Vládní nařízení

ze dne 3. října 1942, č. 343, Sb.,

o zajištění dodávky energie.

 

Vláda Protektorátu Čechy a Morava nařizuje podle § 1, odst. 1 nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě ze dne 12. prosince 1940 (Věstn. ř. prot. str. 604), kterým se prodlužují a mění některá ustanovení ústavního zákona zmocňovacího ze dne 15. prosince 1938 (č. 330 Sb.) ve znění nařízení ze dne 27. února 1942 (Věstn. ř. prot. 42):

§ 1.

Ministru hospodářství a práce náleží, aby

  1. a) upravoval dodávku energie (elektřiny a plynu), která je po ruce, spotřebitelům podle stupně naléhavosti a dával pokyny k tomu potřebné energetickým podnikům a držitelům vlastních zařízení,
  2. b) vylučoval trvale nebo přechodně spotřebitele z odběru elektřiny a plynu nebo je v odběru elektřiny a plynu omezoval, a aby dával spotřebitelům potřebné pokyny a
  3. c) činil všechna opatření, která zajišťují udržení dodávky energie důležitým spotřebitelům.

§ 2.

Ministerstvo hospodářství a práce může požadovati od energetických podniků a jiných závodů vysvětlení o technických a hospodářských poměrech, pokud toho vyžaduje účel tohoto nařízení.

§ 3.

Za škodu, která vznikne opatřeními, jež budou učiněna při provádění tohoto nařízení nebo jeho prováděcích přepisů, se neposkytuje zásadně náhrada. V případech zvláště příkrých může však ministerstvo hospodářství a práce v dohodě s ministerstvem financí poskytnouti náhradu.

§ 4.

Kdo neúmyslně nebo z nedbalosti přestoupí toto nařízení nebo předpisy podle něho vydané, bude potrestán – bez újmy případného soudního stíhání – okresním úřadem pokutou do 5 000 000 K nebo vězením do šesti měsíců nebo oběma tresty. Byla-li uložena pokuta, budiž zároveň pro případ nedobytnosti uložen náhradní trest vězení podle míry zavinění v mezích sazby trestu na svobodě. Byl-li vedle pokuty uložen trest na svobodě, nesmí trest na svobodě spolu s náhradním trestem vězení přesahovati mez sazby trestu na svobodě.

§ 5.

Ministr hospodářství a práce se zmocňuje, aby vydal právní a správní předpisy k provedení tohoto nařízení.

§ 6.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr hospodářství a práce v dohodě s ministrem financí.