Společnost HP Inc. zveřejnila svoji Zprávu o udržitelném dopadu za rok 2019, v níž informuje o pokroku, který společnost učinila ve snaze zmenšit svou ekologickou stopu, podpořit ve větší míře rozmanitost a začleňování a posílit komunity po celém světě.

Společnost HP oznámila nový závazek, kterým je do roku 2025 eliminovat celkem 75 procent plastových obalů určených na jedno použití, což přispěje k úsilí společnosti o přechod k nízkouhlíkovému a oběhovému hospodářství.

Ve zveřejněných závazcích společnost HP rovněž představila svůj nový cíl, jímž je zdvojnásobit do roku 2025 počet Afroameričanů působících ve společnosti na vedoucích pozicích.

Úsilí společnosti o dosažení udržitelného dopadu na planetu, lidstvo a komunity se stalo nedílnou součástí obchodní strategie a činností HP a stává se také stále důležitějším kritériem, podle něhož se zákazníci při svých nákupech rozhodují. Snaha společnosti HP zaměřená na udržitelný dopad přinesla v roce 2019 výsledky v podobě tržeb v celkové hodnotě více než 1,6 miliardy dolarů, což představuje nárůst o 69 procent. Tento výsledek je dokladem sílícího obchodního imperativu požadujícího, aby se společnosti postavily do čela úsilí o změnu.

„Firemní kultura HP již dlouho vychází z přesvědčení, že způsob naší práce je stejně důležitý jako to, co produkujeme. Události, k nimž v poslední době došlo, obnažily přetrvávající systémový rasismus a hluboké nerovnosti, které zůstávají skvrnou na společnosti, a je proto nezbytné, aby všechny firmy naléhavě jednaly na všech frontách,“ prohlásil Enrique Lores, prezident a generální ředitel společnosti HP.

„Je nanejvýš důležité, aby firmy na sebe vzaly svůj díl odpovědnosti a veřejně informovaly o dosaženém pokroku,“ pokračoval Enrique Lores. „Údaje z letošního roku dokazují, že společnost HP v mnoha oblastech významně pokročila, a zároveň ukazují, v jakých oblastech se musíme zlepšit. Například počet afroamerických zaměstnanců je pod úrovní, na níž by měl být, a my v tomto směru podnikáme kroky ke zlepšení situace. I když máme před sebou hodně tvrdé práce, naše kultura, založená na hodnotách, které spojují naše týmy a partnery, mi dává důvěru v naši schopnost urychlit pokrok a přispět k vybudování udržitelnější, rovnější a spravedlivější společnosti.“

Vytváření světa bez odpadu

Každý rok se ve světě vyprodukuje tři sta milionů tun plastů, z nichž polovina je určena na jedno použití a 91 procent z nich není nikdy recyklováno. V důsledku epidemie COVID-19 také dochází ke zvýšení poptávky po obalech. Obaly představují významnou část celkového objemu produkovaného odpadu a mohou ovlivnit zdraví naší planety i lidstva. Společnost HP proto oznámila svůj nový závazek: eliminovat do roku 2025 celkem 75 procent plastových obalů určených na jedno použití. Při realizaci tohoto cíle se zaměřuje na balení hardwaru, u něhož chce přejít k obalovým výplním z lisované buničiny.

Cílem strategie HP v oblasti ochrany životního prostředí je eliminovat zbytečné plasty a problematické materiály všude tam, kde je to možné. V roce 2019 se společnost HP rozhodla při balení hardwarových výrobků nadále nepoužívat plastové vázací pásky ani plastové obaly na průvodní dokumentaci. Společnost HP také ve větší míře přešla na recyklovatelné alternativy založené na papíru. V zájmu snahy o urychlení tohoto přechodu nyní HP přechází při balení notebooků, stolních počítačů a displejů značky HP od obalových výplní z plastové pěny na výplně vyrobené ze 100% recyklované lisované buničiny. Díky tomu, že divize Personal Systems přešla na obalové výplně z lisované buničiny, bylo v loňském roce možné omezit využití obtížně recyklovatelné expandované plastové pěny o 933 tun.

V oblasti tiskových řešení snížila společnost HP používání plastové pěny o 40 procent a v roce 2019 se jí pouhým novým navržením obalu jednoho modelu tiskárny podařilo eliminovat více než 95 tun tohoto materiálu. Tiskárna HP Tango Terra uvedená na trh v roce 2019 je první tiskárnou společnosti HP, jež se dodává zcela bez plastových obalů. Jako obal se používá kombinace obalových výplní z lisované buničiny a pergamenového papíru, které nahradily doposud tradičně používanou plastovou pěnu a umělohmotný sáček. V oblasti 3D tisku uvedla společnost HP nedávno na trh nový materiál polypropylen (PP). Tento materiál pomáhá redukovat množství odpadu, neboť umožňuje až 100% opětovné použití nespotřebovaného práškového materiálu.

Společnost HP také ve stále větší míře zavádí využití recyklovaných plastů u produktů ze svého portfolia tiskových řešení a osobních systémů. Během roku 2019 použila společnost HP v tiskárnách HP a výrobcích divize Personal Systems více než 25 000 tun recyklovaných plastů, což představuje 9 procent použitých plastů. Do roku 2025 hodlá společnost tento podíl zvýšit na 30 procent. Společnost HP rovněž zužitkovala 770 000 kg plastů – více než 60 milionů lahví, které by jinak skončily v oceánech a uvedla také na trh první notebook, displej, mobilní pracovní stanici a podnikový Chromebook na světě vyrobený z plastů, které by jinak potkal stejný osud. Zásluhou 111 výrobků s certifikací Gold a 268 výrobků s certifikací Silver dle hodnocení EPEAT, což je nejvíce mezi společnostmi v oblasti IT, má HP nejudržitelnější portfolio počítačů na světě.

Ochrana a obnova lesů

Cílem společnosti HP je regenerace přírodních systémů, které podporují život, se zaměřením na ochranu a obnovu lesů po celém světě. Po eliminaci odlesňování v dodavatelském řetězci, zajišťujícím výrobu značkového papíru HP v roce 2016, je společnost na dobré cestě dosáhnout do konce roku 2020 stejného výsledku i u papírových obalů.

V roce 2019 oznámila společnost HP partnerství se Světovým fondem na ochranu přírody (WWF). HP a WWF hodlají obnovit, chránit a zodpovědně obhospodařovat 200 000 akrů lesa, což je plocha o rozloze New Yorku. V průběhu pěti let přispěje společnost HP do WWF částkou 11 milionů dolarů na obnovu části kriticky ohroženého brazilského pralesa při atlantickém pobřeží. V Číně se projekt zaměřuje na rozšíření ploch udržitelně obhospodařovaných lesních plantáží s cílem zvýšit jejich odolnost a biologickou rozmanitost. V obou zemích provádí společnost HP s podporou WWF vědecký výzkum lesů s cílem kvantifikovat přínosy činností, zaměřených na obnovu lesa.

Společnost HP také spustila program HP Sustainable Forests Cooperative a tato snaha inspirovala organizace Arbor Day Foundation, Chenming Paper, Domtar a New Leaf Paper, aby se k této spolupráci připojily a urychlily úsilí o obnovu lesů. Cílem této mezioborové spolupráce je v praxi předvést vědecké a životaschopné přístupy, umožňující udržet zdravé lesní ekosystémy. Společnost HP a spolupracující členové společně vyzývají další subjekty, aby se připojily k hnutí zaměřenému na výsadbu lesů a zajišťování biodiverzity pro budoucí generace.

Aktivní podpora rozmanitosti a začleňování

Společnost HP prosazuje kulturu rozmanitosti a začleňování na všech organizačních úrovních a je i nadále odhodlána bojovat proti rasové nerovnosti ve všech formách. Představenstvo HP je i nadále nejrozmanitější ze všech technologických společností v USA, tvoří jej ze 42 procent ženy a z 58 procent zástupci menšin. V roce 2019 pocházelo 63 procent zaměstnanců přijatých v USA z nedostatečně zastoupených skupin včetně žen, amerických etnik, veteránů a osob se zdravotním postižením (ve srovnání s 57 procenty v roce 2018). Společnost HP překročila o 43 procent svůj cíl ohledně najímání veteránů a 40 procent nově přijatých zaměstnanců v USA představovali zástupci menšin, což znamená nárůst z 32 procent v roce 2018.

V roce 2019 připadalo v celosvětovém měřítku na ženy 40 procent zaměstnanců přijatých do HP a společnost v programu Global Supplier Diversity vynaložila 374 milionů dolarů, které se dostaly k malým a rozmanitým skupinám dodavatelů včetně podniků vlastněných zástupci menšin a ženami s celkovým ekonomickým dopadem ve výši 698 milionů dolarů.

Společnost HP se ve spolupráci se sdružením National HBCU Business Deans Roundtable zapojuje již do čtvrtého ročníku soutěže obchodních škol pod názvem HBCU (Historically Black Colleges and Universities) Challenge. Této soutěže, která studentům dává příležitost hledat řešení skutečných obchodních problémů společnosti HP a získat praktické zkušenosti v oboru, se dosud zúčastnilo 44 škol.

Začátkem tohoto roku přistoupila společnost HP opět k realizaci Akčního plánu generálního ředitele pro rozmanitost a začleňování, což je největší vnitrofiremní závazek iniciovaný generálním ředitelem, který prosazuje rozmanitost a začleňování na pracovišti. Nadace HP přislíbila 500 000 dolarů organizacím zaměřujícím se na dosažení sociální spravedlnosti. Částka je určena na boj proti systémovému rasismu a nerovnosti ve společnosti.

K poukazování na tyto problémy společnost HP také po celém světě maximálně využívá své platformy. S celosvětovou neziskovou organizací Girl Rising, zaměřující se na vymýcení chudoby vzděláváním žen a dívek, spolupracuje na spuštění projektu My Story: The 2020 Storytelling Challenge. Soutěž představí příklady mladých vůdčích osobností bojujících za lidská práva, rasovou spravedlnost, za rovnost žen a mužů a rozvoj možností pro vzdělávání dívek.

Podpora komunit po celém světě

Kvalitní vzdělání je lidským právem a k zajištění rovného přístupu ke vzdělání mohou významným způsobem přispět moderní technologie. Společnost HP oslovila od roku 2015 více než 28 milionů studentů a dospělých zájemců o vzdělávání, což může do roku 2025 pomoci 100 milionům lidí dosáhnout lepších výsledků v učení. Program HP LIFE spuštěný Nadací HP poskytuje podnikatelům, dospělým zájemcům o vzdělávání a studentům zdarma základní obchodní a IT dovednosti prostřednictvím online, offline a osobních kurzů. Program HP LIFE registruje od roku 2012 již více než 800 000 uživatelů, a je tedy na nejlepší cestě dosáhnout do roku 2025 ve srovnání s rokem 2016 svého cíle, tj. jednoho milionu registrovaných uživatelů.

Inkluzivní přístup k technologiím, nástrojům a materiálům, které mohou rozšířit vzdělávání lidí na celém světě, je klíčovým prvkem strategie udržitelného dopadu společnosti HP. V roce 2019 bylo do škol po celém světě dodáno 6,3 milionu osobních počítačů. Během epidemie COVID-19 bylo mnoho škol uzavřeno a přechod na mobilní a online výuku byl pro mnoho studentů, kteří nemají pro učení z domova potřebné vybavení nebo spolehlivé připojení k internetu, značnou překážkou. V reakci na to spustila nedávno společnost HP program HP Turn to Learn, který ve spolupráci se společnostmi TIME for Kids, NASA a Britannica poskytuje školám kategorie I po celých USA vzdělávací obsah, primárně zaměřený na přírodní vědy, technologie, strojírenství a matematiku (STEM) a také na ochranu přírody. V široké škále akcí se HP např. prostřednictvím výroby více než 2,3 milionu součástí tištěných metodou 3D tisku, jako jsou obličejové štíty, masky, nosní odběrové tyčinky a další potřeby pro nemocnice, angažuje v boji proti epidemii COVID-19. HP a Nadace HP se zavázaly věnovat přibližně 8 milionů dolarů ve formě produktů a grantů na podporu smíšeného učení a místních komunit.

Společnost HP se zavázala budovat spravedlivější, odolnější a udržitelnější budoucnost pro všechny. Společnost spolu s více než 155 podniky podepsala deklaraci „Recover Better“, která naléhá na vlády po celém světě, aby sladily své úsilí v oblasti hospodářské pomoci a nápravy škod, způsobených epidemií COVID-19, s nejnovějšími poznatky o klimatu, protože zdraví planety má vliv i na lidské zdraví. Tento typ veřejně prospěšné činnosti a kolektivních akcí je důležitou součástí strategie udržitelného dopadu společnosti HP a podporuje systémové změny a politická opatření potřebná k tomu, aby společnost HP dosáhla svých cílů a závazků při současné ochraně lidí, komunit a celé naší planety. (27.6.2020)

Obr. Společnost HP využívá plastový odpad, který by jinak skončil v oceánech