Každoroční snižování emisí skleníkových plynů je ve Skupině ČEZ tradicí již několik let a loňský rok nebyl výjimkou. Meziročně se Skupině ČEZ podařilo snížit emise skleníkových plynů o 15 %, za poslední tři roky se jedná o pokles o pětinu. Současně s postupující dekarbonizací společnost navýšila o více než 7 % výrobu energie z obnovitelných zdrojů a také o 50 % zrychlila výstavbu veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily. Aktuálně vydaná Zpráva o udržitelném rozvoji mapuje jednotlivé kroky ČEZ na cestě k čisté energetice. Zároveň zpráva definuje ambiciózní cíle do budoucna v rámci letos vyhlášené Vize 2030 Čistá Energie Zítřka.

Hrozbu globálního oteplování bere Skupina ČEZ vážně, například v roce 2015 se aktivně přihlásila k závěrům Pařížské dohody a zavázala se k uhlíkově neutrální výrobě do poloviny století. Za posledních pět let se nám tak podařilo snížit emisní intenzitu výrobního portfolia o 25 %. Klimatické změny ale vyžadují radikálnější a rychlejší postup, proto ČEZ letos v květnu představil svou akcelerovanou strategii, jak již do konce desetiletí dosáhnout ambiciózních cílů v oblasti dekarbonizace a ochrany životního prostředí. Konkrétně třeba emise CO2 na vyrobenou MWh elektřiny sníží Skupina ČEZ o 33 % do roku 2025 oproti roku 2018.

Kromě environmentální oblasti se v nové vizi věnuje také sociálním vztahům a způsobu řízení firmy. Zpráva o udržitelném rozvoji už třetím rokem poskytuje podrobné informace o tom, jak si Skupina ČEZ vede ve více než 130 ukazatelích podle mezinárodní metodiky GRI Standards a jak se jí daří naplňovat jednotlivé cíle.

„Naše nová Vize 2030 Čistá Energie Zítřka stojí na ambiciózních cílech, které plně reflektují nutnou přeměnu energetiky směrem k nízkoemisní. Zároveň však zohledňuje naše dosavadní snažení v oblasti udržitelného rozvoje, což definovalo jasné mantinely, ve kterých lze stanovené cíle skutečně naplnit. Zavázali jsme se například snížit během dekády podíl výroby elektřiny z uhlí z téměř 40 % na cca 12 %. Zároveň se připravujeme na výstavbu velkých obnovitelných zdrojů v České republice. Do deseti let chceme vybudovat tyto čisté zdroje s kapacitou až 6 000 MW,“ říká Daniel Beneš, generální ředitel a předseda představenstva ČEZ.

Emise skleníkových plynů a dalších látek znečišťujících ovzduší ostatně patří mezi nejvýznamnější hodnoty, které Zprávy o udržitelném rozvoji ČEZ sledují. Meziročně se nám podařilo snížit emise SO2 o 32,2 %, NOX o 16 % a emise TZL o 16,8 %. Mezi klíčové události roku 2020 s dopadem na snižování emisí ze spalovacích zdrojů patřilo např. trvalé odstavení uhelné elektrárny Prunéřov I s instalovaným výkonem 440 MW, převedení bloku B9 elektrárny Mělník a bloku B2 elektrárny Dětmarovice do režimu záložního zdroje s faktickým omezením výroby, náhrada výroby tepla z uhelných zdrojů za plynové v teplárně Dvůr Králové a elektrárně Dětmarovice.

Voda je pro výrobu elektřiny zásadní, proto se dlouhodobě soustředíme na efektivní nakládání s touto nepostradatelnou surovinou. V roce 2020 jsme snížili spotřebu vody o více než 10 %, o více než 6 % se snížil objem spotřebované vody na vyrobenou elektřinu a teplo.

Pomáháme šetřit zdroje a dosáhnout čisté dopravy ve městech

Skupina ČEZ kromě snižování vlastních emisí pomáhá s klimatickými opatřeními i druhým, například prostřednictvím energetických úspor pro klienty z řad průmyslu, municipalit i státní správy. Projekty energetických úspor (EPC) od ČEZ ESCO ušetřily v roce 2020 zákazníkům 232 mil. Kč, z hlediska ekologie představuje úspora energie snížení emisí CO2 o 36 700 t. Historicky největší energeticky úsporný projekt EPC v ČR zrealizovala společnost ČEZ ESCO pro České vysoké učení technické v Praze. Škola tak ročně ušetří na provozu téměř 22 mil. Kč. Za rok 2020 bylo s cílem energetických úspor instalováno 660 fotovoltaik a 514 tepelných čerpadel.

ČEZ i v roce 2020 potvrdil svou pozici provozovatele největší sítě veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily v ČR. Navzdory komplikacím způsobeným pandemii covid-19 zvýšil tempo výstavby dobíjecích stanic a množství energie dodávané elektromobilům prostřednictvím dobíjecích stanic ČEZ vzrostlo o 24 %. Do budoucna ČEZ počítá s rozšiřováním podnikání v oblasti výroby baterií, elektromobility a vodíku.

Věnují energii péči o zaměstnance, zákazníky i potřebné

Přestože navenek jsou nejviditelnějšími i nejsledovanějšími kritérii klimatická opatření, věnuje ČEZ velkou pozornost i dalším aspektům udržitelného podnikání. Ty definují tak zvaná ESG kritéria (z anglického Environment, Social, Governance). ČEZ se loni intenzivně věnoval vzdělávání i další podpoře zaměstnanců v souvislosti s pandemií covid-19, jednalo se například o školení, psychologickou linku a možnost konzultace zdravotních otázek s odborníky. V oblasti diverzity se meziročně podařilo zvýšit podíl žen v řídicích a kontrolních orgánech společností Skupiny ČEZ z 11 % na 14 %, a v tomto trendu chce pokračovat i do budoucna. V souvislosti s plánovaným uzavíráním uhelných provozů se stará o přechod zaměstnanců na jiné pracovní pozice a zajišťuje pro ně potřebné rekvalifikace. Zaměstnance tradičně zapojuje do udržitelných aktivit jako jsou dobrovolnické dny, či pomoc potřebným. Systematicky zlepšuje také zákaznické služby, vloni obhájil pozici nejdůvěryhodnější značky mezi dodavateli energií. I přes omezení v době pandemie covid-19 se podařilo zajistit kvalitní péči našim zákazníkům a udržet si tak zákaznickou spokojenost na úrovni 96 %.