Návrh nouzového osvětlení je komplexní záležitost. Nelze jednoduše říct, že například do malých budov je dostačující nouzové svítidlo s vlastní baterií a do velkých objektů se vždy instalují svítidla připojená na centrální bateriový systém. Je několik faktorů, které ovlivňují projektování systému:

■ Profil uživatelů budovy – zatímco některé budovy mají velmi homogenní profil uživatele, například studenti – jiné mohou být více smíšené. V této kategorii je nutné vzít v potaz věk, zdraví, životní podmínky a obeznámenost.

■ Typ a využití budovy – tři úrovně rizika definují, jak snadno lze ukončit činnost a jaký je pro příslušnou úroveň odpovídající typ systému nouzového osvětlení.

■ Rozloha a komplexnost budovy – velikost, komplexnost a stáří budovy představují faktory, které je při projektování nutné vzít v potaz.

■ Náklady na životní cyklus – zjistěte, jak mohou různé systémové přístupy ovlivnit počáteční investici vašeho projektu a dlouhodobé provozní náklady.

■ Údržba a servis – ať už se jedná o systém s manuálním nebo automatickým testováním, je třeba zabezpečit efektivní údržbu a servisní režim.

■ Výběr správného systému

Důležitým bodem při návrhu nouzového osvětlení je porozumění charakteristikám autonomních (SC) a centrálních bateriových systémů (CBS) – dvou základních technologií nouzového osvětlení – je důležité pro každého majitele nebo provozovatele budovy, který plánuje vlastní systém nouzového osvětlení.

Autonomní systém (SC)

Každé autonomní nouzové svítidlo disponuje svojí baterií. Za normálních podmínek je trvale napájené z hlavního přívodu. Pokud dojde k přerušení zdroje napájení, převezme tuto funkci integrovaná baterie. Všechny prvky mikrosystému autonomního svítidla, včetně baterie, svítilny, řídicí jednotky a jakéhokoli zkušebního nebo monitorovacího zařízení, jsou umístěny buď v samotném svítidlu, nebo v přilehlém krytu, propojeném krátkým kabelem (tj. méně než 1 m).

Centrální bateriový systém (CBS)

V rámci centrálního bateriového systému (CBS), známého také jako systém s centrálním napájecím zdrojem „CPS“ nebo systém s nízkonapěťovým zdrojem „LPS“, jsou dodávána „podřazená“ nouzová svítidla bez vestavěné baterie. Svítidla místo z vlastní baterie automaticky odebírají energii z centralizované baterie vybavené nabíječkou, přepínacími prvky a alarmy, která by měla zajistit napájení v případě výpadku elektřiny. V některých instalacích CBS je v rámci budovy rozmístěno několik systémů s nízkonapěťovým zdrojem (LPS), které slouží pouze jednotlivým patrům nebo požárním sekcím. Vzhledem k tomu, že v každé zemi mají rozdílné preference a rámce norem, může systém CBS zahrnovat více formátů s různými funkcemi. Může se jednat o různé přístupy k testování či funkcím nebo různé výkonové konfigurace pro stejnosměrný a střídavý proud.

Pokud jsme už rozhodnuti pro jeden nebo druhý systém, dalším krokem je výběr správných variant nouzových svítidel a bezpečnostních značek tak, aby správně plnily svoji funkci, byly umístěny dle požadavků norem anebo zapadaly do designového návrhu budovy.

Výběr produktů

■ Nouzová svítidla – zajišťují osvětlení otevřených prostorů, únikových tras anebo zdůrazněných míst v závislosti na typu použité optiky v samotném svítidle.

■ Bezpečnostní značky – vnitřně osvětlené bezpečnostní značení zobrazují piktogram, jako je např. všem dobře známý „zelený panáček v běhu“, který označuje požární únikový východ nebo jiný únikový směr. Možností montáží je několik typů – nástěnná, stropní nebo závěsná.

■ Reflektory – reflektory s jednou nebo více natáčecími hlavami a optickými prvky umožňují nasměrovat světelný paprsek do oblastí s vysokým rizikem.

■ Přizpůsobení a piktogramy – pokud to projekt a požadavky zákazníka vyžadují, tak můžeme nabídnout různá barevná provedení či speciální piktogramy, například označení evakuačního okna s žebříkem, označení místa s hasicím přístrojem atd.

■ Pokročilé technologie – do této kategorie můžeme zařadit bezpečnostní značky s funkcí Zvýšené pozornosti (piktogram bliká nebo pulzuje) a Adaptivní evakuaci (reakce na aktuální bezpečnostní situaci v budově – požár, zablokované východy z budovy, atd.)

Umístění svítidel na zdůrazněných místech

V každém návrhu systému musí být specifikováno umístění svítidel a značek v místech specifického ohrožení a místech s bezpečnostním vybavením nehledě na to, zda se jedná o únikovou cestu nebo otevřený (protipanický) prostor. V návrhu musí být také brán zřetel na typ svítidla a jeho světelný výkon, jak je specifikováno v normě ČSN EN 1838:2013 a ČSN EN 60598-2-22.

Kompletní návrh systému nouzového osvětlení

Společnost vytvořila vzorový návrh nouzového osvětlení pro menší kancelářskou budovu. Rozmístění svítidel a bezpečnostní značek je dle normy ČSN EN 1838:2013.

Stáhněte si Průvodce základními principy nouzového osvětlení. Více na www.eaton.com.