Vládní nařízení

ze dne 3. října 1944, č. 223 Sb.,

o hospodaření uhlím 

Vláda Protektorátu Čechy a Morava nařizuje podle § 1, odst. 1 nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě ze dne 12. prosince 1940 (Věstn. ř. prot. str. 604), kterým se prodlužují a mění některá ustanovení ústavního zákona zmocňovacího ze dne 15. prosince 1938 (Sb. č. 330) ve znění nařízení ze dne 27. února 1942 (Věstn. ř. prot. str. 42):

§ 1.

(1) Hospodaření uhlím v Protektorátě Čechy a Morava provádí ministr hospodářství a práce.

(2) Uhlím ve smyslu tohoto nařízení jest kamenné a hnědé uhlí a pevná paliva z nich vyrobená.

§ 2.

(1) Za účelem úpravy oběhu uhlí a dozoru nad ním zřizuje se úřadovna pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu (v dalším jen úřadovna pro uhelné hospodářství) se sídlem v Praze.

(2) Úřadovna pro uhelné hospodářství jest ústavem veřejného práva, který podléhá ministru hospodářství a práce. Jest právní nástupkyní úřadovny pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu, zřízené nařízením říšského protektora v Čechách a na Moravě a obhospodařování uhlí ze dne 5. září 1939 (Věstn. ř. prot. str. 109) a zrušené nařízením německého státního ministra pro Čechy a Moravu o zrušení ustanovení týkajících se úřadovny pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu ze dne 5. října 1944 (Věstn. ČM. str. 138). Úřadovna pro uhelné hospodářství je majetkoprávně samostatná.

(3) Úřadovna pro uhelné hospodářství podléhá dozoru nejvyššího účetního kontrolního úřadu podle zákona ze dne 20. března 1919, Sb. č. 175, o zřízení a působnosti nejvyššího účetního kontrolního úřadu.

§ 3.

(1) Ministr hospodářství a práce jmenuje přednostu úřadovny pro uhelné hospodářství.

(2) Přednosta úřadovny pro uhelné hospodářství je povinen říditi se pokyny ministra hospodářství a práce.

(3) Přednosta zastupuje úřadovnu pro uhelné hospodářství před soudem i mimo soud. Zastoupení úřadovny pro uhelné hospodářství proti přednostovi úřadovny pro uhelné hospodářství upravuje ministr hospodářství a práce.

§ 4.

Přednosta úřadovny pro uhelné hospodářství vydá jednací řád, který vyžaduje souhlasu ministra hospodářství a práce.

§ 5.

Úřadovna pro uhelné hospodářství vydává se souhlasem ministra hospodářství a práce v rámci tohoto nařízení předpisy o úpravě hospodaření uhlím a dozoru na ně. Tyto předpisy budou uveřejňovány v Úředním listě Protektorátu Čechy a Morava.

§ 6.

Všichni výrobci, rozdělovatelé a spotřebitelé uhlí v Protektorátě Čechy a Morava jsou povinni říditi se pokyny úřadovny pro uhelné hospodářství.

§ 7.

Úřady a obce, jakož i organisace uhelného hospodářství jsou povinny spolupůsobiti při provádění tohoto nařízení.

§ 8.

Pro zprávy žádané úřadovnou pro uhelné hospodářství a pro jí vydané pokyny platí §§ 6, 7 a 10 vládního nařízení ze dne 26. června 1943, Sb. č. 175, o oběhu zboží.

§ 9.

(1) Hospodářství úřadovny pro uhelné hospodářství podléhá dozoru ministra hospodářství a práce. Úřadovna pro uhelné hospodářství sestaví do 1. března každého roku rozpočet pro následující rozpočtový rok, tj. od 1. dubna běžného roku do 31. března roku následujícího. Při tom smějí býti nařízeny jen takové výdaje, které podle svědomitého zkoumání jsou potřebné ke splnění úkolů. Po skončení každého rozpočtového roku bude do 15. května každého roku sestavena účetní závěrka o všech příjmech a vydáních za uplynulý rozpočtový rok.

(2) K rozpočtu, jakož i k účetní závěrce je třeba souhlasu ministra hospodářství a práce. Ministr hospodářství a práce má právo dáti prozkoumati rozpočty a závěrky na účet úřadovny pro uhelné hospodářství buď vlastními úředníky, nebo jinými jím pověřenými orgány. Osobám pověřeným prozkoumáním jest dáti každé vysvětlení, o něž požádají, a povoliti nahlédnouti do knih a dokladů.

(3) V případě zrušení úřadovny pro uhelné hospodářství jmenuje ministr hospodářství a práce likvidátora a rozhodne o jmění úřadovny pro uhelné hospodářství.

§ 10.

(1) Náklad na vydržování úřadovny pro uhelné hospodářství opatří se dávkami.

(2) Dávky zapraviti jsou povinni:

  1. a) dodávající uhelný syndikát, případně prodejní organisace dodávajícího dolu;
  2. b) za domácí paliva, která nejsou prodávána uhelným syndikátem nebo prodejní organizací dodávajícího dolu, dodávající závod;
  3. c) za dovezená paliva dovozce.

(3) Výše dávek, jakož i podmínky jich vybírání stanoví ministra hospodářství a práce v dohodě s předsedou nejvyššího úřadu cenového. Z dlužních dávek jest platiti 4% úroky z prodlení.

(4) Platební rozkazy vydané úřadovnou pro uhelné hospodářství na zapravení dávek jsou exekučním titulem; jich splnění vymáhá se politickou exekucí.

§ 11.

Všechna právní jednání, listiny, podání a úřední úkony, jimiž se plní úkoly uložené tímto nařízením úřadovně pro uhelné hospodářství, jsou poplatku prosty.

§ 12.

Přestupky tohoto nařízení a jednání proti předpisům podle tohoto nařízení vydaným, jakož i proti příkazům, které vydá úřadovna pro uhelné hospodářství v rámci svého oboru působnosti, se trestají podle § 9 vl. nař. Sb. č. 175/1943.

§ 13.

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 10. října 1944; provede je ministr hospodářství a práce v dohodě s ministrem vnitra.