Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na LED svítidla s nevyměnitelným zdrojem. Zkontrolovala 41 typů výrobků a nedostatky zjistila u 16 typů, kdy u 7 z nich provedla odborné testování, a 5 typů nevyhovělo technickým parametrům.

Kvalitní LED osvětlení dokáže zásadním způsobem uspořit elektrickou energii. Proto i nákup LED svítidel v ČR je na vzestupu a spotřebitel je často preferuje před klasickým osvětlením. Česká obchodní inspekce v průběhu roku 2019 provedla kontroly zaměřené na dodržování právních předpisů při nabídce a prodeji přemístitelných LED svítidel s nevyměnitelným zdrojem.

ČOI zkontrolovala celkem 41 typů výrobků. Nedostatky zjistila u 16 typů kontrolovaných výrobků. Ve 4 případech se jednalo o nedostatky v informačních povinnostech – návod k použití, včetně bezpečnostních instrukcí v českém jazyce. V 1 případě nebyl výrobek označen číslem typu, či série, nebo sériovým číslem, nebo jiným prvkem umožňujícím jeho identifikaci. V 11 případech nebyl výrobek označen kontaktními údaji výrobce.

Kontrolovanými subjekty byly hospodářské subjekty, které dodávají tyto výrobky na trh, tedy distributoři, výrobci, dovozci, popřípadě zplnomocnění zástupci.

ČOI provedla v rámci kontrolní akce také odběr 7 typů svítidel k odbornému technickému testování. U 5 typů výrobků bylo zjištěno, že jsou nevyhovující po technické stránce, kdy se jednalo o konstrukční vady. U těchto svítidel provedli inspektoři posouzení bezpečnostních rizik spojených s užíváním svítidel spotřebiteli s ohledem na zjištěné nedostatky. Ve všech případech stanovili nízkou úroveň rizika. Na základě těchto zjištění bylo u těchto výrobků uplatněno omezující opatření – zákaz další distribuce.

Česká obchodní inspekce uložila za výše zjištěné nedostatky celkem 6 pokut v celkové výši 20 000 Kč.

Příslušné právní předpisy:

  • Nařízením vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
  • Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
  • Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
  • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
  • Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
  • Podmínky pro výrobu přemístitelných LED svítidel s nevyměnitelným zdrojem jsou stanoveny harmonizovanými normami:
  • ČSN EN 60598-1 ed.6 Svítidla – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky
  • ČSN EN 60598-2-4 ed.2 Svítidla – Část 2: Zvláštní požadavky – Oddíl 4: Přemístitelná svítidla pro obecné použití