K hodnocení výkonnosti ekonomiky se běžně používá hrubý domácí produkt. Ten ovšem nebere ohled na tak závažnou skutečnost, jakou jsou zisky podniků pod zahraniční kontrolou, které odtékají z Česka do zahraničí. Jak ukazuje právě vydaná analýza ČSÚ, existují ukazatele, které tento fakt reflektují.

K hodnocení výkonnosti ekonomiky se běžně používá hrubý domácí produkt. Ten ovšem nebere ohled na tak závažnou skutečnost, jakou jsou zisky podniků pod zahraniční kontrolou, které odtékají z Česka do zahraničí. Jak ukazuje právě vydaná analýza ČSÚ, existují ukazatele, které tento fakt reflektují.

Specifika české ekonomiky

Ekonomika ČR je nadprůměrně otevřená vůči zahraničí. Z toho plyne, že změny cen vývozu a dovozu mají velký vliv na její výkonnost. Navíc jsou v ekonomice ČR významně a dlouhodobě zainteresováni zahraniční investoři. To znamená, že část finančních prostředků, které se v České republice vytvářejí, odchází do zahraničí. K těmto skutečnostem HDP nepřihlíží.

Reálný hrubý domácí důchod bere v potaz směnné relace

Jedním z rozebíraných ukazatelů v analýze je reálný hrubý domácí důchod. Zachycuje stejně jako HDP výkonnost ekonomiky, na rozdíl od něho ale zohledňuje i vývoj cen vývozu a dovozu. Jestliže je vývoj cen příznivý (směnné relace jsou kladné), pak ekonomika dosahuje dodatečných zisků. Pokud je naopak nepříznivý (směnné relace jsou záporné), realizuje ztráty. Mezi roky 1995 a 2014 narostl HDP reálně o 53,1 %. Reálný hrubý domácí důchod, díky příznivému vývoji cen, se navýšil o 59,4 %.

Hrubý disponibilní důchod nastavuje zrcadlo

Důležitým ukazatelem výkonnosti je v případě České republiky i hrubý disponibilní důchod. Zatímco HDP zachycuje, jaká hodnota zboží a služeb se v ekonomice v daném období vytvořila a z pohledu výdajů také zrealizovala a tím přeměnila ve finanční prostředky, hrubý disponibilní důchod říká, kolik z těchto prostředků zůstalo rezidentům na spotřebu či investice. V případě České republiky je hrubý disponibilní důchod dlouhodobě nižší. V roce 2014 činil jeho podíl na HDP 91,3 %. Zbytek, tj. částka odpovídající 8,7 % HDP, odešel do zahraničí. Šlo především o zisky, které v České republice generovaly podniky pod zahraniční kontrolou.

Statistika&My, 11-12/2015