Česká obchodní inspekce ve 2. čtvrtletí tohoto roku kontrolovala dodržování právních předpisů při nabídce a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií. V tomto období dokončila dvě kontroly a u jedné z nich zjistila, že obchodník klamal spotřebitele a uvedl nepravdivou informaci, což může vést spotřebitele k rozhodnutí, které by jinak neučinil.

Obchodní inspekce v období od 1. dubna do 30. června 2021 pokračovala v kontrolní akci zaměřené na nabídku a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií. V tomto období ukončila 2 z 8 rozpracovaných kontrol a porušení právních předpisů zjistila při jedné z nich, kdy obchodník porušil ustanovení § 4 v návaznosti na ustanovení § 5 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele. Dopustil se tedy klamavého konání, kdy obchodní praktika se považuje za klamavou, pokud obsahuje věcně nesprávnou informaci a je tedy nepravdivá, což vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil. A také porušil ustanovení § 13 zákona o ochraně spotřebitele, neboť spotřebitel nebyl řádně informován o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva reklamace spolu s údaji o tom, kde reklamaci uplatnit.

V rámci jedné kontroly bývá v mnoha případech posuzováno hned několik spotřebitelských smluv, které v rámci podání obdržela Česká obchodní inspekce k využití při kontrolní činnosti.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce v tomto období uložila pravomocně 4 pokuty v celkové výši 1 265 000 Kč. Nejvyšší pravomocná pokuta 950 000 Kč byla v tomto období pravomocně uložena společnosti Auctio Energia s.r.o. mimo jiné za nekalou obchodní praktiku, kdy například v  posuzovaných smlouvách byla uvedena částka 2 000 Kč, kterou měl spotřebitel hradit v případě, že se rozhodne využít zákonných práv na odstoupení nebo vypovězení smlouvy o dodávkách energií.

Česká obchodní inspekce upozorňuje spotřebitele, že v oblasti nabídky a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií dochází k neustálému vývoji. Tzv. energošmejdi realizují nové nekalé praktiky a formy přeprodeje energií a tím zneužívají důvěry především spotřebitelů – seniorů. V současné době jsou tito spotřebitelé často oslovováni prostřednictvím telefonických hovorů či přímo osobními návštěvami v místě jejich bydliště. Česká obchodní inspekce využívá ke kontrolám i podněty takto oslovených spotřebitelů. U podání, ve kterých spotřebitelé poukazují na možné porušení zákazu podomního prodeje, je spotřebitelům v odpovědi doporučováno, aby se obrátili na místní obecní/městský úřad k provedení opatření v rámci jejich pravomocí. Pokud se podání týkají také konečných dodavatelů energií, je spotřebitelům doporučováno obrátit se na věcně příslušný Energetický úřad.

Vzhledem k závažnosti této problematiky, bude Česká obchodní inspekce v kontrolách zprostředkovatelů dodávek energií, pokračovat i ve 3. čtvrtletí roku 2021.