen pro obhospodařovací místa, ale i pro samotný průmysl tím, že se upustí od druhů, jichž je výslovný nedostatek a přejde se k jiným, kterých je více k disposici.

V dobách příznivějších dopravních poměrů může volba paliv, jichž je dostatek, umožniti získání zásob. Při zakládání zásob jest postupovati tak, že uskladnitelné druhy se uskladní, kdežto méně uskladnitelných druhů se použije ke krytí běžné potřeby. V dobách těžkých dopravních poměrů znamená volba paliva z revíru ležícího v blízkosti a doprava po nápravě vlastními povozy mnohé ulehčení pro zásobování.

Značná změna ustanovení o zásobování průmyslu palivy byla pro uhelný hospodářský rok 1942/43 způsobena pojetím dřívějšího tzv. vlastního odběru a vlastní spotřeby do obhospodařování. Vlastní odběr a vlastní potřeba, tj. používání vyrobených paliv doly samotnými nebo podniky náležejícími témuž majiteli a jsoucími v provozní souvislosti s doly, nebyly dosud podrobeny ohlašovací povinnosti a nepodléhaly proto obhospodařování paliv. Účelem pojetí těchto odběrů do obhospodařování bylo, podrobiti také tato značná množství úspornému a obhospodařovacím zásadám odpovídajícímu použití. Nyní jest tudíž povinna ohláškou každá průmyslová potřeba i spotřeba. Spotřeba dolů ve vlastním uhlí a spotřeba plynáren ve vlastním koksu podléhá rovněž ohlašovací povinnosti, nevyžaduje však přídělu a může proto býti jako „povolená vlastní spotřeba závodu“ podle hlášení v úřední ohlášce odebrána a spotřebována bez přídělu Úřadovny pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu. Podle obdoby ustanovení na ostatním říšském území rozhodla Úřadovna pro uhelné hospodářství, že také spotřeba důlních elektráren, které výlučně nebo převážně dodávají elektrický proud dolům, má býti považována za „povolenou vlastní spotřebu závodu“. Pro všechnu ostatní spotřebu, zvláště pak také pro spotřebu připojených závodů, je vedle ohlášky ještě zapotřebí přídělu Úřadovny pro uhelné hospodářství.

Je proto nutno, aby údaje v úředních ohláškách, pokud se tkají jednotlivých závodů, byly rozlišovány a patřičně označovány podle „povolené vlastní spotřeby závodu“ a „množství, která mají býti přidělena“. Tím se zabrání, aby množství, pro která je zapotřebí přídělu, nebyla v důsledku nejasnosti hlášení přidělována a tím také nesměla býti odebrána, nebo, že množství, která smějí býti odebírána bez přídělu, budou přidělena a o ně budou zkráceny závody jiné.

Všechny tyto novinky v obhospodařovacích předpisech znamenají přísnější zachycení všech obhospodařovaných paliv. Mají zaručiti plynulé zásobování, jak to situace připouští.

Věstník SIA č. 6, 1942