Třetí prováděcí výnos k nařízení Reichsprotektora in Böhmen und Mähren o obhospodařování uhlí ze dne 5. září 1939 i zaopatřování domácností, zemědělství a drobných živností palivy (zaopatření domácího otopu)

ze dne 23. října 1939, Věst. nař. str. 215.

 

Na základě článku VII. vpředu jmenovaného nařízení se stanoví:

§ 1.

Zaopatření domácností, zemědělství a drobných živností palivy pro otop děje se podle směrnic a pokynů Úřadovny pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu.

§ 2.

Palivy ve smyslu tohoto prováděcího výnosu jsou: všechno domácí i dovezené uhlí kamenné a hnědé včetně uhlí lesklého a smolného a pevná paliva z těchto uhlí vyrobená (brikety kamenouhelné, brikety hnědouhelné, koks z koksoven, plynárenský koks, polokoks apod.), spalitelné pevné odpadové výrobky z těchto uhlí, (jako uhelné kaly, koksový mour, generátorové zbytky, struska apod.).

§ 3.

(1) Otopem ve smyslu tohoto prováděcího výnosu jest:

  1. a) potřeba paliva domácností,
  2. b) potřeba paliva úřadů, obchodních místností apod., podniků živnosti hostinské a hotelové, lázní, obchodních domů, krámských obchodů apod., škol, nemocnic, léčeben, vychovatelen, trestnic, ústavů dobročinných apod., kasáren, táborů, zátiší a podobných zařízení, v nichž civilní osoby, osoby německé branné moci, vládního vojska Protektoratu Böhmen und Mähren a ochranných formací mimo brannou moc společně bydlí.
  3. c) úhrnná potřeba paliva pro zemědělství včetně zemědělských vedlejších podniků, tj. podniků, které jsou v hospodářské souvislosti se zemědělským podnikem a vedeny jeho majitelem, pokud nejsou předmětem samostatného živnostenského podnikání.
  4. d) potřeba paliva těch živnostenských spotřebitelů, kteří dle druhého prováděcího výnosu Reichsprotektora in Böhmen und Mähren o ohlašovací povinnosti živnostenských spotřebitelů paliv ze dne 23. října 1939 nejsou hlášením povinni. *)

K tomu patří také bez ohledu na výši spotřeby jatky, pekárny, porážky a kovárny atd., pokud je jest počítati k řemeslným drobným živnostem.

(2) Zda podle toho některý spotřebitel podléhá ustanovením tohoto prováděcího výnosu, určuje v pochybných případech Úřadovna pro uhelné hospodářství.

§ 4.

Pro úpravu rozdělování otopu utvoří se zaopatřovací okresy. Zaopatřovacím okresem jest úřední obvod okresního úřadu (magistrátu).

§ 5.

Za obchodníky neplatí toliko obchodníci ve velkém a v drobném a spotřebitelská družstva, nýbrž také syndikáty, prodejní organisace dolů, těžařstev a jinakých výrobců paliv, dodávali-li dosud otopní paliva přímo spotřebitelům, jakož i závody, které dosud dodávaly svému zaměstnanectvu otopná paliva (dodávky osazenstvu).

§ 6.

(1) Výdej a spotřeba paliv, odebíraných k otopu domácností, k jiným než v § 3 (a) až d) jmenovaným účelům jsou zakázány.

(2) Výjimky vyžadují souhlasu Úřadovny pro uhelné hospodářství. Návrh na udělení souhlasu k takové výjimce jest říditi na okresní úřad (magistrát) příslušný pro dotyčný zaopatřovací okres.

§ 7.

(1) Obchodníci musí vésti záznamy:

  1. a) o odběru otopních paliv podle množství, druhu a dodavatelů,
  2. b) o výdeji otopních paliv odděleně podle odběratelů, množství a druhu.

(2) Pokud se na základě jiných ustanovení vedou záznamy, z nichž jsou údaje v odst. 1. stanovené zřejmy, není třeba vésti zvláštní záznamy.

§ 8.

(1) Výrobci paliv, kteří dosud dodávali deputátní paliva na základě ustanovení tarifních nebo smluvních, smějí deputátní paliva ve svém báňském okresu vydávati dále v dosavadní výši zaměstnanectvu svých báňských a hutních závodů a svých jinakých zařízení, která jsou s důlním provozem v místní i provozní souvislosti, děje-li se dodávka do bydliště oprávněné osoby a neodporuje-li směrnicím a pokynům Úřadovny pro uhelné hospodářství.

(2) K deputátu oprávnění nepodléhají rozdělovacím zásadám Úřadovny pro uhelné hospodářství. K deputátu oprávněným není dovolen jinaký odběr otopních paliv.

(3) Výrobci paliv jsou povinni vésti záznamy o výdeji deputátních paliv odděleně podle zaměstnanců k deputátu oprávněných podle množství a druhu dodaného paliva.

§ 9.

Poklesky proti tomuto prováděcímu výnosu platí za jednání protizákonná ve smyslu článku VI. nařízení Reichsprotektora in Böhmen und Mähren ze dne 5. září 1939 o obhospodařování uhlí.

§ 10.

Opatření podle tohoto prováděcího výnosu nezakládají nároky na odškodnění.

§ 11.

Ustanovení tohoto prováděcího nařízení nabývá účinnosti dne 1. listopadu 1939.

 

*) Hlášením povinni jsou zásadně všichni živnostenští spotřebitelé, kteří spotřebovali ve třech libovolných měsících uhelného hospodářského roku 1938/1939 měsíčně nejméně 20 t paliv hlášením povinných. Palivy hlášením povinnými jsou paliva v § 2. tohoto prováděcího výnosu jmenovaná s výjimkou odpadových výrobků a paliv vyrobených z odpadových výrobků.