V 90. letech minulého století došlo k významnému narůstání investic do ochrany životního prostředí. To mělo souvislost s hlavními cíli státní politiky životního prostředí.

Zvýšené investice do ochrany životního prostředí většinou souvisí s legislativními opatřeními.

V letech 1995 až 1998 převažovaly investice do ochrany ovzduší a klimatu. Příčinou tohoto trendu byl zákon č. 309/1991 Sb., ze dne 9. července 1991 o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami. V roce 1998 končil termín pro realizaci environmentálních doplňků požadovaných zákonem.

V současné době tímto dochází opět k nárůstu investic v oblasti ochrany ovzduší a klimatu, tentokrát v souvislosti se zpřísněním emisních limitů vyhláškou 415/2012 Sb.

Podobně vykazovaly nárůst investice v oblasti nakládání s odpadními vodami v letech 2008 až 2012. Tento trend byl v souladu s požadavky Přístupové smlouvy České republiky k Evropské unii týkající se čištění městských odpadních vod.

Výše investic na ochranu životního prostředí a jejich podíl na hrubém domácím produktu je významným ukazatelem, jehož pomocí můžeme mezi sebou porovnávat jednotlivé státy Evropské unie. V posledních letech vykazuje tento ukazatel mírně rostoucí trend.

Nejvýznamnější změny se uskutečnily v roce 2002

Údaje o výši investic na ochranu životního prostředí zjišťuje Český statistický úřad již od roku 1986, kdy byl oddíl o těchto investicích zařazen do výkazu Iv 2-01. Během let došlo k různým změnám, z nichž nejvýznamnější se uskutečnila v roce 2002. Úřad se zapojil do projektu Eurostatu a výsledkem bylo samostatné zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí výkazem ŽP 1-01. Tímto výkazem se kromě investic shromažďují také data o neinvestičních výdajích a ekonomickém přínosu z aktivit na ochranu životního prostředí.

Sjednocení výkaznické povinnosti výhodou

Původně byl výkaz ŽP 1-01 určen pouze podnikatelskému sektoru (veřejný sektor byl obesílán výkazem Vl 1-01, jehož součástí byl oddíl o investicích na ochranu životního prostředí). Od roku 2006 však došlo ke sjednocení výkaznické povinnosti. ČSÚ tak získává údaje o neinvestičních nákladech na ochranu životního prostředí a ekonomických přínosech z aktivit na ochranu životního prostředí i z veřejného sektoru.

Statistika&My, 11-12/2015