V roce 2012 se produkce odpadů v České republice mírně snížila. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví.

Podniky, které se zabývají úpravou a zpracováním odpadů a sanacemi a provozují kanalizační sítě nebo čistící zařízení odpadních vod, vyprodukovaly odpadů více. Na tento vývoj měly především vliv státní podpory na odstranění starých ekologických zátěží a také finanční prostředky z evropských operačních programů životního prostředí.

Nevýrazný pokles

Vloni bylo v naší zemi vyprodukováno jak podnikovou sférou, tak obyvateli celkem 23,4 mil. tun odpadu. V porovnání s rokem 2011 (23,6 mil. tun) se jedná o nevýrazný pokles (o 0,6 %). Z celkového množství vyprodukovaného odpadu tvořil nebezpečný odpad 1,5 mil. tun, což v relativním vyjádření představuje podíl 6 %. To bylo stejné jako předloni.

Podobně jako v předchozích letech naprostá většina podnikových odpadů (74 %) vznikala při činnosti přibližně tří set největších původců odpadů. Ačkoliv tyto podniky pokryly tři čtvrtiny celkově vyprodukovaného podnikového odpadu, ze všech subjektů představovaly pouze 2,2 %.

Změny v odvětvích

Celkem podniky vloni vyprodukovaly 19,9 mil. tun odpadů. I když se ve srovnání s rokem 2011 toto množství výrazně nezměnilo, přece jen došlo v některých odvětvích národního hospodářství ke změnám. Produkce odpadů se snížila v zemědělské výrobě, lesnictví a rybářství, ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví, v dopravě, ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. Naopak o 27 % vzrostla produkce odpadu při činnostech souvisejících s odpadními vodami, odpady a sanacemi.

Stavební a demoliční odpady v převaze

Podnikový odpad byl podobně jako v minulých letech z hlavní části (60 %) tvořen odpady stavebními a demoličními (11,9 mil. tun), přičemž převažovala zemina a kamení, železo a ocel a beton. Dalších 12 % produkce tvořily odpady z odpadů, které vznikaly při jejich zpracování (např. odpady ze spalování odpadů, z mechanických či fyzikálně chemických úprav odpadů). Odpady z tepelných procesů se na celkovém složení podílely 9 %. Zahrnovaly zejména odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení, dále odpady z průmyslu železa, oceli a dalších kovů. Odpady ze zemědělství, zdravotnictví, zpracování dřeva a ropy, z chemických procesů přispěly ještě menším dílem.

Nakládání s odpady

Množství odpadů, se kterými je v daném období nakládáno, bývá zpravidla vyšší, než jejich produkce, o odpady dovezené ze zahraničí a o odpady odebrané ze skladu. Hodnota se zvyšuje také díky vícenásobnému nakládání s odpady a předávání odpadů jinému subjektu. V roce 2012 bylo v ČR nakládáno s 30,2 mil. tunami odpadu. Z tohoto množství bylo 12 mil. tun využito (40 %), 4,9 mil. tun odstraněno (16 %) a s 13,4 mil. tunami se nakládalo jinými způsoby (44 %).

Výraznější zvýšení bylo zaznamenáno u využití odpadů na rekultivace skládek, které opět souvisí s vyšší produkcí odpadů u podniků zabývajících se nakládáním s odpady a sanacemi. Pozitivně lze oproti roku 2011 hodnotit zvýšené množství zpracovaných elektroodpadů (o 30 %) a odpadů, které byly použity pro kompostování (o 12 %).

Naopak oproti roku 2011 klesl (o 21 %) podíl odstraňovaných odpadů, který byl způsoben nižším množstvím podnikových odpadů uložených na skládky.

Šetření o odpadech má u nás dlouholetou tradici

Samostatná jednorázová šetření o skládkách a produkci odpadů se uskutečnila již v roce 1980 a 1987. Od roku 1992 provádí ČSÚ každoroční zjišťování, které bylo v roce 2011 rozšířeno o sledování problematiky druhotných surovin. Své šetření o odpadech a druhotných surovinách opírá úřad o registr ekonomických subjektů. Předem určené, meziročně srovnatelné soubory respondentů, umožňují použít získaná data ke stanovení trendu sledovaného ukazatele. Použití podnikového registru zcela vylučuje zpracování duplicitních informací.

Dovoz a vývoz

Odpady nejsou jen materiály, které jsou určeny k dalšímu využití (recyklaci) nebo k trvalému odstranění, ale jsou i cenným dovozním či vývozním artiklem. Dovoz a vývoz odpadů sleduje ČSÚ od roku 2004, a to podle základních kategorií odpadů (nebezpečné a ostatní) a dále z pohledu směru obchodu (v rámci EU, mimo EU). Naše legislativa povoluje pouze dovoz odpadů určených k využití, nedochází tedy legálně k odstraňování cizích odpadů na našem území.

V roce 2012 bylo do České republiky dovezeno 0,8 mil. tun odpadu, naprostá většina odpadů (97 %) pocházela z členských zemí EU. Oproti roku 2011 se jedná o nárůst (o 77 %), který byl způsoben zejména zvýšeným dovozem železa a oceli pocházejících ze stavebnictví. Dále se v roce 2012 dovážely: odpadní papír, lepenka, sklo a upravený plastový odpad.

Česká republika je zemí, kde se více odpadů vyváží, než dováží. V roce 2012 dosáhl vývoz odpadu 2,8 mil. tun a téměř veškerý export (2,7 mil. tun) směřoval do některé ze zemí EU (97 %). Ve srovnání s rokem 2011 vzrostl vývoz odpadu o 19 %. Největší podíl vyvezeného odpadu tvořily železné kovy pocházející ze stavební činnosti, obalový odpadní papír a lepenka, železné piliny pocházející z obráběcích činností a také kovy pocházející z autovraků.

Druhotné suroviny

ČSÚ sleduje od roku 2011 produkci druhotných surovin. Obecně se za druhotnou surovinu považují materiály mající charakter vedlejších produktů; upravených odpadů, které přestaly být odpadem; materiály získané z výrobků podléhajících zpětnému odběru a z výrobků využitelných pro další zpracování. Produkce druhotných surovin byla v roce 2012 ve výši 20,8 mil. tun. Jednalo se především o vedlejší energetické produkty (57 %), které pocházejí z energetiky (popílky, struska, škvára). Dále byly vyprodukovány druhotné suroviny z železných a neželezných kovů (17 %) a ze stavebních hmot (17 %). Je třeba poznamenat, že celkové množství druhotných surovin dosahuje v České republice téměř srovnatelného objemu jako celková produkce odpadů.

Statistika&My, 10/2013

Obr.: Produkce druhotných surovin v roce 2012 (v tis. t)