Ocenění uživatelů na českém trhu si získal v krátkém čase unikátní patentovaný elektrický přístroj – univerzální signalizátor z dílny vývojářů společnosti BONEGA. Je to monitorovací zařízení napájené z běžné elektrorozvodné sítě (bez potřeby mít záložní baterii), které reaguje na změny fyzikálních veličin ve svém okolí (teplota, podpětí, atd.) a na stavy v připojených elektrických obvodech (vypnuto, zapnuto, atd.). Pokud změna určená předem uživatelem nastane, signalizátor mu odešle informaci v podobě emailu zdarma nebo placenou SMS či telefonické sdělení vzkazu.

Technické vlastnosti

Jedno zařízení může sledovat veličiny až v šesti elektrických obvodech, a to nejen stavy vypnuto či zapnuto, ale také porovnává aktuální hodnotu veličiny s nastavenou hraniční hodnotou (například napětí) a analyzuje, jestli jí napětí nedosahuje nebo přesahuje (podpětí či přepětí). Vyhodnocování napětí lze nastavit v rozsahu 24 až 250 V AC. Signalizátor také sleduje teplotu ve svém okolí a informuje o překročení hranice v nastavitelném rozsahu od 0 do +50 °C. Pokud jde o mechanické provedení, přístroj má rozměry š.36×v.98 mm a je určen k montáži na lištu DIN, kde zaujme místo dvou osmnáctimilimetrových modulů.

Anténu lze podle potřeby odejmout a nahradit anténou s koaxiálním kabelem pro umístění vně plechového rozváděče (dosažení lepšího signálu). Zařízení nepotřebuje předřazenou nadproudovou ochranu, protože neslouží ke spínání dalších spotřebičů. Pro svou vlastní ochranu má vnitřní jištění pomocí varistorů a tavných rezistorů. Jeho vlastní spotřeba je okolo 1 wattu. Připojení detekčních vstupů signalizátoru je možné i přímo na fázové vodiče v síti nebo na silové svorky elektrických zařízení.

Komunikace, napájení a správa účtu

Většina výrobců podobných signalizátorů má komunikaci založenou na principu přímého spojení přístroje s uživatelem přes sítě mobilních operátorů. To sebou přináší složitou konfiguraci a při výpadku napájení signalizátor nemůže odeslat zprávu uživateli, ledaže by měl nevybitou záložní baterii. V zařízeních jiných výrobců je tedy záložní baterie naprosto nezbytná. Bohužel se všemi nevýhodami, které to přináší. Životnost a kapacita baterie zásadně limituje spolehlivost celého zařízení a její výměna je spojena s nemalými provozními náklady. Navíc přítomnost baterie v elektrickém zařízení představuje za určitých podmínek potenciální riziko výbuchu a požáru. Narušený obal vybité baterie obvykle umožní únik chemicky rizikových látek, což také může ohrozit samotný signalizátor nebo další zařízení.

Komunikační patentově chráněné řešení firmy BONEGA je založeno na existenci řídícího serveru, se kterým signalizátor přes mobilní operátory v pravidelných intervalech (2 min) komunikuje a předává mu informace o aktuálním stavu monitorovaných veličin. Zaznamená-li server změnu veličiny, kterou má podle konfigurace sledovat, vygeneruje zprávu a odešle ji na stanovené komunikační zařízení uživatele.

Součástí modulu je speciální eSIM karta umožňující provoz po dobu minimálně 10 let. Obrovskou výhodou je, že se dokáže připojit k síti kteréhokoliv mobilního operátora ve svém okolí téměř kdekoliv na světě (není tedy vázána na konkrétní zemi či operátora). Odpadá tak problém mít při montáži více SIM karet od různých operátorů a pracně zkoušet, který z nich má v daném místě nejsilnější signál. Navíc v čase se jejich pořadí může měnit.

S nákupem nového signalizátoru je 30 SMS zdarma. Kredit lze doplňovat tzv. dobíjením. Limit nakoupených SMS se vztahuje na celý uživatelský účet, tj. na všechny SMS signalizátory, které si uživatel vede pod svým účtem (ne pouze pro jeden, což obsluhu velmi zjednodušuje). Cena za jednu SMS se různí podle zvoleného nabídkového balíčku. Jakmile uživateli dochází limit SMS, obdrží upozornění předvoleným e-mailem. Tato možnost sloučení všech zařízení pod jeden účet zjednodušuje technickou práci i účetní administrativu – oproti podobným zařízením, kde je třeba platby řešit zvlášť pro každý modul podle tarifu zvoleného operátora.

Napájení přístroje je řešeno přímo ze sítě napětím v rozsahu 190 až 250 V AC a je provozováno bez záložní baterie. To má řadu provozních a uživatelských výhod: není třeba kontrolovat stav baterie či preventivně baterie měnit, přístroj při vlastní poruše, při ztrátě napájení nebo při výpadku operátora přestane komunikovat s řídícím serverem, který stav vyhodnotí jako výpadek signalizátoru a o této skutečnosti informuje uživatele. K odeslání těchto havarijních zpráv není podmínkou, aby signalizátor ještě fungoval.

Konfigurace a nové možnosti

Pro správnou funkci signalizátoru je třeba nejprve nastavit veličiny či stavy, které má sledovat a jejich hraniční hodnoty. Pro tento účel je k dispozici webová aplikace www.signalizator.cz, která umožňuje nastavovat signalizátor, včetně případné změny jazykové verze zpráv.

Inovace, vylepšení, něco navíc …

Vývojáři firmy BONEGA připravili pro uživatele univerzálního signalizátoru několik zajímavých vylepšení.

1.e-SIM karta

Zatímco v dřívější verzi byla pro spojení přes mobilní síť v přístroji klasická vyjímatelná SIM karta, v inovované verzi je již přímo napájená e-SIM karta. Tím jsou eliminovány přechodové odpory v případech, kdy je zařízení provozováno v nepříznivých provozních podmínkách, například ve vodárenství, zemědělství (chov ryb). V současné době je e-SIM karta platná pro sítě všech operátorů ve více než stovce zemí světa.

2. Internet a zprávy také jako e-mail

Komunikace mezi signalizátorem, serverem a uživatelem se z pouhé sítě mobilních operátorů rozšířila do prostředí sítě Internet. Mobilní síť obstarává spojení mezi signalizátorem a serverem, cesta mezi serverem a uživatelem má nyní více alternativ. Alarmová a informační hlášení mohou mít i nadále podobu běžné textové zprávy, ale s ohledem na komunikaci přes internet mohou mít také podobu e-

-mailu a v této formě jsou odesílány bez poplatku. Navíc má uživatel možnost vytvořit si text hlášení sám – konfigurátor nijak neomezuje jeho smysl pro humor…. 🙂

3. Hlasová zpráva

Uživatel, kterému nestačí textová hlášení ve formě emailu zdarma nebo SMS, popřípadě je z různých důvodů nemůže přijímat, má možnost připravit pro různé varianty zpráv zvukové nahrávky, které jsou

v případě potřeby přenášeny jako telefonický vzkaz (hlasová zpráva) po mobilní síti, včetně možnosti využívat hlasovou schránku.

4. Možnost pozdržení zprávy

Pro případy, kdy krátkodobá změna stavu zapnuto/vypnuto, přepětí/podpětí, přerušené napájení a rychlé navrácení k normálu ještě nic vážného neznamená, lze chránit uživatele před zbytečným obtěžováním zprávami pomocí nastavené prodlevy. V konfigurátoru se zvolí možnost pozdržet alarmovou zprávu o časový úsek, který se dá nastavit po celých minutách.

5. Historie zpráv

Na serveru je přehledně ukládána historie všech alarmů a oznámení. Každý záznam obsahuje časové údaje, důvod přenosu zprávy a další informace, které v případě potřeby pomohou např. při hledání příčin nebo času vzniklé závady.

Příklady použití signalizátoru

V praxi se nabízí bezpočet možností pro aplikaci signalizátoru k monitorování elektrických zařízení. Počínaje jednoduchým hlídáním výpadků fází, motorů, jističů, proudových chráničů, podpětí či přepětí u elektronicky citlivých zařízení, využitím informací z napojení na hladinové či koncové snímače, hlídače izolačních stavů až po hlídání provozu malých fotovoltaických elektráren, přes monitorování provozu zařízení pro čistírny odpadních vod či provozu zařízení v zemědělství (okysličování vody pro chov ryb, atd.), až po relativně jednoduchá technologická zařízení jako jsou plynové kotelny, tepelná čerpadla atd. Zařízení z posledně jmenované kategorie lze samozřejmě monitorovat a řídit s použitím programovatelných automatů (PLC). Ty jsou však podle uživatelů někdy zbytečně nákladné a složité a ve většině případů je dokáže nahradit přístrojové vybavení obsahující univerzální signalizátor. Je jen na technické představivosti, kde univerzální signalizátor využít.

Instalace a provoz

  1. Elektrikář nainstaluje modul podle přání zákazníka a zapojí příslušné vstupy.
  2. Při montáži elektrikář vyplní samolepicí štítky, do kterých napíše výrobní číslo SMS modulu a doplní popis zapojení jednotlivých svorek. Jeden štítek se nalepí do rozváděče a druhý se předá uživateli.
  3. Uživatel spustí webovou aplikaci www.signalizator.cz, podle štítku zadá výrobní číslo modulu a opíše zapojení vstupů (např. 1 = mraznička, 2 = ventilace, 3 = výtah, 4 = kávovar, 5 = plynový kotel, 6 = alarm). U každého vstupu je možné nastavit sledování sepnutí, vypnutí i detekci podpětí.
  4. Uživatel má možnost zadat text zprávy (pro email, SMS) pro každý vstup a přiřadit jedno či více emailů, telefonních čísel, na které se má zpráva poslat.
  5. Uživatel má možnost nastavit také emailové či SMS zprávy, které budou odeslány, jestliže se modul odmlčí či zapne po výpadku napájení, nebo když dojde k překročení nastavené hranice teploty v okolí signalizátoru atd.

Další informace o signalizátoru jako je montážní návod, schéma zapojení, atd. jsou na www.signalizator.cz

Zdroj: časopis CzechIndustry 1/2022