I přesto, že v dlouhodobém pohledu v České republice klesá výroba i spotřeba vody, cena vodného (bez DPH) neustále roste. Dlouhodobě nejvíce za vodu platí obyvatelé v Ústeckém kraji, ke kterým se od roku 2018 přidali i obyvatelé kraje Libereckého, kde je v posledních dvou sledovaných letech voda dokonce ještě dražší než v Ústeckém kraji. Od roku 2007 se cena vody v Ústeckém kraji zvýšila o téměř 62 %, v kraji Libereckém o více než 70 %. V roce 2019 tak v těchto krajích zaplatili obyvatelé v průměru 44,20 Kč, resp. 44,80 Kč za 1 m3 fakturované pitné vody. Průměr České republiky v loňském roce byl 39,30 Kč za 1 m3 fakturované pitné vody. Nejlépe jsou na tom s cenou vody v posledních pěti letech obyvatelé Olomouckého kraje, kteří v roce 2019 za 1 m3 fakturované pitné vody zaplatili 34,10 Kč.

Podíváme-li se na cenu stočného (bez DPH), čili průměrnou cenu za 1 m3 odváděných odpadních vod, vidíme, že nejvyšších hodnot dosahují také v Libereckém kraji (42,90 Kč za m3). Druhá nejvyšší hodnota je od roku 2008 opět vykazována v Ústeckém kraji. Průměr roku 2019 za celou Českou republiku (34,70 Kč za m3) byl v obou krajích překročen – o více než 7 Kč v Ústeckém a o více než 8 Kč v Libereckém kraji. Pomyslnou třetí příčku od roku 2009 obsazuje Pardubický kraj. Rostoucí ceny stočného jsou mimo jiné vyvolány rekonstrukcemi kanalizačních sítí a budováním nových a také modernizací stávajících čistíren odpadních vod.

Investice směřují do výstavby čistíren

Počet čistíren odpadních vod (ČOV) se v jednotlivých krajích dlouhodobě stále zvyšuje. Za posledních 19 let jich nejvíce přibylo v Olomouckém kraji, a to téměř šestinásobně (z 30 v roce 2000 na 177 v roce 2019). Naopak nejméně se počet čistíren odpadních vod zvýšil v hlavním městě Praze. Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na ČOV je dlouhodobě nejvyšší v hlavním městě Praze (99 %, v letech 2011 a 2012 dokonce sto procent), naproti tomu nejnižší je od roku 2006 v Libereckém kraji (v roce 2019 necelých 69 %). Tento podíl se ve většině krajů zvyšuje, mezi roky 2000 až 2019 zaznamenali největší nárůst ve Zlínském kraji (zhruba o třetinu), nejmenší pak v Libereckém a Moravskoslezském kraji (zhruba o 13 p. b.).

Průměrná cena vodného a stočného v letech 2015 a 2019 podle krajů (Kč/m3)

Zdroj: Statistika&My