Tlak na zvýšení energetické bezpečnosti Evropy při současném snižování emisí uhlíku stále sílí. Rok 2023 se tak stane klíčovým rokem v odvětví energetických služeb. Dirk Kaisers ze společnosti Eaton, globální společnosti pro řízení elektrické energie, zkoumá některé z těchto výzev.

Turbulentní rok 2022 zůstane těm z nás, kteří pracují v sektoru energetických služeb, dlouho v paměti. Divoce kolísající ceny energií dominovaly globálním titulkům a dodaly nový impuls snaze o větší zapojení obnovitelných zdrojů do systému.

Energetický přechod je již nějakou dobu na pořadu dne a v roce 2023 se zvýší dynamika směřující k novým vzorcům výroby energie. Provozovatelé přenosových a distribučních soustav musí v zájmu modernizace sítě přijmout dekarbonizaci, decentralizaci a digitalizaci a zároveň nezbytně zaujmout důsledný přístup ke kybernetické bezpečnosti a udržitelnosti.

Výzev je mnoho a toto jsou trendy, které podle mého názoru budou určovat tento rok:

Trend č. 1 = Decentralizovaná výroba energie

Energetický přechod stírá hranici rozvodné sítě. Ti, kteří jsou tradičně označováni jako „za elektroměrem“ – tzn. domácnosti, podniky a průmyslová odvětví, která spotřebovávají energii – stále častěji vystupují „před elektroměrem“ a vyrábějí část vlastní energie z prostředků, jako jsou solární panely, a také řídí vlastní dodávky a poptávku pomocí systémů skladování energie.

Jejich rostoucí zapojení do trhů s energií je známé jako „prosumers“, protože vyrábějí a spotřebovávají energii, a je považováno za pravděpodobnou cestu vpřed v energetickém odvětví, které se musí zbavit silné závislosti na fosilních palivech, aby zmírnilo změnu klimatu. Pro národní ekonomiky snižuje domácí výroba energie, a to i v malých dávkách, závislost na dovozu, čímž se zvyšuje i energetická bezpečnost.

Decentralizace je zřejmá, ale pro sektor veřejných služeb představuje výzvu, jak vyvážit proměnlivý příliv energie od profesionálních spotřebitelů a komerčních obnovitelných zdrojů a zároveň udržet stabilní dodávky, zejména v době špičkové poptávky v síti. Není pochyb o tom, že decentralizace bude v roce 2023 rostoucím trendem.

Trend č. 2 = Flexibilita na straně poptávky

Očekávejte, že v roce 2023 budou stále hlasitěji znít výzvy, aby provozovatelé okresních sítí (DNO) umožňovali větší míru flexibility na straně poptávky. S tím, jak se prozumenti budou stále více seznamovat s výrobou energie, uvidí, jak by mohli vydělávat na obchodování s ní prostřednictvím sítě a nabízet k prodeji také svou kapacitu pro skladování energie (včetně baterií pro elektromobily).

Provozovatelé rozvodných sítí se však jen těžko přizpůsobují vznikající realitě, kdy je třeba zvládat obousměrné toky energie v sítích vyvinutých pro jednosměrný tok od několika výrobců k mnoha spotřebitelům. DNO se budou muset podobat provozovatelům okresních systémů (DSO), aby pomohli zvládat problémy, jako je přetížení sítě, které mohou způsobit velké toky decentralizované výroby energie.

V průběhu roku 2023 vykrystalizuje debata o podobě provozovatelů distribučních sítí a provozovatelů distribučních systémů. V neposlední řadě proto, že jak ukazuje nová studie DNV zveřejněná společností SmartEn, uvolnění plné aktivace flexibility budov, elektromobilů a průmyslu v roce 2030 by ročně snížilo výdaje na investice do distribučních sítí až o 29,1 miliardy EUR, spotřebu obnovitelných zdrojů o 15,5 terawatthodin, náklady na výrobu ve špičce v hodnotě 2,7 mld. EUR a zabránilo by vzniku 37,5 mil. tun emisí skleníkových plynů.

Trend č. 3 = Digitalizace

Komplexní energetický model, který zahrnuje mnoho proměnlivých míst dodávek a spotřeby, musí být řízen digitálně, ale energetické společnosti jsou rozpolceny mezi skutečný digitální pokrok svých sítí a pouhou aktualizaci stávající infrastruktury.

Dceřiná společnost spadající pod S&P Global Market Intelligence s názvem 451 Research dospěla na základě mezinárodního výzkumu k závěru, že sektor veřejných služeb se nachází v kritickém bodě přechodu. Stojí před výzvou udržet stávající úroveň sítí a služeb navzdory rostoucím nárokům a stárnoucí starší infrastruktuře, zároveň čelit potřebě změnit modely služeb a aplikovat poznatky z analýzy dat k optimalizaci provozu.

Digitalizaci mohou utility vnímat buď jako klíč k úspěchu, nebo jako konkurenta toho, co považují za naléhavější výzvy: v roce 2023 bude tlak na volbu větší než kdy jindy.

Trend č. 4 = Kybernetická bezpečnost

Decentralizace a digitalizace zahrnují zpracování obrovského množství dat, což vyvolává obavy o kybernetickou bezpečnost, protože začlenění většího množství dat do systému zvyšuje jeho zranitelnost. Existuje kolektivní odpovědnost při přípravě sítě na energetický přechod a zajištění, aby budovy nebyly ohroženy kybernetickými útoky.

V roce 2023 očekávejte úzkou spolupráci energetického sektoru a sektoru kybernetické bezpečnosti při ochraně sítě k zajištění, že ambice čisté nulové spotřeby nebudou zmařeny kybernetickými útoky. Také vlády musí za tímto účelem úzce spolupracovat s energetickým sektorem, aby zajistily robustní strategii. Ta musí zahrnovat přijetí soukromých investic a nových inovativních technologií, které připraví půdu pro lepší procesy a struktury řízení rizik.

Trend č. 5 = Rozváděče bez obsahu SF6

EU a další evropské země včetně Spojeného království mají kolem roku 2025 zakázat používání skleníkového plynu SF6 v rozváděčích středního napětí. Energetické podniky spolu s mnoha dalšími odvětvími, která tento typ rozváděčů používají, budou muset pro budoucí projekty zvolit alternativy. Pokud k tomu dojde, bude používání plynu SF6 v rozváděčích v EU zcela zakázáno, což bude mít pravděpodobně za následek zvýšení cen za náplně do rozváděčů SF6 a zdraží se také vyřazování z provozu a recyklace po skončení životnosti.

Vzhledem k tomu, že decentralizovaná síť s vysokým podílem obnovitelných zdrojů bude vyžadovat častější spínání, evropský trh s novými spínacími přístroji i jejich výměnou roste. Technologie středněnapěťových rozváděčů bez obsahu SF6 je naštěstí vyspělá a široce dostupná v rozsahu do 24 kV včetně. Díky tomu by mělo být rozhodnutí o přechodu na rozváděče bez obsahu SF6 v roce 2023 a v následujících letech snadné. Udržitelnější budoucnost bude přínosem pro nás všechny.