Základní CMYK

Společnost Centrum výzkumu Řež, dceřiná společnost ÚJV Řež, významně pokročila v procesu vývoje vlastního malého reaktoru s označením Energy Well, který spadá do kategorie tzv. malých modulárních reaktorů. Projektový tým, vedený Markem Ruščákem, získal patent od Úřadu průmyslového vlastnictví a zahájil přípravu nejaderné experimentální jednotky reaktoru.

Experimentální jednotka (tzv. Mock-up) bude sloužit pro ověření designu a základních fyzikálních vlastností – materiálové kompability, termohydrauliky a dalších. Experimentální jednotka by měla být plně funkční do deseti let. Na ni pak naváže projekt vlastního demonstrátoru, který bude už plnohodnotným simulátorem provozu, a tedy i reálným podkladem pro komerční výrobu.

Projekt Energy Well, který staví na znalostech tří generací jaderných inženýrů z Řeže, běží už několik let. Má za sebou základní ekonomickou studii, která potvrdila komerční potenciál a také studii proveditelnosti. Před dvěma lety vzbudil velkou pozornost i na mezinárodní konferenci o malých jaderných reaktorech v americké Atlantě.

Základní myšlenkou modulárních reaktorů, včetně konceptu Energy Well, je stavebnicová struktura okruhů. To, zjednodušeně řečeno, umožňuje uložit primární jaderný okruh do jedné kompaktní nádoby, kterou lze od zbytku elektrárny po vyčerpání paliva oddělit a relativně snadno vyměnit za jinou. Okruhy, které se starají o vlastní výrobu energie (tedy nejaderné -sekundární a terciální) lze dále využívat pro další, „čerstvé“ palivo.

Jednou ze základních podmínek takového uspořádání je možnost uzavření primárního, jaderného okruhu jako kompaktní „bezzásahové zóny“ menších rozměrů. Po „vyhoření“ paliva v něm zůstane jeho zbytek bezpečně uložen a je možné ho pak (po nutném dochlazení) transportovat zpět k výrobci. Projekt Energy Well předpokládá, že palivo, resp. primární okruh, by se takto vyměňovaly asi jednou za sedm let. Hlavní myšlenka konstrukce palivové zóny reaktoru Energy Well leží ve využití speciálních tekutých solí (tzv. Flibe) jako chladiva. Zařízení by pak mělo v běžném provozu zajistit výkon kolem 20 MWt. Dodávky elektrické energie a tepla, produkované takovým reaktorem, jsou využitelné například pro čištění vody, zajištění dodávek energie pro uzavřené komunity, záložní systémy jiných energetických zdrojů nebo pro bezemisní výrobu vodíku. Jednotky by bylo možné také řetězit do větších celků.

Pokud se v Řeži podaří v budoucnu dopracovat projekt Energy Well do stadia komerční licence, bude to pro český průmysl znamenat obchodní příležitosti s vysokou přidanou hodnotou a významně to podpoří rozvoj našich jaderných kompetencí.