Na otázky CzechIndustry odpovídá Daniel Jiřička, předseda představenstva a generální ředitel ÚJV Řež

 Energetika, včetně jaderné, dnes čelí řadě výzev. Které považujete za hlavní z pohledu ÚJV Řež?

Ony ty výzvy jsou velmi propojené, takže ÚJV Řež a Skupina ÚJV v zásadě musí participovat na všech. V oblasti dekarbonizace energetického sektoru a přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku se profilujeme jako inovátor pokročilých energetických technologií spojených s vodíkovým hospodářstvím, perspektivními tepelnými oběhy a vysokokapacitní akumulací. Pracujeme na vývojových projektech nových reaktorů Gen IV., včetně těch, které za 40-60 let budou schopné uzavřít palivový cyklus současných lehkovodních bloků (tj. využijí jejich vyhořelé palivo). V oblasti OZE projektujeme různé typy zdrojů a spolupracujeme na studiích jejich zapojení do infrastruktury a posílení stability sítě, což je ta další z dnešních výzev. A celá energetika, nejen jaderná, se stále točí kolem bezpečnosti a spolehlivosti provozu energetických zařízení – a podpora provozu elektráren je stále jedna z našich klíčových kompetencí.

Zřejmě nejvýznamnější událostí současnosti z pohledu české energetiky je výběrové řízení na dodavatele nového bloku v JE Dukovany. Do jaké míry se na něm podílí vaši specialisté?

Služby, které pro Dukovany II nabízíme, se týkají všech standardních částí projektu a prolínají se specializacemi většiny našich divizí a dceřiných společností. V úvodních fázích jsou nejvíce viditelní naši projektanti. Jejich aktuální zkušenosti z referenčních zakázek přípravy nových jaderných instalací ve světě jsme už zúročili při konzultační podpoře pro zadání tendru a následně se budeme podílet na inženýrsko-technické podpoře investora v průběhu přípravy i realizace vítězného projektu.

Vše, co je spojeno s jadernou energetikou, máte takříkajíc ve své DNA. Můžete to více konkretizovat?

Naše historie je vlastně historií současné podoby české i slovenské energetiky – a nejenom té jaderné. V roce 1957 se díky prvnímu reaktoru v Řeži Československo stalo teprve devátou zemí světa s vlastním jaderným programem. Jedna z našich divizí – ENERGOPROJEKT PRAHA – pak stojí prakticky za všemi významnými elektrárnami před rokem 1989. I v současnosti se spolehlivost a bezpečnost provozu všech českých jaderných bloků (a části ostatních zdrojů) opírá o naše služby, programy provozních kontrol a řízení životnosti důležitých komponent. Pokud jde o jádro, tak obsahujeme celý životní cyklus zdroje – od prvních studií, přes podporu investora, výstavbu a spouštění, až po vlastní efektivní provoz, podporu palivového cyklu (a jeho uzavření), přípravu a vyřazování jaderných zařízení z provozu. A mezinárodní prestiž a zvuk má samozřejmě i výzkum a vývoj v naší dceřiné společnosti Centrum výzkumu Řež, který běží na úctyhodné infrastruktuře dvou výzkumných reaktorů, technologických smyček nebo zařízení projektu SUSEN.

Samostatnou “jadernou“ kapitolou jsou pak naše radiofarmaka – jsme největším dodavatelem pro metodu pozitronové emisní tomografie a doufám, že díky nedávné investici do nejnovějšího typu cyklotronu v jednom za našich tří výrobních center si tuto pozici udržíme.

Kde všude ve světě se můžeme setkat se stopou ÚJV Řež?

Stop jsme za dobu své existence od roku 1955 zanechali celkem dost. Při oslavách 60. výročí založení jsme napočítali přes 40 zemí světa, kde jsme pracovali, včetně například Nové Kaledonie. Kromě energetických projektů do toho počítáme i mezinárodní přepravy vyhořelého paliva z výzkumných reaktorů, na tomto seznamu se objevují i africké destinace jako Ghana nebo Nigérie.

S předcházejícím koresponduje široká mezinárodní dvoustranná i mnohostranná spolupráce. Můžete to více konkretizovat?

Mezinárodně spolupracujeme s desítkami partnerů. Jedná se o členství ve většině podstatných světových profesních a výzkumných institucí, partnery z našich mezinárodních projektů a samozřejmě řadu dvoustranných dohod o spolupráci — v komerční sféře i výzkumu. Jen v poslední době jsme podepsali memorandum s francouzskou EGIS o spolupráci na nových projektech jaderných elektráren, připojili jsme se ke spolupráci s korejskou asociací H2Korea zaměřující se na rozvoj vodíkového hospodářství, máme čilou výměnu informací a zkušeností s Japonským institutem pro jadernou bezpečnost (JANSI), spolupracujeme s americkou Idaho National Laboratory – a ten výčet by mohl pokračovat ještě dlouho.

Novou kapitolu v historii společnosti tvoří malé a střední modulární reaktory – SMR. Své aktivity v tomto směru jste představili v minulých dnech českým novinářům. Měl jsem čest se této akce zúčastnit. Nejprve bych se zeptal, jak se připravujete v rámci mezinárodních projektů na jejich nasazení, k němuž by mělo dojít v příštím desetiletí?

Malé reaktory a pokročilé reaktory nejsou pro nás v ÚJV Řež zas až tak velkou novinkou, pouze se jim dnes dostává více veřejné pozornosti. Vývoj reaktorů IV. Generace u nás běží už řadu let, například v rámci mezinárodní asociace „V4G4 Centre of Excellence“, která vyvíjí demonstrátor rychlého reaktoru ALLEGRO. Nicméně cesta jednotlivých konceptů malých reaktorů k vlastní výstavbě se (podle zvolené technologie) liší v řádech i více desítek let a naše koncepty zřejmě nebudou ty první na světové realizační pásce.

Klasické elektrárny podle mne ještě neřekly poslední slovo. I tady máte na co navazovat a co nabídnout. Na co se zaměřujete především?

Naše podpora stávajících energetických zdrojů se zaměřuje hlavně na poradenství, zpracování studií pro optimalizace, modernizace a ekologizace jejich provozů, podporu životnosti jejich komponent a související inženýrské činnosti.

Konečně to jsou obnovitelné zdroje. Vaše aktivity směřují především do využití vodíku. Co vše se již povedlo a čím překvapíte zájemce o tuto problematiku?

My ve Skupině ÚJV máme konkurenční výhodu v tom, že základní části přípravy na výstavbu obnovitelných zdrojů i zavádění vodíkového hospodářství pokrýváme jako komplexní službu. Záměr investora, který zvažuje využití výsledků výzkumu a vývoje, což je parketa oddělení Vodíkové technologie, pomohou v dalším kroku rozpracovat naši projektanti studiemi proveditelnosti a tvorbou dokumentace pro územní a stavební řízení, základní návrh větších investičních celků pak dotahuje naše dceřiná společnost ŠKODA PRAHA. Jsme tak schopní uspokojit poptávku menší obce na záložní podporu veřejného osvětlení i průmyslový areál, který chce vybudovat komplexní zelené vodíkové hospodářství.

Energetika úzce souvisí s průmyslem. Které vaše specializované služby cílí na průmyslové podniky?

Rozvoj průmyslu, automatizace i robotizace se odvíjí od materiálů, které průmysl zná a dokáže využít. A spolehlivost průmyslových komplexů závisí na životnosti namáhaných součástek.  Mluvím tedy o celém komplexu našich služeb ve výzkumu a testování různých typů materiálů – od analýzy důvodů provozních poruch a poškození, až po výzkum vlastností zcela nových materiálů pro různá prostředí a revoluční řešení jejich povrchové úpravy. K tomu máme ve Skupině ÚJV know-how a skvěle vybavené laboratoře. Například Centrum žárových nástřiků VZÚ Plzeň je jedním z nejmodernějších pracovišť v rámci Evropy.

Konečně je to nukleární medicína, jak jste se již o tom zmínil, jejíž význam se ve zdravotním systému neustále zvyšuje. Jak se může stát jaderný fyzik partnerem lékaře?

Jaderný fyzik je pouze jedna z mnoha profesí, které jsou do složité výroby radiofarmak zapojené. Kromě nich se neobejdeme bez skvělých chemiků, farmaceutů a specializovaných technologů. S lékaři nás propojuje zájem na šetrné a efektivní diagnostice nebo léčbě pacientů s využitím radiofarmak, a to nejen těch našich. Snažíme se i o obecnou propagaci pozitivních přínosů zobrazovací metody pozitronové emisní tomografie jak směrem k lékařům, tak i k široké veřejnosti. Je to určitě jeden z významných směrů rozvoje medicíny.

Role samosprávy roste. V jakých případech mohou vaše služby a řešení využít města a obce?

Velký nárůst zájmu zaznamenáváme hlavně o naše vodíkové technologie a jejich využití v energetice, dopravě nebo vytápění budov. Máme za sebou řadu konzultací i úspěšných studií na zavádění nebo integraci vodíku do firemního nebo obecního hospodářství. Ale naši projektanti samozřejmě i nadále projektují i další energetické instalace z oblasti OZE a objekty občanské výstavby.

Přibližte nám budoucnost ÚJV Řež v horizontu do jeho stých narozenin?

Zatím se nám vždy dařilo držet se ve vývoji energetických, materiálových i dalších technologií pár kroků napřed. Původní, čistě jaderné údolí, jsme rozšířili o vodíkové instalace, koncepty malých reaktorů nebo komerční produkci i vlastní vývoj v nukleární medicíně. Věřím, že naše značka bude i po sto letech synonymum pro vyhledávané odborníky, inovace a pokrokové technologie a žádané obchodní partnery.

Zdroj: časopis CzechIndustry 1/2023

Obr. na úvod: Malý modulární reaktor CR-100 – vizualizace