Nařízení č. 4

Úřadovny pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu

o zaopatření domácího otopu

ze dne 26. března 1941, Věst. nař. str. 128.

 

S odvoláním na § 10 prováděcího nařízení k nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě o obhospodařování uhlí ze dne 5. září 1939, týkající se právního postavení Úřadovny pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu ze dne 21. ledna 1941 (Věstn. ř. prot. str. 46) a § 1, III. prováděcího výnosu ke shora uvedenému nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě o zaopatřování domácností, zemědělství a drobných živností palivy ze dne 23. října 1939 (Věstn. ř. prot. str. 215), nařizuje se s účinností k 1. dubnu 1941:

I.

(1) Zásobování spotřebitelů podléhajících III. prováděcímu výnosu k nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě o obhospodařování uhlí ze dne 5. září 1939 o zaopatřování domácností, zemědělství a drobných živností palivy ze dne 23. října 1939 (Věstn. ř. prot. str. 215) ve smyslu jmenovaného III. prováděcího výnosu budiž prováděno výhradně podle ustanovení tohoto nařízení.

(2) Zásobování místních vojenských správ, velitelstev, letišť, německé pořádkové policie, říšské pracovní služby, SS-zbraní, táborů dětí poslaných na venkov, táborů Národní německé skupiny a českomoravských drah jakož i jejich k odběru režijního uhlí oprávněných zaměstnanců je z ustanovení tohoto nařízení vyňato.

II.

Dodávání paliv pro domácí otop spotřebitelům děje se zásadně prostřednictvím obchodníků ve smyslu § 5 zmíněného III. prováděcího výnosu.

III.

Paliva pro domácí otop smějí býti objednávána, dodávána a odebírána toliko ve stanovených množstvích na základě zápisu do listiny zákazníků A, B nebo C některého obchodníka. Výjimku tvoří zvláštní příděly, které provádí Úřadovna pro uhelné hospodářství nebo místo jí zmocněné.

IV.

Zápis do listin zákazníků u obchodníků děje se podle tří skupin:

Skupina A: potřeba paliv domácností pro topení v kamnech, k účelům vaření a praní (§ 3a III. prováděcího výnosu).

Skupina B: potřeba paliv pro zařízení ústředního topení, etážového topení a pro zásobování teplou vodou.

Skupina C: potřeba paliv ostatních spotřebitelů domácího otopu (zemědělství a zemědělských vedlejších závodů jakož i drobných živností, úřadů, obchodních místností atd. (§ 3b, c a d III. prováděcího výnosu).

V.

(1) Zápis do listin zákazníků musí se provésti u oněch obchodníků, u nichž spotřebitelé byli k odběru paliv zapsáni dne 1. března 1941.

(2) Změna obchodníka je přípustná toliko ve zvláště odůvodněných výjimečných případech a vyžaduje schválení okresního úřadu (magistrátu). Takovými případy jsou zvláště: přesídlení spotřebitele nebo obchodníka, bonita obchodníka, která by mohla míti nepříznivý vliv na dodávky pro něho, odpadnutí dosavadního způsobu dodávky (např. zrušení dodávky na pytle obchodníkem) atd., nikdy však přechodný nedostatek paliv u obchodníka.

VI.

(1) Údaje potřebné k zápisu do listiny zákazníkům musí spotřebitelé učiniti na úředních kmenových přihláškách a přihláškách, které na příkaz ministerstva veřejných prací vydají okresní úřady (magistráty), příp. místa jimi zmocněná.

(2) Vydání nových kmenových přihlášek a přihlášek okresními úřady (magistráty), příp. místy těmito zmocněnými, jakož i zápis do listin zákazníků u obchodníků na základě těchto přihlášek musí se provésti nejpozději do 30. dubna 1941. Dosavadní kmenové přihlášky buďtež při výdeji nových kmenových přihlášek okresními úřady (magistráty) staženy.

(3) Při zápisu do listin zákazníků jest zachovávati následující postup:

Každý spotřebitel obdrží kmenovou přihlášku a jednu nebo více přihlášek podle toho, smí-li pro odběr paliv býti přihlášen toliko u jednoho nebo několika obchodníků. Kmenové přihlášky a přihlášky musí býti vyplněny řádně a ve stejném znění. Údaje spotřebitelů o počtu výtopných místností a počtu osob patřících k domácnosti jakož i pro jaké účely je paliva zapotřebí, musí potvrditi majitel domu nebo správce domu. Údaje oněch spotřebitelů, kteří se musí dáti zapsati pro odběr paliv do listiny zákazníků C, vyžadují mimo to potvrzení obecního úřadu.

(4) Otopnými místnostmi se rozumí: kuchyně a pokoje vytopitelné kamny, nikoli však předsíně, chodby, prádelny, koupelny, komory a podobné místnosti.

(5) Spotřebitelské (domácnosti), kteří potřebují paliva pro topení v kamnech, k účelům praní a vaření (kmenová přihláška A), smějí se s výjimkou takových, kteří odebírají plynárenský koks přímo z plynárny a mimo to potřebují jiná paliva, dáti zapsati do listiny zákazníků toliko u jednoho obchodníka.

(6) Tiskopisy pro přihlášku k cíli zápisu do listiny zákazníků B slouží pouze k přihlášce potřeby pro zařízení ústředního topení, etážového topení a pro zásobování teplou vodou. Tyto tiskopisy musí vyplniti každý, kdo provozuje takové zařízení Domácnosti, které mimo to potřebují palivo ku praní a vaření, musí mimo přihlášek k listině zákazníků B vyplniti též přihlášky k listině zákazníků A. Zemědělské závody a vedlejší závody, jakož i živnostenské závody musí, jestliže potřebují palivo pro zařízení ústředního a etážového topení a pro zásobování teplou vodou a mimo to pro topení v kamnech, vyplniti pro potřebu paliv týkajících se celého takového závodu pouze přihlášku k zápisu do listiny zákazníků C.

(7) Vyplněné a potvrzené kmenové přihlášky a přihlášky musí býti předány obchodníku, příp. obchodníkům, u nichž jest zápis provésti. Pro odevzdané přihlášky musí obchodníci založiti listiny zákazníků A, B a C. Obchodník musí přezkoušeti správnost údajů svých odběratelů ohledně množství paliv dodaných v uhelném hospodářském roce 1940/1941 a tyto jakož i množství paliv, která pro každého spotřebitele pro uhelný hospodářský rok 1940/41 byla stanovena, zapsati do své listiny zákazníků a provedení zápisu potvrditi v příslušných sloupcích kmenové přihlášky. Kmenovou přihlášku obdrží potom spotřebitel, kdežto přihlášky zůstanou u obchodníka.

(8) Obchodníci sestaví pro každou ze tří listin zákazníků nové sběrné listiny a podají tyto do 10. května 1941 příslušnému okresnímu úřadu (magistrátu).

(9) Pakliže obchodník dodává spotřebitelům v cizím okrese, musí, pakliže dodávka se děje na povozy (po nápravě) z jeho skladiště, jednati se spotřebiteli z cizího okresu stejně jako se svými ostatními spotřebiteli, tj. tyto pojmout do své listiny zákazníků a vykázati je sběrnou listinou svému příslušnému okresnímu úřadu (magistrátu). Pakliže se dodávka děje na vagony, musí býti pro spotřebitele z cizích okresů založeny zvláštní listiny zákazníků a podány zvláštní sběrné listiny okresním úřadům (magistrátům), příslušným podle bydliště spotřebitele.

(10) Okresní úřady (magistráty) použijí sběrných listin podaných obchodníky jako podkladů pro založení nové sběrné listiny pro své okresy, která musí býti Úřadovně pro uhelné hospodářství podána do 20. května 1941.

VII.

(1) Změny, které vyplývají z odhlášek nebo nových přihlášek spotřebitelů, musí obchodníci v listinách zákazníků a v listinách sběrných opravovati. Obchodníci musí svým okresním úřadům (magistrátům) podávati čtvrtletně k 20. každého prvního kvartálního měsíce nové opravené sběrné listiny, podle stavu k počátku kvartálu, poprvé podle stavu ze dne 1. října do 20. října.

(2) Okresní úřady (magistráty) založí na podkladě těchto oprav čtvrtletně nové sběrné listiny.

VIII.

(1) Povolí-li se spotřebiteli okresním úřadem (magistrátem) změna obchodníka, musí spotřebitel u svého dosavadního obchodníka po provedeném vyškrtnutí v jeho listině zákazníků dáti si na své kmenové přihlášce a na přihlášce předané obchodníkovi potvrditi provedené vyškrtnutí z listiny zákazníků zápisem data vyškrtnutí v příslušném sloupci tiskopisů. Při tom musí obchodník také potvrditi v příslušném sloupci množství paliv, dodaných v běžném uhelném hospodářském roce. Tiskopis přihlášky svého dosavadního obchodníka předá potom spotřebitel novému obchodníku, k němuž byl přikázán okresním úřadem (magistrátem), když před tím v příslušném sloupci kmenové přihlášky souhlasně zapsal nového obchodníka. Zápis do listiny zákazníků nového obchodníka provede se stejným způsobem jako zápis první. Nemá-li spotřebitel již potřeby paliv, provede se vyškrtnutí shora uvedeným způsobem, při čemž dosavadní obchodník přihlášku spotřebitelovu po provedení zápisu vyškrtnutí uloží odděleně od přihlášek spotřebitelů, zapsaných do jeho listin zákazníků.

(2) Obchodníci nesmějí přejímati přihlášky spotřebitelů, na kterých není zaznamenáno povolení okresního úřadu (magistrátu) ke změně obchodníka a na kterých potvrzení zmíněná pod 1. nejsou.

(3) Nenalezne-li nový spotřebitel obchodníka, ochotného jej přijmout do své listiny zákazníků, bude přikázán okresním úřadem (magistrátem) určitému obchodníku, který je pak povinen jej zapsati a jemu dodávati.

IX.

(1) Okresním úřadům (magistrátům) jako zaopatřovacím okresům podle § 4 III. prováděcího výnosu budou Úřadovnou pro uhelné hospodářství přiděleny roční kontingenty paliv pro domácí otop.

(2) Množství zjištěná podle VI tvoří podklad pro nové stanovení kontingentů paliv pro jednotlivé okresy pro uhelný hospodářský rok 1941/42.

X.

(1) Až do konečného stanovení nových kontingentů paliv pro jednotlivé okresy pro uhelný hospodářský rok 1941/42 zůstávají příděly stanovené pro spotřebitele okresními úřady (magistráty) pro uhelný hospodářský rok 1940/41 v platnosti.

(2) Spotřebitelům skupiny B a C smí býti přiznána toliko co nejpřísněji přezkoušená potřeba. Pakliže přezkoušení potřeby těchto spotřebitelů nebylo dosud provedeno, jest tak neprodleně dodatečně učiniti.

(3) Výše konečných přídělů pro spotřebitele v uhelném hospodářském roce 1941/42 stanoví okresní úřady (magistráty) podle pokynů Úřadovny pro uhelné hospodářství, jakmile konečné nové kontingenty paliv budou Úřadovnou pro uhelné hospodářství stanoveny.

(4) Spotřebitelé, kteří jsou zásobeni palivovým dřívím, nemají nároku na dodávku paliv ve smyslu tohoto nařízení. V pochybných případech rozhoduje okresní úřad (magistrát).

(5) Okresní úřady (magistráty) mohou v případech hodných zvláštního zřetele poskytnouti spotřebitelům zvláštní příděly.

(6) Okresní úřady (magistráty) jakož i pro velkou Prahu Pražská prodejna uhlí, spol. s r.o. v Praze, se zmocňují, aby pro své okresy vydaly prováděcí předpisy k úpravě úkolů jim svěřených, které musí býti schváleny Úřadovnou pro uhelné hospodářství.

XI.

(1) Obchodníci smějí přihlášeným spotřebitelům dodávati a spotřebitelé směji od svých obchodníků odebírati toliko takové množství paliv, které bylo stanoveno příslušným okresním úřadem (magistrátem).

(2) Až do konečného stanovení nových palivových kontingentů pro jednotlivé okresy pro uhelný hospodářský rok 1941/42 a do stanovení přídělů pro spotřebitele okresními úřady (magistráty) smí býti spotřebitelům dodána nejvýše polovina přídělu stanového pro uhelný hospodářský rok 1940/41.

(3) Všechny dodávky musí býti obchodníky zaznamenávány v příslušných sloupcích na kmenových přihláškách a přihláškách.

XII.

(1) Roční kontingent paliv přidělený okresním úřadům (magistrátům) bude Úřadovnou pro uhelné hospodářství uvolňován v dílčích kontingentech pro určitá časová období k rozdělení na obchodníky a k objednání těmito.

(2) Stanovení dílčích kontingentů stane se nejpozději do 15. dne měsíce bezprostředně předcházejícího prvnímu měsíci dotyčného časového období, pro které se stanovení děje.

(3) Okresní úřady (magistráty) rozdělí dílčí kontingenty podle vlastního uvážení přiměřeně podle nově podaných sběrných listin obchodníkům a jsou povinny postarati se o to, aby ke konci uhelného hospodářského roku všichni obchodníci obdrželi přidělená jim příslušející roční množství.

(4) Okresní úřady (magistráty) vystaví obchodníkům potvrzení o množství paliv přidělených jim z toho kterého dílčího kontingentu na tiskopisu vydaném podle pokynů ministerstva veřejných prací, které musí obchodníci přiložiti ke svým objednávkám.

(5) Okresní úřady (magistráty) musí provedení rozdělení dílčích kontingentů na obchodníky oznamovati Úřadovně pro uhelné hospodářství v přehledném sestavení.

XIII.

(1) Obchodníci musí své objednávky, doložené potvrzeními okresních úřadů (magistrátu), zásadně podávati obvyklou obchodní cestou podle možnosti u dosavadních dodavatelů se zřetelem k dále uvedeným ustanovením.

(2) Pro dodávky drahou se stanoví, že paliva téhož druhu (původu) až do 40 t za jeden měsíc smějí býti objednána toliko u jednoho dodavatele.

(3) Pro odbyt v prodeji venku (po nápravě) toto omezení neplatí.

(4) Při vydávání potvrzení pro objednávky obchodníkem budiž brán patřičný zřetel na ustanovení pod 2) a 3) a obchodníkům v daném případě vystavovány dílčí potvrzenky v potřebném počtu. Při tom jest dbáti toho, aby dvojí objednávky byly vyloučeny.

(5) Potvrzení okresních úřadů (magistrátů) o výši objednávek musí býti dodavateli, resp. dalšími dodavateli předávána dodávajícím syndikátům, dolům a dovozcům.

(6) Dodávající syndikáty, doly a dovozci nesmějí bez potvrzení okresního úřadu (magistrátu) ani objednávku převzíti ani dodávku provésti.

(7) Musí-li dodavatel objednávku rozděliti na více dalších dodavatelů, musí požádati příslušný okresní úřad (magistrát) o vystavení potřebných dílčích potvrzení a předložiti původně vystavěné potvrzení. Okresní úřady (magistráty) rozdělí v takových případech vydané potvrzení na patřičný počet potvrzení dílčích a původně vystavené potvrzení odejmou.

(8) Objednávky na množství přidělené pro určité časové období, které nebyly v dotyčném časovém období vyřízeny, přenášejí se na období příští.

XIV.

Dodávající syndikáty, doly a dovozci musí se postarati o to, aby obchodníkům byla dodána množství pokaždé jim potvrzená okresními úřady (magistráty). Musí učiniti opatření k tomu potřebná.

XV.

(1) Každá dodávka paliv pro domácí otop po dráze pro obchodníka musí býti oznámena jeho příslušnému okresnímu úřadu (magistrátu).

(2) Syndikáty, doly a dovozci ustanoví v dohodě s Úřadovnou pro uhelné hospodářství, kdo je k tomuto oznámení povinen.

(3) Dodávající syndikáty, doly a dovozci musí Úřadovně pro uhelné hospodářství hlásiti do 10. každého měsíce číselně sestavení dodávek provedených v uplynulém měsíci do jednotlivých okresů po dráze pro účely domácího otopu.

(4) Dodávky provedené pro účely domácího otopu v odbytu venku po nápravě musí býti hlášeny doly do 5. každého měsíce za uplynulý měsíc Úřadovně pro uhelné hospodářství a příslušným okresním úřadům (magistrátům).

(5) Hlášení uvedená pod 3) a 4) musí býti podána po prvé za měsíc duben 1941.

XVI.

(1) Okresní úřady (magistráty) jsou povinny dozírati, aby jejich obchodníci a spotřebitelé byli stejnoměrně zásobováni.

(2) Případné nedostatky v dodávání obchodníkům buďtež okresními úřady (magistráty) hlášeny Úřadovně pro uhelné hospodářství.

(3) Okresní úřady (magistráty) musí si k tomuto účelu založiti evidenci a zmocňují se, aby své obchodníky zavázaly k povinnosti hlášení o všech jim dodaných a jimi vydodaných palivech.

(4) Okresní úřady (magistráty) hlásí do 15. každého měsíce za uplynulý měsíc Úřadovně pro uhelné a hospodářství dodávky paliv provedené pro obchodníky v jejich okrese jakož i stavy zásob svých obchodníků na tiskopisech podle pokynů ministerstva veřejných prací v Praze.

XVII.

Všechny zprávy, požadované podle ustanovení tohoto nařízení, zvláště údaje a zápisy na kmenových přihláškách a přihláškách jakož i na jiných tiskopisech, jest činiti podle pravdy.

XVIII.

(1) Spotřebitelé a obchodníci jsou povinni k převzetí paliv v době, kdy tato mohou býti dodána, pokud jest možnost je uskladniti. Kdo bez odůvodnění opomene objednávku nebo odepře převzetí, ztrácí nárok.

(2) Obchodníci a spotřebitelé jsou povinni v případech nutnosti převzíti i jiná poživatelná paliva, než přihlášená nebo objednaná, když přihlášená nebo objednaná paliva nejsou po ruce.

(3) Nastala-li by nutnost dodati jiná paliva, než jsou přihlášena nebo objednána, jest vzíti za podklad tento přepočítací klíč:

1 t kamenného uhlí nebo kamenouhelných briket nebo antracitu = 1,50 t hnědého uhlí nebo hnědouhelných briket,

1 t koksu = 4/3 t kamenného uhlí nebo kamenouhelných briket nebo antracitu = 2 t hnědého uhlí nebo hnědouhelných briket,

1 t sudetského uhlí z vrchních vrstev = ¼ t sudetského hnědého uhlí nebo hnědouhelných briket,

1 t rakovnického kamenného uhlí z dolu na Lísku = ¼ t kamenného uhlí nebo kamenouhelných briket nebo antracitu.

(4) Spotřebitelé jsou zavázáni k úspornému upotřebení dodaných paliv a musí vystačiti s množstvím stanovenými příslušným okresním úřadem (magistrátem).

XIX.

(1) Množství, která nebyla do 31. března 1941 dodána, se škrtnou.

(2) Všechna paliva dodána po 31. březnu 1941 jest započítati na množství stanovená pro uhelný hospodářský rok 1941/42.

XX.

Obchodníci musí výtky závad a urgence všeho druhu říditi výlučně na dodavatele.

XXI.

(1) Obchodníci jsou povinni, řádně vésti záznamy předepsané v III. prováděcím výnosu.

(2) Záznamy obchodníků o uhelném hospodářském roku 1940/41 musí býti uschovány až do 31. března 1943.

XXII.

Okresní úřady (magistráty) mohou při provádění tohoto nařízení přibrati ke spolupráci zájmové zástupce uhelného obchodu.

XXIII.

(1) Pro Velkou Prahu pověřuje se provedením tohoto nařízení vedle magistrátu hlavního města Prahy Pražská prodejna uhlí, spol. s r.o. v Praze.

(2) Magistrát hlavního města Prahy a Pražská prodejna uhlí ujednají mezi sebou po předchozím schválení Úřadovny pro uhelné hospodářství rozdělení jim příslušejících okruhů úkolů.

XXIV.

(1) Okresním úřadům (magistrátům), příp. pro Velkou Prahu i Pražské prodejně uhlí se tímto ukládá dozírati, aby jejich obchodníci a spotřebitelé plnili ustanovení tohoto nařízení a zmocňují se, aby u nich zařídily k tomu potřebná šetření u dodavatelů svých paliv a požadovaly zprávy.

(2) Dodávajícím syndikátům, dolům a dovozcům se tímto ukládá dozírati, aby dodavatelé jejich paliv plnili ustanovení tohoto nařízení, a zmocňují se, aby vykonávali k tomu potřebná šetření u dodavatelů svých paliv a požadovali zprávy.

XXV.

(1) Přestupky proti tomuto nařízení, proti ustanovením vydaných k jeho doplnění a proti opatřením vydaným ku zmocnění Úřadovny pro uhelné hospodářství podléhají trestním ustanovením §§ 11, 12 a 13 shora zmíněného prováděcího zařízení.

(2) Trestnost na základě jiných ustanovení zůstává tímto nedotčena.

XXVI.

Úpravy odporující těmto ustanovením jakož i směrnice Úřadovny pro uhelné hospodářství pro úpravu zásobování palivy pro domácí otop ze dne 2. listopadu 1939 pozbývají platnosti. Těmto ustanovením odporující výnosy ministerstva veřejných prací se tímto ministerstvem zrušují.

XXVII.

Ustanovení III. prováděcího výnosu nejsou tímto nařízením dotčena.

XXVIII.

Poukazuje se na §§ 9 a 14 v úvodu uvedeného prováděcího nařízení.