Na otázky CzechIndustry odpovídá Jan Sobotka, senátor a starosta města Vrchlabí

Pane starosto, město Vrchlabí a chytrá řešení spolu takříkajíc pasují. Před několika lety jste ve spolupráci se společností ČEZ realizovali projekt smart region Vrchlabí. V čem vidíte jeho hlavní přínosy a nakolik ovlivnil energetickou bilanci města?

Hlavním přínosem projektu bylo vybudování ostrovního provozu pro část Vrchlabí, a s tím souvisela rekonstrukce celé sítě vysokého napětí včetně nových trafostanic. Jednoduše se dá říci, že město má kompletně novou infrastrukturu rozvodu elektrické energie, a v části města máme možnost v případě přerušení dodávky elektřiny ze sítě vysokého napětí zásobovat obyvatele, školy, obchody atd. nadále elektřinou, která je vyráběna v kogenerační jednotce. Pokud by to nastalo v zimě, jsme schopni objekty napojené na centrální zásobování teplem vytápět.

Takže je na co navazovat?

Určitě. Projekt nás naučil také o energii přemýšlet. Setkali jsme se s novými trendy v této oblasti.  V celém městě byly instalovány „chytré elektroměry“ s dálkovým odečtem. Byly vybudovány na území města čtyři dobíjecí stanice pro elektromobily, z nichž je jedna rychlodobíjecí.

Nyní realizujete energeticky úsporné dílo, které má za cíl šetřit městskou pokladnu. Můžete to více konkretizovat?

Dlouho jsme nad nasazením metody EPC přemýšleli, protože u nás byla použita již v roce 1996, ale se špatným výsledkem. Nakonec se město rozhodlo provést analýzu potenciálu úspor, dále jsme vybrali firmu k realizaci a v letošním roce bude probíhat první sezona k ověření výsledků investice z úspor, tedy metody EPC. Jedná se o celkovou investici ve výši 15 mil. Kč, přičemž zhruba 12 mil. Kč bude hrazeno z úspor po dobu 12 let. Pokladnu města to nijak nezatíží, budeme hradit energie ve výši, jako dosud.

Jaká opatření byla nebo budou přijata?

Budou přijata úsporná opatření ve spotřebě elektřiny, tepla, plynu a vody. Investice se týkají pěti veřejných budov města (dvou objektů městského úřadu, dvou základních škol a jedné mateřské školy). Jedná se o výměnu kotlů, regulaci topné soustavy, výměnu svítidel, nasazení perlátorů na vodu a podobně.

Velký důraz kladete na kvalitní měření a regulaci. Co vše se bude měřit a regulovat?

Základem úspěšného nakládání s energií je nejen měření a regulace, ale celkový energetický management. Ten máme nasazen nejen na uvedených pěti budovách, ale celkem na třiceti objektech města. K tomu bylo nezbytné zřídit funkci energetika města, který vše koordinuje a kontroluje.

Město je aktivní i v oblasti čisté mobility. Jak konkrétně se to projevuje?

Městský úřad provozuje dva elektromobily pro potřeby služebních cest. Dále jezdí ve Vrchlabí dva elektrobusy, které obstarávají městskou dopravu. Také další firmy, jako třeba Správa Krkonošského národního parku, se připojily k elektromobilitě.

Ekonomika jde v tomto případě ruku v ruce s ekologií. Kromě úspor energie dojde i k výraznému snížení emisí…

Samozřejmě jedna věc je úspora nákladů města, ale je příjemné tak činit rovněž z důvodu ekologických. Vždyť Vrchlabí je bránou do Krkonoš, které jsou nejvzácnější svou přírodní hodnotou. Naším heslem je „Krkonoše jedinečné navenek – přátelské uvnitř“. Myslím, že Krkonoše mají velký potenciál rozvíjet bezemisní dopravu směrem k budoucnosti tak, aby bylo co nejvíce zachováno zdravé ovzduší.

Jak přijímají občané města všechny tyto novinky, má to vliv i na jejich peněženku?

Novinky se zatím nijak nedotýkají peněženek obyvatel v kladném ani záporném smyslu. Jedním z cílů projetu smart region byla i možnost sledování spotřeby energie občanům dálkově, s cílem nabídnout jim lepší tarify pro případ změny rozložení spotřeby v čase. Bylo to vyzkoušeno na „inteligentním domě“, ale výsledek pro obě strany byl nijaký.

Jistě není od věci, když se Vás zeptám, s jakými problémy se v současnosti potýkáte?

Řekl bych, že se potýkáme přibližně se stejnými problémy, jako každé jiné město naší velikosti v ČR.

Naopak, co se podařilo udělat?

Pro město Vrchlabí byla zásadní před projektem smart region výstavba kanalizace včetně kanalizačních přípojek v délce 35 km. Bylo to v roce 2009 až 2010 a financováno ze zdrojů EU. Protože jsme před tím rekonstruovali ČOV a v loňském roce úpravnu vody, má naše město kompletně dobudovanou síť vodovodů a kanalizací. Jsme s vodou soběstační a provozujeme městské vodovody a kanalizace vlastní firmou. To považuji za zásadní úspěch.

Průmyslu ve Vrchlabí dominuje závod společnosti ŠKODA AUTO. Které efekty z toho městu plynou?

Jak je úspěšný závod ŠKODA AUTO ve Vrchlabí, tak se daří i městu a jeho lidem. Spolupráce s továrnou je na výborné úrovni a je to i znát na kupní síle obyvatel.

Špindlerův Mlýn, který je obrazně řečeno za humny, každoročně láká tisíce návštěvníků. Ekonomický přínos je nezpochybnitelný, nicméně to přináší také řadu negativ počínaje stále houstnoucí automobilovou dopravou a „chřadnutím“ hor. S další výstavbou, která se tam plánuje, vznikne další zátěž…

Z mého pohledu přináší rozvoj Špindlerova Mlýna sice dopravní zátěž, ale rozvoj by měl směřovat hlavně ke zkvalitnění služeb, a to by nemělo znamenat více návštěvníků, více automobilů, a s tím spojené problémy. Jsem optimista.

Do roku 2050 by podle záměrů Evropské unie mělo dojít ke klimatické neutralitě. Je to reálné, a pokud ano, tak za jakých předpokladů?

To je otázka spíš na vlády evropských zemí než na mě. Myslím, že to je těžký úkol hlavě s ohledem na dekarbonizaci energetiky. Nemělo by to ale mít takový dopad na ekonomiku, že se evropské výrobky a služby stanou nekonkurenceschopné.

Přibližte nám plány radnice na nejbližších několik let. Co vše byste chtěli změnit, zlepšit?

V příštím roce chceme začít stavět malé aquacentrum. Máme na něj našetřeny vlastní peníze. V dalších letech chceme přestavět zavřené kino na divadlo a vybudovat novou základní uměleckou školu. Budeme tím pokračovat v zatraktivnění města, hlavně jeho centra.

Zdroj: CzechIndustry 1/2020