Prováděcí nařízení

k nařízení říšského protektora o obhospodařování uhlí,

týkající se právního postavení

Úřadovny pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu

ze dne 21. ledna 1941, Věst. nař. str. 46.

Na základě článku VII. vpředu jmenovaného nařízení se stanoví:

§  1.

Právní postavení.

(1) Úřadovna pro uhelné hospodářství, zřízená na základě článku II. vpředu jmenovaného nařízení užívá označení v německé řeči: Kohlenwirtschaftsstelle für Böhmen und Mähren, v české řeči: Úřadovna pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu. Sídlem jest Praha.

(2) Úřadovna pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu jest právnickou osobou veřejného práva pod bezprostředním a výhradním dozorem Reichsprotektora in Böhmen und Mähren. Jest majetkoprávně samostatná.

§  2.

Osvobození od daní a poplatků.

Úřadovna pro uhelné hospodářství jest při plnění úkolů, které jsou jí uloženy, osvobozena od placení daní, kolků a poplatků.

§  3.

Soudní příslušnost.

Ve věcech občanského práva jest pro Úřadovnu pro uhelné hospodářství příslušno německé soudnictví.

§  4.

Vedoucí Úřadovny pro uhelné hospodářství.

(1) Reichsprotektor in Böhmen und Mähren ustanovuje vedoucího úřadovny pro uhelné hospodářství.

(2) Vedoucí zastupuje Úřadovnu pro uhelné hospodářství před soudem i mimo soud. Zastoupení Úřadovny pro uhelné hospodářství vůči vedoucímu Úřadovny pro uhelné hospodářství upravuje Reichsprotektor in Böhmen und Mähren.

(3) Vedoucí Úřadovny pro uhelné hospodářství jest vázán pokyny Reichsprotektora in Böhmen und Mähren.

§  5.

Služební řád.

(1) Vedoucí, jakož i zaměstnanci Úřadovny pro uhelné hospodářství buďtež vzati ve slib, že budou svědomitě plniti služební povinnosti na ně vznesené podle služebního řádu pro Úřadovnu pro uhelné hospodářství ze dne 23. září 1939.

(2) Vedoucí Úřadovny pro uhelné hospodářství jest vzat ve slib Reichsprotektorem in Böhmen und Mähren, zaměstnanci Úřadovny pro uhelné hospodářství vedoucím Úřadovny pro uhelné hospodářství.

§  6.

Jednací řád.

Vedoucí Úřadovny pro uhelné hospodářství vydá jednací řád, který vyžaduje schválení Reichsprotektora in Böhmen und Mähren.

§  7.

Poplatkový řád.

(1) Náklady Úřadovny pro uhelné hospodářství buďtež opatřeny poplatky nebo přirážkami.

(2) Výše poplatku pro Úřadovnu pro uhelné hospodářství, zavedeného 4. prováděcím výnosem, týkajícím se vydání poplatkového řádu Úřadovny pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu ze dne 16. února 1940 (Věstn. R. Prot. str. 85), bude stanovena Úřadovnou pro uhelné hospodářství za rozvahy příjmů a nutných vydání (rozpočet).

(3) § 3, 4 prováděcího výnosu pozbývá tímto platnosti.

§  8.

Hospodářství.

(1) Hospodářství Úřadovny pro uhelné hospodářství podléhá dozoru Reichsprotektora in Böhmen und Mähren. Úřadovna pro uhelné hospodářství jest povinna do 1. března každého roku sestaviti hospodářský plán pro následující hospodářský rok, tj. od 1. dubna téhož roku do 31. března roku následujícího. Při tom smějí býti zařazena toliko taková vydání, která jsou po svědomitém přezkoušení nutna ke splnění úkolů. Po skončení každého hospodářského roku musí býti do 15. května každého roku složeny účty o všech příjmech a vydáních za uplynulý hospodářský rok.

(2) Jak hospodářský plán, tak i účet z hospodaření vyžadují souhlasu Reichsprotektora in Böhmen und Mähren. Reichsprotektor in Böhmen und Mähren má právo, dáti hospodářské plány a účty z hospodaření přezkoušeti na útraty Úřadovny pro uhelné hospodářství vlastními úředníky anebo jím pověřenou revisní a důvěrnickou společností. Osobám, které jsou přezkoušením pověřeny, jest poskytnouti každé jimi žádané vysvětlení, jakož i nahlédnutí do knih a dokladů.

(3) V případě zrušení Úřadovny pro uhelné hospodářství jmenuje Reichsprotektor in Böhmen und Mähren likvidátora a rozhodne o jmění Úřadovny pro uhelné hospodářství.

§  9.

Oprávnění ku požadování vysvětlení.

Úřadovna pro uhelné hospodářství a osoby jí pověřené jsou ve smyslu nařízení o povinnosti podávati zprávy ze dne 6. února 1940 (Věstn. R. Prot. str. 47) místy oprávněnými k požadování zpráv.

§  10.

Právo nařizovací.

Úřadovna pro uhelné hospodářství může vydávati závazná nařízení k úpravě jí svěřených úkolů.

§  11.

Trestní předpisy.

(1) Vězením a peněžitou pokutou, nebo jedním z těchto trestů bude potrestán, kdo

  1. zúmyslně nebo z nedbalosti jedná proti nařízení Úřadovny pro uhelné hospodářství, pokud v nařízení se výslovně poukazuje na trestní ustanovení tohoto prováděcího nařízení,
  2. činí nesprávné nebo neúplné údaje, vědomě jich používá, aby pro sebe nebo někoho jiného vyloudil schválení, povolení závazný příslib nebo jinaké osvědčení, které Úřadovna pro uhelné hospodářství uděluje na základě tohoto prováděcího nařízení nebo na základě nějakého jiného nařízení.

(2) Závazky uložené Úřadovnou pro uhelné hospodářství jsou postaveny na roveň nařízením ve smyslu odst. 1., čís. 1.

(3) Pokus jest trestný.

(4) Mimo trest může býti uznáno na odnětí předmětů, jichž se odporující jednání týká. Nemůže-li býti stíhána určitá osoba, může býti uznáno na odnětí též samostatně.

(5) Trestněprávní stíhání děje se toliko na návrh Úřadovny pro uhelné hospodářství. Odvolání návrhu jest přípustno.

(6) Stíhání též na základě jiných trestních ustanovení zůstává nedotčeno.

§  12.

Opatření, vydaná úřady Protektoratu nebo organizacemi uhelného hospodářství na základě zmocnění Úřadovny pro uhelné hospodářství, podléhají ustanovením organizačního zákona ze dne 29. února 1920 (Sb. z. a n. čís. 126) ve znění zákona ze dne 14. července 1927 (Sb. z. a n. čís. 125). Trestní stíhání podle těchto ustanovení děje se na návrh Úřadovny pro uhelné hospodářství.

§  13.

(1) Spáchá-li se v závodu nějakého podniku trestný čin podle § 11 tohoto prováděcího nařízení, může býti majiteli nebo vedoucímu uložen správní trest, pokud neprokáže, že za účelem zabránění trestného činu vynaložil v provozu žádoucí péči.

(2) Není-li ohledně přestupku podle § 11 nijakého veřejného zájmu na přivodění soudního rozhodnutí, může býti viníku a majiteli nebo vedoucímu závodu, ve kterém trestný čin byl spáchán, uložen správní trest. Majitel nebo vedoucí závodu zůstane beztrestným, prokáže-li, že ku zabránění trestného činu vynaložil v provozu žádoucí péči.

(3) Jako správní trest podle odst. 1. a 2. může býti uložena pokuta až do 10 000 K nebo trest na svobodě až do 3 neděl.

(4) Potrestání děje se politickými úřady v řízení správně trestním na návrh Úřadovny pro uhelné hospodářství.

§  14.

Ručení za škodu.

Opatřeními při provádění tohoto prováděcího nařízení nebo při provádění jiných nařízení Úřadovny pro uhelné hospodářství nezakládají se nároky na odškodnění.

§  15.

Nabytí platnosti.

Toto prováděcí nařízení nabývá platnosti vyhlášením.