Čtvrtý prováděcí výnos

k nařízení říšského protektora o obhospodařování uhlí

ze dne 16. února 1940, Věst. nař. str. 85,

týkající se vyhlášení poplatkového řádu 

Úřadovny pro uhelné hospodářství.

 

Na základě článku VII. vpředu jmenovaného nařízení se stanoví:

§ 1.

K úhradě vydání Úřadovny pro uhelné hospodářství vybírá se poplatek.

§  2.

(1) Poplatek vybírá se z paliv prodávaných v Protektorátu Böhmen und Mähren (§ 2 Druhého prováděcího výnosu ze dne 23. října 1939 – Věstn. R. Prot., str. 207 – a § 2 Třetího prováděcího výnosu ze dne 23. října 1939 – Věstn. R. Prot. str. 215).

(2) Dlužníky poplatků jsou:

  1. a) zpravidla dodávající uhelný syndikát, případně prodejní organisace dodávajícího dolu;
  2. b) za domácí paliva, která nejsou prodávána uhelný syndikátem nebo prodejní organizací dodávajícího dolu, dodávající důl;
  3. c) za dovezená paliva dovozce.

§ 3.

Poplatek činí za každou tunu paliva 10 haléřů bez ohledu na druh a třídění paliva.

§  4.

(1) Poplatek může býti přesunut dlužníkem poplatku na obchodníka a tímto na spotřebitele.

(2) Přirážka k ceně, vyplývající z přesunutí poplatku, nepodléhá ani dani z uhlí, ani z obratu, ani nijakým jiným dávkám.

§ 5.

Majitelé dolů, pokud používají poplatkem povinných paliv vlastní výroby pro deputáty nebo k udržení svého důlního provozu (vlastní spotřeba dolů) nebo ku provozu zařízení (koksáren, briketáren, závodů pro karbonizaci uhlí, závodů hydrogenizačních a výroben energie), nejsou povinni platiti tuto dávku, jsou-li tyto závody v provozní souvislosti s báňskými závody patřícími témuž majiteli dolů.

§ 6.

Poplatky za každý měsíc buďtež poukazovány do 10. dne měsíce následujícího Úřadovně pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu v Praze XII., Vinohradské náměstí 19.

§ 7.

(1) Dlužníci poplatku jsou povinni vésti záznamy, z nichž jejich poplatková povinnost i zapravení poplatků jsou kdykoli bezvadně zřejmy.

(2) Dlužníci poplatků jsou povinni podati za každý měsíc do 10. dne měsíce následujícího Úřadovně pro uhelné hospodářství hlášení paliv jimi do obchodu uvedených a poplatkové povinnosti podléhajících. Hlášení slouží Úřadovně pro uhelné hospodářství za podklad pro výpočet poplatku; nedojde-li hlášení Úřadovně pro uhelné hospodářství nejpozději do 15. dne každého měsíce, stanoví tato poplatek dle volného uvážení.

(3) Poplatkové účty vydané Úřadovnou pro uhelné hospodářství tvoří exekuční titul podle § 90, odst. 2 vládního nařízení ze dne 13. ledna 1928 (Sb. z. a n. čís. 8/28). Vymáhání splatných poplatků Úřadovnou pro uhelné hospodářství děje se cestou politické exekuce okresním úřadem za prostřednictví příslušného Oberlandrata.

(4) Z nezaplacených poplatků jest zaplatiti 4% úroky z prodlení.

§ 8.

Až tento poplatkový řád nabude účinnosti, budou ohláškové listy zavedené Druhým prováděcím výnosem ze dne 23. října 1939 (Věstn. R. Prot. str. 207) vydávány bezplatně.

§ 9.

Tento poplatkový řád nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1940.