Podle nové dvoudílné studie, kterou zveřejnilo generální ředitelství Evropské komise pro energii, mohou investice do odvětví obnovitelných zdrojů energie přinést významné výhody, pokud jde o konkurenceschopnost výrobního odvětví EU, a mohou také významně podpořit zaměstnanost a růst. Studie upozorňuje na významný ekonomický přínos, který již obnovitelné zdroje energie poskytují, a identifikuje řadu možných řešení úzkých míst a administrativních překážek, které by některým odvětvím poskytly ještě větší podporu.

První část studie se zaměřuje na konkurenceschopnost technologií obnovitelných zdrojů energie v odvětví vytápění a chlazení. Odhaduje se, že čtyři hlavní obnovitelná řešení vytápění a chlazení (biomasa, bioplyn, tepelná čerpadla a solární termické segmenty) již představují více než 650 000 pracovních míst na plný úvazek a v roce 2017 dosáhly obratu 67,2 miliardy EUR – což je téměř polovina z těch, kteří pracují v odvětví obnovitelné energie v EU (1,4 milionu); odpovídá to 43 % celkového obratu obnovitelných zdrojů (155 miliard EUR v roce 2017). Studie také zjistila, že existují významné překážky pro dosažení plné průmyslové konkurenceschopnosti. Za tím účelem doporučuje vytvořit evropský trh vytápění a chlazení, kde jsou internalizovány ceny uhlíku, a tím zajistit rovné podmínky a zvýšit konkurenceschopnost alternativ založených na obnovitelných zdrojích ve srovnání s fosilními řešeními. Studie rovněž navrhuje odstranit stávající zaujatost vůči řešením pro fosilní paliva, například zlepšením dovedností a povědomí na straně instalačních pracovníků a kupujících technologií a zefektivněním technických požadavků, certifikace, standardizace a licencování v Evropě s cílem otevřít místní trhy.

Druhá část materiálu zkoumá konkurenceschopnost podnikového zajišťování obnovitelných zdrojů, které v roce 2018 zaznamenalo výrazný růst. Výsledky ukazují, že podnikové získávání obnovitelných zdrojů zlepšuje konkurenční výhodu evropských společností, ale při pokusu o zdroje čelí řadě překážek. Hodnocení ukazuje, že pokud by se průmyslové a obchodní společnosti se sídlem v EU zavázaly vyrábět obnovitelnou elektřinu, aby do roku 2030 uspokojily 30 % své celkové poptávky po elektřině, pak by odvětví obnovitelné energie v EU generovalo více než 750 miliard EUR v hrubé přidané hodnotě a více 220 000 nových pracovních míst.

Studie se zaměřením na cíle vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů do roku 2030 pro každý členský stát poskytuje důležitý vstup pro vypracování národních energetických a klimatických plánů (NECP), které musí členské státy dokončit do závěru roku 2019, a připomíná, že pouze 16 členských států zahrnulo do svých návrhů NECP předložených začátkem tohoto roku cíle vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů. Zpráva rovněž obsahuje analýzu překážek, které brání podnikům v získávání obnovitelných zdrojů v 10 členských státech EU, a poskytuje návrhy na usnadnění používání dohod o nákupu energie. Více na  https://ec.europa.eu/energy/en/studies/competitiveness-renewable-energy-sector.