Ve dnech 10. a 11. prosince 2022 se v Tchaj-čchangu v provincii Ťiang-su konala konference o udržitelném rozvoji a summit EU-Čína na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji, jejichž cílem bylo podpořit spolupráci mezi Čínou a Evropou v oblasti ochrany klimatu a udržitelného rozvoje. Konferenci společně pořádaly Čínský občanský institut zahraničních věcí a Čínská společnost ekonomiky průmyslu a organizoval ji Úřad pro spolupráci v oblasti uhlíkové neutrality mezi Čínou a EU (CECCO) společně s Centrem pro mezinárodní hospodářskou a technologickou spolupráci ministerstva průmyslu a informačních technologií.

V rámci tématu „Synergie ekologizace a digitalizace a zkušenosti z čínské praxe“ byly na konferenci zahájeny pilotní projekty spolupráce v oblasti uhlíkové neutrality mezi Čínou a EU, na sympoziu s podtitulem „Digitalizace jako hnací síla zeleného udržitelného rozvoje“ a čínsko-evropském fóru uhlíkově neutrálních měst proběhly tematické diskuse a byla zahájena iniciativa „Earth Aspiration Action (E2A)“.

Zahajovací ceremoniál moderoval Zhang Ji, předseda Čínské společnosti ekonomiky průmyslu. Konference se zúčastnili světoví lídři v oblasti ochrany klimatu a vedoucí představitelé čínských a evropských národních či regionálních organizací. Řečníci zdůraznili, že čínská podpora synergického ekologického a digitálního rozvoje rozšířila možnosti řešení společných výzev, kterým svět čelí, a dodala nový impuls globálnímu udržitelnému rozvoji. Ve svých projevech se podělili o doporučení a představili návrhy modelů globální spolupráce, jejichž základem je důkladné konzultování, spolupráce, sdílení dosažených výsledků, digitálně-ekologické partnerství a budování aliancí, podpora mládeže atd.

Zvláštní vyslanec Číny pro otázky ve věci změny klimatu Xie Zhenhua předložil návrhy na systematické řešení uhlíkové neutrality, představil mechanismus koordinovaného rozvoje v oblasti uhlíkové neutrality a hospodářského a sociálního zabezpečení, mechanismus zelených investic a financování a vyzval k prohloubení spolupráce Číny a Evropy při řešení klimatické krize.

Laurent Fabius, předseda francouzské Ústavní rady, předseda Konference OSN o změně klimatu v Paříži a bývalý francouzský premiér, zdůraznil, že se svět musí zaměřit na posílení globální koordinace, urychlení zavádění opatření, zlepšení finanční podpory a podporu spravedlivého přechodu na udržitelné zdroje.

Výkonný místopředseda Evropské komise Frans Timmermans hovořil o úsilí EU při podpoře regionální a celosvětové spolupráce v oblasti uhlíkové neutrality a vyjádřil, že věří v prohloubení spolupráce mezi Čínou a EU ve všech důležitých oblastech.

Mary Robinsonová, bývalá irská prezidentka, hovořila o významu Číny v kontextu celosvětové reakce na změnu klimatu, věnovala se současnému stavu a vyhlídkám spolupráce mezi Čínou a Evropou a zdůraznila klíčovou roli občanských společností.

Teresa Ribera Rodriguezová, místopředsedkyně španělské vlády a ministryně pro ekologickou transformaci a demografické problémy, poukázala na současné výzvy, kterým svět čelí při udržování růstu globálního oteplování pod 1,5 stupně, a zdůraznila naléhavost a význam prohlubování spolupráce mezi Čínou, Španělskem a Evropou v oblasti energetiky, vodohospodářství a ochrany ekosystému.

Laurence Tubiana, generální ředitelka Evropské klimatické nadace, zdůraznila význam spolupráce mezi Čínou a EU, poukázala na důležitost účasti soukromého kapitálu při řešení vážného nedostatku finančních prostředků v globální reakci na klimatickou krizi a zopakovala očekávání posílení globální spolupráce v oblasti zeleného financování.

Wang Chao, předseda Čínského občanského institutu zahraničních věcí, předložil návrh na budování zdravých a stabilních čínsko-evropských vztahů stojících na správném nastavení zelené spolupráce mezi Čínou a EU založené na vzájemné důvěře a navrhl prohloubit praktickou spolupráci mezi Čínou a Evropou v oblasti boje proti změně klimatu s orientací na rozvoj a plné využití výměny mozků mezi Čínou a Evropou za současné podpory inovací.

Projevy na konferenci přednesli vedoucí představitelé čínských a evropských vládních agentur, think-tanků a průmyslových sdružení. Věnovali se strategickému plánování, místním postupům a uspořádání průmyslového přechodu k synergické ekologizaci a digitalizaci, přičemž v tomto smyslu zdůraznili důležitost think tanků a praktických inovací.

Xin Guobin, náměstek čínského ministra průmyslu a informačních technologií, představil průzkum a úspěchy čínské vlády při podpoře přechodu průmyslu na udržitelné zdroje a klíčové strategické iniciativy pro prohlubování ekologického a nízkouhlíkového podnikání v rámci 14. pětiletého plánu. Navrhl budoucí zaměření na digitální technologie umožňující přechod na udržitelné a uhlíkově neutrální zdroje a rozvoj průmyslu prostřednictvím zvýšení přínosů pro životní prostředí a posílení řízení emisí uhlíku a předložil návrhy na další prohloubení synergického ekologického a digitálního rozvoje.

Jennifer Morganová, zvláštní vyslankyně pro mezinárodní opatření v oblasti klimatu německého ministerstva zahraničí, zhodnotila výsledky Konference OSN o změně klimatu (COP 27), představila klíčové aktivity Německa a EU v oblasti změny klimatu a vyjádřila očekávání ohledně posílení spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí mezi EU, Německem a Čínou s cílem podpořit globální ekologický a nízkouhlíkový rozvoj a přechod na udržitelné zdroje energie.

Zhang Chonghe, předseda Čínské národní rady pro lehký průmysl, navrhl prohloubit čínsko-evropskou spolupráci budováním měst vhodných k bydlení při udržení růstu oteplování pod 1,5 stupně a společným výzkumem a inovacemi, a tak společně podporovat zelený nízkouhlíkový životní styl a udržitelný rozvoj.

Zheng Xinli, vedoucí odborník Úřadu pro spolupráci v oblasti uhlíkové neutrality a výkonný předseda Čínské asociace pro zelený udržitelný rozvoj, představil praktické a inovativní výzkumy prováděné CECCO v oblasti zeleného udržitelného rozvoje a uhlíkové neutrality. Předložil také návrhy na podporu praktické spolupráce mezi Čínou a EU v takových aspektech, jako je prohloubení spolupráce v oblasti výzkumu udržitelného rozvoje a uhlíkové neutrality, zkoumání inovativních případů realizace pilotních projektů, budování mechanismů a platforem pro výměnu a spolupráci, vytvoření dlouhodobých a stabilních mechanismů finanční podpory atd.

Slavnostního zahájení se zúčastnili také Feng Tie, čínský velvyslanec v Dánsku, He Xiangdong, čínský velvyslanec v Irsku, Signe Brudesetová, norská velvyslankyně v Číně, pan Wang Hongjian, chargé d’affaires ad interim čínské mise při Evropské unii a Wan Degang, ministerský rada čínského velvyslanectví ve Švédsku.

Klíčem k dosažení cílů udržitelného rozvoje a uhlíkové neutrality je proaktivní přístup

Za účasti čínských a evropských představitelů byly podepsány dohody o spolupráci mezi mezinárodními organizacemi, čínskými a evropskými vládami a podniky, jejichž cílem bylo zřídit zónu spolupráce mezi Čínou a EU v oblasti zelených a digitálních inovací (ve městě Tchaj-cchang), realizovat pilotní projekt spolupráce mezi Čínou a EU v oblasti uhlíkové neutrality (ve městě Tchaj-cchang) ve snaze prozkoumat zelený a udržitelný model společného rozvoje Číny a Evropy, vybudovat diverzifikovanou síť partnerství mezi Čínou a Evropou a podpořit uplatňování a propagaci pilotních projektů spolupráce mezi Čínou a EU v oblasti uhlíkové neutrality. Pro rok 2022 byly vydány certifikáty 28 čínským a evropským projektům (viz níže) a byla podepsána memoranda o porozumění. Na těchto projektech budou spolupracovat partneři ze 13 zemí a regionů celého světa, včetně Číny, Evropské unie, Německa, Francie, Itálie, Španělska a Finska.

Úřad pro spolupráci v oblasti uhlíkové neutrality mezi Čínou a EU (CECCO) společně s globálními partnery, včetně společnosti Roland Berger, představil výroční zprávu o ekologické a nízkouhlíkové průmyslové spolupráci mezi Čínou a EU. Zpráva bude sledovat nejnovější pokrok a identifikovat vývojové trendy v oblasti politik, technologií, norem, projektů a mechanismů financování uhlíkové neutrality v Číně a Evropě. Ve zprávě bude dále zhodnocena realizace evropsko-čínských pilotních projektů uhlíkové neutrality a budou představeny ty nejúspěšnější případy spolupráce, které budou sloužit jako inspirace pro nové rozvojové strategie a další prohloubení spolupráce mezi zúčastněnými stranami.

Iniciativu „Earth Aspiration Action (E2A)“ společně zahájilo více než 40 čínských a evropských vládních agentur, společenských organizací, výzkumných ústavů, finančních institucí a předních podniků z Číny, Německa, Francie, Itálie, Dánska, Švýcarska a dalších zemí. Cílem iniciativy E2A je: vybudovat síť mezinárodních partnerů, spojit síly při budování a sdílení ekologické digitální infrastruktury, podpořit výzkum, který hraje klíčovou roli v digitalizaci i ekologizaci a jejich vzájemné synergii, a povzbudit mladou generaci, aby se v této problematice také angažovala a stala se budoucím lídrem v oblasti udržitelného rozvoje.

Na konferenci proběhly tematické výměny a diskuse v rámci sympozia na téma „Digitalizace jako hnací síla udržitelného rozvoje“. Na sympozium byly pozvány přední instituce z Číny a Evropy a diskuse se zaměřila na ekologizaci a digitalizaci v oblasti územního plánování, energetiky, průmyslu, životního stylu, inovací a financí. Sympozium moderovala Zheng Hongová, generální ředitelka Centra pro mezinárodní hospodářskou a technologickou spolupráci čínského ministerstva průmyslu a informatizace. Švédská společnost Sweco představila svůj plán na vybudování zóny spolupráce mezi Čínou a EU v oblasti zelených a digitálních inovací (ve městě Tchaj-cchang). Na sympoziu vystoupili odborníci z předních čínských a evropských institucí, včetně Asijské banky pro investice do infrastruktury (AIIB), společností EDF, Siemens, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) ze Švédska, Finské textilní a módní asociace, Technické univerzity v Mnichově, společností Tencent, Haier, Jingdong Digital Technology Group, Beijing Financial Holding Group a Beijing Gas.

Během konference se konalo také Čínsko-evropské fórum o uhlíkově neutrálních městech (2022). Fórum moderoval Ding Zhijun, zástupce ředitele odboru pro úspory a komplexní využívání energie ministerstva průmyslu a informatizace Čínské lidové republiky, a Yang Zijian, vedoucí oddělení veřejné politiky Úřadu pro spolupráci v oblasti uhlíkové neutrality mezi Čínou a EU. Panelu se zúčastnili zástupci čínských a evropských vládních agentur včetně Kodaně, města Wu-chan, města San-ja a města Tchaj-cchang, stejně jako společenské organizace a přední světové podniky včetně švédsko-čínské aliance pro zelené technologie, čínsko-britské obchodní rady (CBBC) a společností RINA, Roland Berger a Sweco. Ti zde sdíleli své poznatky o cestě k synergii ekologizace a digitalizace i o inovacích v oblasti městské infrastruktury, čímž přispěli ke strategické i praktické podpoře budování zóny pro spolupráci v oblasti zelených a digitálních inovací a k realizaci pilotních projektů spolupráce v oblasti uhlíkové neutrality mezi Čínou a EU.

Úspěšné završení konference o udržitelném rozvoji (2022) dokazuje světu odhodlání Číny otevřít se na vyšší úrovni stejně jako dlouhodobé poslání mezinárodního společenství docílit oboustranně výhodné spolupráce. Čína a Evropa spojí své síly při realizaci praktických projektů spolupráce, aby podpořily inovativní model ekologického a udržitelného rozvoje, který stojí na důkladném konzultování, spolupráci a sdílení dosažených výsledků. Společně budeme řešit současné výzvy světové hospodářské transformace a učiníme hospodářskou globalizaci otevřenější, inkluzivnější, vyváženější a prospěšnější pro všechny.