Společnost Veolia Energie ČR dokončila další etapu ekologizace ostravské Elektrárny Třebovice, která patří mezi největší energetické zdroje na Moravě a ve Slezsku. Ekologizace parního kotle K13 začala v roce 2017 a stála 537 milionů. Emise díky této investici klesnou o stovky tun ročně. Kompletně ekologizované jsou tak už dva ze tří hlavních kotlů, přičemž na třetím byla ekologizace zahájena loni.

„Kotel K13 nyní splňuje nejpřísnější ekologické limity stanovené českou a evropskou legislativou i krajskými předpisy. Množství vypouštěných škodlivin jsme snížili o stovky tun ročně, což významně přispěje ke zlepšení kvality ovzduší na Ostravsku,“ uvedl Josef Novák, generální ředitel společnosti Veolia Energie ČR.

Množství oxidů dusíku a oxidu siřičitého vypouštěných do ovzduší z kotle K13 klesne díky investicím o více než 70 procent a množství prachu (TZL) o třetinu. V tunách to znamená ročně o 840 tun oxidů dusíku, o 680 tun oxidu siřičitého a o 12 tun prachu méně než před rokem 2017 (před zahájením projektu).

Kolel K13 o jmenovitém parním výkonu 220 t/h je jedním ze tří hlavních kotlů v Třebovicích. Jeho ekologizace započala v roce 2017 a její součástí byla denitrifikace kotle spojená s rekonstrukcí spalovací komory z tavicí na granulační, realizace suchého odvodu škváry, výstavba odsiřovací jednotky včetně instalace tkaninového filtru a vyvložkování stávajícího komínu keramickou vyzdívkou.

„Ekologizace kotle K13 proběhla za plného provozu elektrárny při zajištění veškerých nasmlouvaných dodávek tepelné a elektrické energie. Naši zaměstnanci prokázali, zvláště v závěrečné fázi při dokončení a zprovoznění odsiřovací jednotky, vysokou profesionální úroveň a odbornou kvalitu,“ doplnil Marcel Vrátný, technický ředitel společnosti Veolia Energie ČR.

Veolia každoročně investuje stovky milionů korun do modernizace svých zdrojů a opatření pro snížení dopadu výroby tepla a elektřiny na životní prostředí. Ekologizace Elektrárny Třebovice, která dnes slouží především jako teplárna, je jedním z největších projektů skupiny Veolia.

Elektrárna Třebovice se začala stavět v roce 1931 a patřila tehdy mezi největší elektrárny ve střední Evropě. První elektřinu dodala do rozvodné sítě v roce 1933 se třemi kotly o výkonu 3 x 65 t/h a dvěma turbogenerátory o výkonu 2 x 21 MWe. V roce 1950 byl nainstalován další turbogenerátor o výkonu 40 MWe, v roce 1954 pak další tři kotle s výkonem 3 x 220 t/h a tři turbogenerátory 3 x 50 MWe. Byla to největší Československá elektrárna. Po roce 1960 zahájila dodávku tepla do ostravské části Poruba a z elektrárny se stala teplárna. Hlavním palivem je zde černé uhlí.

Veolia Energie ČR patří mezi největší energetické firmy v ČR. Dodává tepelnou energii přímo nebo prostřednictvím distribučních společností do 256 tisíc domácností, škol, nemocnic, institucí a podniků. Působí hlavně v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, v Praze a na dalších místech
v Čechách. Zaměstnává 1600 lidí.