Informace o odborné zkoušce k získání oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Energetickým specialistou je (podle § 10 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění) fyzická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného MPO ke:

  • zpracovávání energetického auditu a energetického posudku
  • zpracovávání průkazu energetické náročnosti budov (PENB)
  • provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie
  • provádění kontroly klimatizačních systémů

Energetickým specialistou se může stát osoba:

  • s vysokoškolským (bakalářským, magisterským nebo doktorským) vzděláním v oblasti technických věd a jejich oborech energetiky nebo stavebnictví a 3 roky praxe v oboru nebo
  • se středním vzděláním s maturitní zkouškou v oblastech technického směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a 6 let praxe v oboru nebo
  • s vyšším odborným vzděláním v oblastech technického směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a 5 let praxe v oboru.

Oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty získá zájemce na základě podané žádosti a složení odborné zkoušky. Formulář žádosti je ke stažení viz odkaz. V rámci jedné zkoušky se lze ucházet o získání více typů oprávnění.

Povinné náležitosti k získání oprávnění:

Vyplněná žádost obsahující

doložení praxe (potvrzení zaměstnavatele, v případě OSVČ čestné prohlášení o délce a oboru praxe)

kopie dokladu o dosaženém vzdělání (diplom nebo maturitní vysvědčení)

výpis z rejstříku trestů (k datu podání žádosti nesmí být starší 3 měsíců)

-prokázání úhrady správního poplatku ve výši 1000 Kč (za každou ze čtyř možných činností v rámci oprávnění)

– Absolvování odborné zkoušky s kladným výsledkem. Odborná zkouška se v souladu s § 10a odst. 1 písm. a) zákona skládá z ústní a písemné části a její obsah a rozsah je stanoven prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “vyhláška“). Podle § 2 odst. 2 vyhlášky se písemná část provádí formou písemného testu a její úspěšné složení je podmínkou pro konání ústní části. Otázky pro písemný test jsou uvedeny v souborech ke stažení, viz níže. Pro úspěšné složení písemné části je potřebné, aby žadatel dosáhl podle § 2 odst. 6 písm. b) vyhlášky definované % správných odpovědí.  Žadatel o oprávnění podle §1 odst. 1 písm. a), tj. pro zpracování energetického auditu a energetického posudku, v testu vyhoví, pokud zodpoví správně 75 a více % otázek. Žadatel o oprávnění podle §1 odst. 1 písm. b), c), d), tj. zpracování průkazu energetické náročnosti budov (PENB), provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, provádění kontroly klimatizačních systémů, v testu vyhoví, pokud zodpoví správně 70 a více % otázek. V ústní části musí žadatel prokázat znalosti nejméně ve dvou vylosovaných tematických okruzích ze tří. Zkušební okruhy otázek jsou ke stažení v souboru, viz níže. Zkušební otázky pro odbornou zkoušku k získání oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty a pro test, kterým jsou zakončeny kurzy průběžného aktualizačního odborného vzdělávání energetických specialistů jsou stejné.

Správní poplatek lze uhradit následujícími způsoby:

kolkem v hodnotě 1.000,- Kč za jednu činnost v rámci oprávnění

potvrzením od banky o uskutečněné platbě na účet MPO č. 3711-1525001, kód banky (Česká národní) 0710, variabilní symbol 41300 a do poznámky uveďte „správní poplatek k žádosti o udělení oprávnění ES“

Výše uvedené doklady zašle uchazeč na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor energetické účinnosti a úspor, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Po podání žádosti s přílohami na MPO je uchazeč zaevidován do seznamu uchazečů. Uchazeč je následně vyzván Státní energetickou inspekcí ke složení zkoušky. Po dobu čekání na zkoušku neběží správní lhůta.

Po absolvování zkoušky vydá MPO, nejpozději do 30 dnů, rozhodnutí o výsledku zkoušky. Rozhodnutí nabývá právní moci 15 dní od jeho převzetí uchazečem. Po dobu těchto 15 dní má uchazeč právo na odvolání, kterého se může písemně vzdát. V takovém případě nabývá rozhodnutí právní moci dnem, kdy se uchazeč vzdal práva na odvolání.

Po nabytí právní moci rozhodnutí je uchazeč zapsán do seznamu energetických specialistů. Na základě rozhodnutí, které nabylo právní moci, jsou specialisté oprávněni k činnosti energetického specialisty dle §10 zákona č. 406/2000 Sb, o hospodaření energií, v platném znění.

V případě nejasností nebo doplňujících informací se obracejte na Ing. Ivu Švecovou, telefon: +420 224 853 402, svecova@mpo.cz. Více na https://www.mpo.cz/cz/energetika/energeticka-ucinnost/odborne-cinnosti/jak-se-stat-energetickym-specialistou—36333/ Publikováno MPO 1.4.2019