Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, čl. 24, odst. 1 ukládá členským státům každoročně vypracovat zprávu o pokroku dosaženém při plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti.

Zprávu o pokroku předkládají členské státy Evropské komisi každoročně do 30. dubna. Zpráva poskytuje základní údaje pro sledování pokroku při plnění vnitrostátních cílů pro rok 2020: spotřeby energie za rok předcházející uplynulému roku, přehled legislativních opatření, pokrok v renovaci budov ústředních vládních institucí dle čl. 5 a úspory energie dosažené v rámci povinného systému nebo alternativních opatření dle čl. 7.

Zpráva o pokroku za rok 2017 se zaměřuje na hodnocení dopadů praktické implementace směrnice v podmínkách ČR a její reálný dopad na spotřebu energie ČR (tzn. příspěvek ČR k plnění cíle EU v oblasti energetické účinnosti do roku 2020), informace o aktualizaci vybraných nástrojů směřujících ke zvyšování energetické účinnosti, vyhodnocení politických opatření podle čl. 7 směrnice na základě aktualizace metodiky vyhodnocování těchto opatření, stav plnění konkrétní závazných cílů vyplývajících ze směrnice a predikce dalšího vývoje v jejich naplňování. Více na  https://www.mpo.cz/cz/energetika/energeticka-ucinnost/strategicke-dokumenty/zprava-o-pokroku-v-oblasti-plneni-vnitrostatnich-cilu-energeticke-ucinnosti-v-cr–172771/ Publikováno MPO 30.4.2019