Nařízení č. 10 úřadovny o zákazu dodávek pro určité spotřebitele domácího otopu ze dne 18. září 1941

(1) zájmu ušetření paliv zakazuje se s okamžitou platností až do odvolání dodávati paliva neb je odebírati k vytápění:

  1. místností, které slouží
  2. a) různým účelům, jako kupř. ke shromažďování, k tanečním zábavám přednáškám, koncertům, sportovním podnikům, spolkovým slavnostem a podob.;
  3. b) výlučně některému z účelů uvedených pod a) s výjimkou koncertů a kulturních podniků;
  4. zábavních místností jakož i divadel a biografů, pokud se při tom nejedná o podniky živnosti hostinské a hotelové;
  5. tělocvičen;
  6. kostelů;
  7. museí.

(2) Pokud podniky resp. místnosti uvedené pod 1-5 nemají vlastních oddělených topných zařízení, nýbrž jsou připojeny svým topením na zařízení jiných tímto nařízením nedotčených podniků resp.  místností, jest jejich vytápění s okamžitou platností až na další zakázáno a buďtéž jejich topná zařízení zastavena.

(3) Pro udělení výjimečných povolení jest příslušna Úřadovna pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu.

II.

Okresním úřadům (magistrátům) se ukládá dozírati, aby ustanovení tohoto nařízení byla dodržována a zmocňují se, aby vykonávaly k tomu potřebná šetření.

III.

(1) Přestupky proti tomuto nařízení, proti ustanovením vydaným k jeho doplnění a proti opatření vydaným na základě zmocnění Úřadovny pro uhelné hospodářství a podléhají trestním ustanovením §§ 11, 12 a 13 shora zmíněného prováděcího nařízení.

(2) Trestnost na základě jiných ustanovení zůstává tímto nedočtena.

IV.

Poukazuje se na §§ 9 a 14 v úvodu jmenovaného prováděcího nařízení.

V.

Ustanovení tohoto nařízení vstupují vyhlášením v platnost.