Výzkum a vývoj

76/1986 Sb.

Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise o kontrole plánu rozvoje vědy a techniky a investic pro jeho realizaci

29/1986 Sb.

Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o plánování tematických úkolů

114/1983 Sb.

Ústavní zákon o zřízení Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj

181/1982 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o základních podmínkách dodávky k zabezpečení vědeckotechnického rozvoje

153/1975 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva financí o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky                                      35/1975 Sb.

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o hospodářských závazcích ve výzkumu a vývoji

45/1972 Sb.

Vyhláška Federálního cenového úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění vyhláška č. 164/1971 Sb., o tvorbě cen výzkumných a vývojových prací

164/1971 Sb.

Vyhláška Federálního cenového úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o tvorbě cen výzkumných a vývojových prací

141/1971 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva financí o financování neinvestičních nákladů rozvoje vědy a techniky a obdobných činností

103/1966 Sb.

Vyhláška ministerstva financí o financování neinvestičních potřeb rozvoje vědy a techniky a obdobných činností

93/1965 Sb.

Vyhláška ministerstva financí o financování neinvestičních nákladů rozvoje vědy a techniky

186/1950 Sb.

Vyhláška, kterou se vyhlašuje úplné znění zákona o organisaci výzkumnictví a technického rozvoje

185/1950 Sb.

Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon č. 261/1949 Sb., o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby

261/1949 Sb.

Zákon o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby

Vědeckovýzkumná pracoviště

57/1986 Sb.

Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o budování automatizovaných systémů řízení

21/1985 Sb.

Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o soustavě vědeckých, technických a ekonomických informací

92/1977 Sb.

Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 74/1963 Sb., o Slovenské akademii věd, ve znění zákona Slovenské národní rady č. 43/1970 Sb.

91/1977 Sb.

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb.

32/1976 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o vědeckotechnických pracovnících v centrálně řízených organizacích výzkumné a vývojové základny

101/1973 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o projektových soutěžích

43/1970 Sb.

Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 74/1963 Sb., o Slovenské akademii věd

26/1970 Sb.

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd

146/1969 Sb.

Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění zákon Slovenské národní rady č. 74/1963 Sb., o Slovenské akademii věd

74/1963 Sb.

Zákon Slovenské národní rady o Slovenské akademii věd

55/1963 Sb.

Zákon o jednotné soustavě vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť (vědeckovýzkumné a vývojové základně)

54/1963 Sb.

Zákon o Československé akademii věd

47/1962 Sb.

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o začlenění Československé akademie zemědělských věd do Československé akademie věd

53/1957 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon o Československé akademii věd

30/1955 Sb.

Vládní nařízení o vládním výboru pro výzkum a mírové využití atomové energie a o Ústavu jaderné fysiky

14/1955 Sb.

Zákon o zřizování a zrušování výzkumných ústavů, útvarů technického rozvoje a výzkumných a pokusných pracovišť

91/1952 Sb.

Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o Československé akademii věd

52/1952 Sb.

Zákon o Československé akademii věd

94/1951 Sb.

Vládní nařízení, kterým se zrušuje ústředí výzkumu a technického rozvoje a ústředna hmotného zásobování

249/1948 Sb.

Zákon o zestátnění ústavů zemědělského a lesnického výzkumnictví a o jejich organisaci a správě

13/1946 Sb.

Zákon, kterým se zrušuje Exportní ústav československý

Výzkumné ústavy

186/1950 Sb.

Vyhláška, kterou se vyhlašuje úplné znění zákona o organisaci výzkumnictví a technického rozvoje185/1950 Sb.

Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon č. 261/1949 Sb., o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby

80/1950 Sb.

Vládní nařízení o zřízení ústředních výzkumných ústavů

261/1949 Sb.

Zákon o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby

Dokumentační činnosti                               

226/1988 Sb.

Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1983 Sb., o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb, ve znění vyhlášky č. 91/1986 Sb.

5/1987 Sb.

Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb

1/1986 Sb.

Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1983 Sb., o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb

57/1986 Sb.

Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o budování automatizovaných systémů řízení

145/1983 Sb.

Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb

105/1981 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb

149/1975 Sb.

Zákon Slovenské národní rady o archivnictví

110/1965 Sb.

Vyhláška ministerstva školství a kultury a Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o evidenci zahraniční literatury

23/1964 Sb.

Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie, kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí

29/1954 Sb.

Vládní nařízení o archivnictví

186/1950 Sb.

Vyhláška, kterou se vyhlašuje úplné znění zákona o organisaci výzkumnictví a technického rozvoje

185/1950 Sb.

Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon č. 261/1949 Sb., o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby

261/1949 Sb.

Zákon o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby

Vědečtí pracovníci

5/1986 Sb.

Vyhláška Československé akademie věd, kterou se mění a doplňuje vyhláška Československé akademie věd č. 53/1977 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků a o studijních pobytech

91/1977 Sb.

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb.

65/1977 Sb.

Vyhláška Slovenské komise pro vědecké hodnosti o řízení při udělování vědeckých hodností

55/1977 Sb.

Vyhláška Československé akademie věd o dalším zvyšování kvalifikace a o hodnocení tvůrčí způsobilosti vědeckých pracovníků

53/1977 Sb.

Vyhláška Československé akademie věd o výchově nových vědeckých pracovníků a o studijních pobytech

40/1977 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o zvyšování kvalifikace a hodnocení tvůrčí způsobilosti vědeckotechnických pracovníků

39/1977 Sb.

Zákon o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků

26/1970 Sb.

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd

199/1964 Sb.

Vyhláška předsedy Československé akademie věd a ministra školství a kultury o výchově nových vědeckých pracovníků

54/1963 Sb.

Zákon o Československé akademii věd

183/1960 Sb.

Vyhláška presidenta Československé akademie věd a ministra školství a kultury o organizaci výchovy nových vědeckých pracovníků

 

Věda a technika

6/1948 Sb.

Vládní nařízení, jímž se provádějí některá ustanovení zákona o živnostech radiotechnické, radiomechanické a obchodu s radioelektrickými zařízeními

181/1982 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o základních podmínkách dodávky k zabezpečení vědeckotechnického rozvoje

163/1980 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva financí o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky

82/1980 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o hodnocení technické úrovně výrobků

151/1969 Sb.

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená technická zařízení

134/1965 Sb.

Zákon Slovenské národní rady o Slovenské komisi pro techniku

88/1963 Sb.

Vyhláška ministra financí, předsedy Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky a předsedy Státní plánovací komise o financování neinvestičních nákladů rozvoje vědy a techniky

10/1963 Sb.

Vyhláška předsedy Státní plánovací komise, ministra financí a předsedy Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o zvýšení osobní hmotné zainteresovanosti na plnění úkolů rozvoje vědy a techniky

17/1962 Sb.

Zákon o zřízení Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky

 

Technické normy

100/1989 Sb.

Vyhláška Československé komise pro atomovou energii o bezpečnostní ochraně jaderných zařízení a jaderných materiálů

76/1989 Sb.

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice

66/1989 Sb.

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike

60/1989 Sb.

Vyhláška Českého báňského úřadu o revizních lhůtách elektrických zařízení a o zkouškách a přezkušování revizních techniků těchto zařízení v organizacích podléhajících vrchnímu dozoru orgánů státní báňské správy

84/1987 Sb.

Zákon o státním zkušebnictví (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

54/1987 Sb.

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví

25/1984 Sb.

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach

106/1982 Sb.

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike

83/1982 Sb.

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa mení vyhláška č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

82/1980 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o hodnocení technické úrovně výrobků

45/1979 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

86/1978 Sb.

Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

51/1978 Sb.

Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice

14/1977 Sb.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

73/1974 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva spojů o společných rozvodech rozhlasových a televizních signálů po kabelech

152/1969 Sb.

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení

151/1969 Sb.

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená technická zařízení

162/1964 Sb.

Vyhláška Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o povinném zkoušení a kontrole výrobků a materiálů určených do oblasti se ztíženými klimatickými podmínkami

97/1964 Sb.

Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se provádí zákon o technické normalizaci

96/1964 Sb.

Zákon o technické normalizaci

156/1960 Sb.

Vyhláška Úřadu pro normalizaci, kterou se vyhlašuje nový druh technických norem (oborové normy) 55/1960 Sb.

Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se upravují některé povinnosti výrobců a provozovatelů parních kotlů (parních generátorů) a jiných tlakových nádob a mění některé předpisy o bezpečnosti a hospodárnosti těchto technických zařízení

46/1957 Sb.

Vládní nařízení o technické normalisaci

35/1957 Sb.

Zákon o technické normalisaci

45/1951 Sb.

Vládní nařízení o technické normalisaci

277/1949 Sb.

Vládní nařízení, kterým se vydávají některé předpisy o přístrojích na výrobu acetylenového plynu

84/1948 Sb.

Zákon o návaznosti hospodářských a technických norem

58/1948 Sb.

Vládní nařízení, kterým se mění předpisy o úředním cejchování plynoměrů

 

Energetika

76/1989 Sb.

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice

75/1989 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 139/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky tepla

66/1989 Sb.

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike

74/1988 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 172/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky topných plynů, ropy a gazolinu

18/1988 Sb.

Vyhláška Státní plánovací komise o krácení fondů paliv a energie

94/1987 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o hospodaření s teplem, připojovacích podmínkách a změně teplonosné látky

93/1987 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o rozvojových teplofikačních studiích, provozu, údržbě a ochraně zařízení pro zásobování teplem

92/1987 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se provádí zákon o státní energetické inspekci

89/1987 Sb.

Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla

88/1987 Sb.

Zákon o státní energetické inspekci

67/1987 Sb.

Vyhláška Československé komise pro atomovou energii o zajištění jaderné bezpečnosti při zacházení s radioaktivními odpady

104/1985 Sb.

Vyhláška Státní plánovací komise o palivových a energetických základnách

28/1984 Sb.

Zákon o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení

140/1983 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o hospodaření s elektřinou vyrobenou v malých vodních elektrárnách

139/1983 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky tepla

128/1983 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 171/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky elektřiny

172/1982 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky topných plynů, ropy a gazolinu

171/1982 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky elektřiny

106/1982 Sb.

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike

105/1982 Sb.

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice

72/1981 Sb.

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazků u dodávek a odběru elektřiny

40/1980 Sb.

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazků u dodávek a odběru elektřiny

27/1980 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla, ve znění vyhlášky č. 107/1977 Sb.

33/1979 Sb.

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru elektřiny

7/1979 Sb.

Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o státním odborném dozoru nad vybranými tiskovými zařízeními jaderně energetických zařízení

6/1979 Sb.

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o státním odborném dozoru nad vybranými tiskovými zařízeními jaderně energetických zařízení

140/1978 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o dodávce elektřiny obyvatelstvu

107/1977 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla

28/1977 Sb.

Vyhláška Československé komise pro atomovou energii o evidenci a kontrole jaderných materiálů

175/1973 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla

47/1972 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a strojírenství o poskytování náborových příspěvků a ostatních náležitostí pracovníkům n. p. Slovenské magnezitové závody, Košice a Báňské stavby, Prievidza

107/1970 Sb.

Vyhláška ministerstva plánování České socialistické republiky o palivových a energetických základnách pro spotřebiče tuhých, tekutých a plynných paliv a elektrické energie

41/1970 Sb.

Vyhláška ministerstva plánování Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva plánování Slovenské socialistické republiky č. 85/1969 Sb., o palivových a energetických základnách pro spotřebiče tuhých, kapalných a plynných paliv a elektrické energie

85/1969 Sb.

Vyhláška ministerstva plánování Slovenské socialistické republiky o palivových a energetických základnách pro spotřebiče pevných, kapalných a plynných paliv a elektrické energie

23/1968 Sb.

Vyhláška Ústřední správy energetiky, kterou se ruší předpisy o jednotných všeobecných sazbách pro prodej elektřiny v drobném

92/1967 Sb.

Vyhláška Státní plánovací komise o palivových a energetických základnách pro spotřebiče pevných, tekutých nebo plynných paliv a elektrické energie

107/1965 Sb.

Vyhláška Ústřední správy energetiky o dodávce elektřiny obyvatelstvu

121/1964 Sb.

Vyhláška Ústřední správy energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla

38/1963 Sb.

Vyhláška Ústřední správy energetiky o zřizování a provozování zařízení pro výrobu a rozvod tepla

101/1962 Sb.

Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně vyhlášky č. 8/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tepla

100/1962 Sb.

Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně vyhlášky č. 7/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny

64/1962 Sb.

Zákon, kterým se rozšiřuje působnost Státní energetické inspekce

153/1961 Sb.

Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně šířky ochranného pásma elektrického vedení vysokého napětí

121/1961 Sb.

Vyhláška ministerstva paliv a energetiky, jíž se doplňuje vyhláška č. 55/1960 Sb., kterou se upravují některé povinnosti výrobců a provozovatelů parních kotlů (parních generátorů) a jiných tlakových nádob a mění některé předpisy o bezpečnosti a hospodárnosti těchto technických zařízení

95/1961 Sb.

Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o podmínkách odborné způsobilosti pro provádění a řízení montáže a údržby elektrických zařízení, hromosvodů a antén

88/1961 Sb.

Vyhláška ministerstva paliv a energetiky, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny

67/1960 Sb.

Plynárenský zákon

49/1960 Sb.

Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 144/1953 Ú. l., kterou se stanoví jednotné všeobecné ceny pro prodej elektřiny v drobném

1/1960 Sb.

Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se upravují sazby za odběr jalové elektřiny

29/1959 Sb.

Vládní nařízení o oprávněních k cizím nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu

80/1957 Sb.

Vládní nařízení, kterým se provádí zákon č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon)

79/1957 Sb.

Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon)

9/1953 Sb.

Vládní nařízení o hlavních energeticích

47/1952 Sb.

Vládní nařízení o státní energetické inspekci

273/1949 Sb.

Zákon o soustavné elektrisaci venkova

176/1949 Sb.

Zákon o přezkoušení některých energetických zařízení

58/1948 Sb.

Vládní nařízení, kterým se mění předpisy o úředním cejchování plynoměrů

235/1946 Sb.

Zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona o finanční podpoře elektrisace venkova

 

Energetika a průmysl

100/1989 Sb.

Vyhláška Československé komise pro atomovou energii o bezpečnostní ochraně jaderných zařízení a jaderných materiálů

76/1989 Sb.

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice

75/1989 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 139/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky tepla

66/1989 Sb.

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike

74/1988 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 172/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky topných plynů, ropy a gazolinu

18/1988 Sb.

Vyhláška Státní plánovací komise o krácení fondů paliv a energie

94/1987 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o hospodaření s teplem, připojovacích podmínkách a změně teplonosné látky

93/1987 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o rozvojových teplofikačních studiích, provozu, údržbě a ochraně zařízení pro zásobování teplem

92/1987 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se provádí zákon o státní energetické inspekci

89/1987 Sb.

Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla

88/1987 Sb.

Zákon o státní energetické inspekci

67/1987 Sb.

Vyhláška Československé komise pro atomovou energii o zajištění jaderné bezpečnosti při zacházení s radioaktivními odpady

1/1987 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 106/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv

79/1986 Sb.

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o dodatkovom odvode za prekročenie záväzných limitov odberu a určených dodávkových fondov niektorých druhov ropných výrobkov ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi a nimi riadenými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami

78/1986 Sb.

Nařízení vlády České socialistické republiky o dodatkovém odvodu za překročení závazných limitů odběru a stanovených dodávkových fondů některých druhů ropných výrobků ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory a jimi řízenými rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi

77/1986 Sb.

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků

31/1986 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu o základních podmínkách dodávky vývozních investičních celků

18/1986 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1975 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona

104/1985 Sb.

Vyhláška Státní plánovací komise o palivových a energetických základnách

13/1985 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu o základních podmínkách strojírenských a elektrotechnických dodávek uskutečňovaných vyššími dodavatelskými formami a některých dalších dodávek určených pro tuzemsko

28/1984 Sb.

Zákon o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení

140/1983 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o hospodaření s elektřinou vyrobenou v malých vodních elektrárnách

139/1983 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky tepla

128/1983 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 171/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky elektřiny

50/1983 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o čistení, kontrole a preskúšavaní komínov a spotrebičov palív

177/1982 Sb.

Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 67/1982 Sb., o postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků u rozpočtových a příspěvkových organizací a o rozpočtovém určení výnosu dodatkového odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků

176/1982 Sb.

Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 40/1982 Sb., o dodatkovém odvodu a postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků

172/1982 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky topných plynů, ropy a gazolinu

171/1982 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky elektřiny

126/1982 Sb.

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti pri práci s lasermi

106/1982 Sb.

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike

105/1982 Sb.

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice

83/1982 Sb.

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa mení vyhláška č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

67/1982 Sb.

Nařízení vlády České socialistické republiky o postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků u rozpočtových a příspěvkových organizací a o rozpočtovém určení výnosu dodatkového odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků

40/1982 Sb.

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu a postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků

72/1981 Sb.

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazků u dodávek a odběru elektřiny

46/1981 Sb.

Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 35/1977 Sb., o požární bezpečnosti při skladování a používání topné nafty

40/1980 Sb.

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazků u dodávek a odběru elektřiny

27/1980 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla, ve znění vyhlášky č. 107/1977 Sb.

147/1979 Sb.

Ústavní zákon o zřízení federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu

145/1979 Sb.

Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o výběru prototypů strojů a zařízení pro posuzování z hlediska požadavků bezpečnosti práce a technických zařízení

140/1979 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o dodávce topných plynů obyvatelstvu

33/1979 Sb.

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru elektřiny

7/1979 Sb.

Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o státním odborném dozoru nad vybranými tiskovými zařízeními jaderně energetických zařízení

6/1979 Sb.

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o státním odborném dozoru nad vybranými tiskovými zařízeními jaderně energetických zařízení

140/1978 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o dodávce elektřiny obyvatelstvu

86/1978 Sb.

Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

51/1978 Sb.

Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice

86/1978 Sb.

Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

51/1978 Sb.

Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice

45/1978 Sb.

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu

44/1978 Sb.

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu

108/1977 Sb.

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru topných plynů a tuhých paliv

107/1977 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla

106/1977 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv

82/1977 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu

35/1977 Sb.

Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o požární bezpečnosti při skladování a používání topné nafty

28/1977 Sb.

Vyhláška Československé komise pro atomovou energii o evidenci a kontrole jaderných materiálů

137/1976 Sb.

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru elektřiny, topných plynů a tuhých paliv

176/1975 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška č. 176/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu

175/1975 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona

176/1973 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu

175/1973 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla

26/1973 Sb.

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o prodloužení účinnosti úpravy majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny, tepla a topných plynů

95/1972 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a strojírenství o poskytování náborových příspěvků a ostatních náležitostí pracovníkům oborových podniků ČKD Praha a První brněnská strojírna Brno, získaným náborem prováděným národními výbory pro práci na dodávkách pro výstavbu tranzitního plynovodu

58/1972 Sb.

Vyhláška Státní plánovací komise o palivových a energetických základnách pro spotřebiče tuhých paliv, topných olejů, topných plynů a elektrické energie

47/1972 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a strojírenství o poskytování náborových příspěvků a ostatních náležitostí pracovníkům n. p. Slovenské magnezitové závody, Košice a Báňské stavby, Prievidza

107/1970 Sb.

Vyhláška ministerstva plánování České socialistické republiky o palivových a energetických základnách pro spotřebiče tuhých, tekutých a plynných paliv a elektrické energie

104/1970 Sb.

Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o přechodné úpravě majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny, tepla a topných plynů

49/1970 Sb.

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ministerstva stavebnictví Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstev paliv, stavebnictví, hutního průmyslu a rudných dolů a chemického průmyslu a Ústřední správy výzkumu a těžby radioaktivních surovin č. 57/1959 Ú. v. (Ú. l.), o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným národními výbory

41/1970 Sb.

Vyhláška ministerstva plánování Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva plánování Slovenské socialistické republiky č. 85/1969 Sb., o palivových a energetických základnách pro spotřebiče tuhých, kapalných a plynných paliv a elektrické energie

121/1969 Sb.

Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o přechodné úpravě majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny a topných plynů

85/1969 Sb.

Vyhláška ministerstva plánování Slovenské socialistické republiky o palivových a energetických základnách pro spotřebiče pevných, kapalných a plynných paliv a elektrické energie

23/1968 Sb.

Vyhláška Ústřední správy energetiky, kterou se ruší předpisy o jednotných všeobecných sazbách pro prodej elektřiny v drobném

92/1967 Sb.

Vyhláška Státní plánovací komise o palivových a energetických základnách pro spotřebiče pevných, tekutých nebo plynných paliv a elektrické energie

156/1965 Sb.

Vyhláška ministerstva hornictví o změně a doplnění vyhlášky č. 143/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu

108/1965 Sb.

Vyhláška ministerstva paliv o dodávce topných plynů obyvatelstvu

107/1965 Sb.

Vyhláška Ústřední správy energetiky o dodávce elektřiny obyvatelstvu

145/1964 Sb.

Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů, kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků

143/1964 Sb.

Vyhláška ministerstva paliv, kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu

142/1964 Sb.

Vyhláška ministerstva paliv, kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv

121/1964 Sb.

Vyhláška Ústřední správy energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla

75/1962 Sb.

Vyhláška ministerstva vnitra o zrušení vyhlášky č. 164/1953 Ú. l., o hořlavých kapalinách

102/1962 Sb.

Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně a doplnění vyhlášky č. 14/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů

101/1962 Sb.

Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně vyhlášky č. 8/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tepla

100/1962 Sb.

Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně vyhlášky č. 7/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny

65/1962 Sb.

Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně vyhlášky č. 76/1961 Sb., kterou se provádějí ustanovení plynárenského zákona

64/1962 Sb.

Zákon, kterým se rozšiřuje působnost Státní energetické inspekce

153/1961 Sb.

Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně šířky ochranného pásma elektrického vedení vysokého napětí

121/1961 Sb.

Vyhláška ministerstva paliv a energetiky, jíž se doplňuje vyhláška č. 55/1960 Sb., kterou se upravují některé povinnosti výrobců a provozovatelů parních kotlů (parních generátorů) a jiných tlakových nádob a mění některé předpisy o bezpečnosti a hospodárnosti těchto technických zařízení

112/1961 Sb.

Vyhláška Státní plánovací komise o určování palivových základen pro spotřebiče pevných, kapalných nebo plynných paliv

95/1961 Sb.

Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o podmínkách odborné způsobilosti pro provádění a řízení montáže a údržby elektrických zařízení, hromosvodů a antén

88/1961 Sb.

Vyhláška ministerstva paliv a energetiky, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny

76/1961 Sb.

Vyhláška ministerstva paliv a energetiky, kterou se provádějí ustanovení plynárenského zákona

58/1961 Sb.

Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o hospodárném a účelném budování uskladňovacího zařízení a veřejných čerpacích stanic pro pohonné látky

86/1960 Sb.

Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o řízení rozvoje oboru technických plynů

67/1960 Sb.

Plynárenský zákon

55/1960 Sb.

Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se upravují některé povinnosti výrobců a provozovatelů parních kotlů (parních generátorů) a jiných tlakových nádob a mění některé předpisy o bezpečnosti a hospodárnosti těchto technických zařízení

38/1963 Sb.

Vyhláška Ústřední správy energetiky o zřizování a provozování zařízení pro výrobu a rozvod tepla

49/1960 Sb.

Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 144/1953 Ú. l., kterou se stanoví jednotné všeobecné ceny pro prodej elektřiny v drobném

1/1960 Sb.

Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se upravují sazby za odběr jalové elektřiny

29/1959 Sb.

Vládní nařízení o oprávněních k cizím nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu

80/1957 Sb.

Vládní nařízení, kterým se provádí zákon č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon)

79/1957 Sb.

Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon)

9/1953 Sb.

Vládní nařízení o hlavních energeticích

47/1952 Sb.

Vládní nařízení o státní energetické inspekci

1/1952 Sb.

Vládní nařízení o hořlavinách a výbušinách

103/1950 Sb.

Zákon o národních podnicích průmyslových

79/1950 Sb.

Vládní nařízení o úpravě pracovní doby k zajištění plynulého zásobování elektřinou, plynem a topnou parou

277/1949 Sb.

Vládní nařízení, kterým se vydávají některé předpisy o přístrojích na výrobu acetylenového plynu

273/1949 Sb.

Zákon o soustavné elektrisaci venkova

176/1949 Sb.

Zákon o přezkoušení některých energetických zařízení

58/1948 Sb.

Vládní nařízení, kterým se mění předpisy o úředním cejchování plynoměrů

235/1946 Sb.

Zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona o finanční podpoře elektrisace venkova

48/1946 Sb.

Zákon o hospodaření minerálními oleji a pohonnými látkami

6/1946 Sb.

Vládní nařízení, kterým se vydává statut národních podniků průmyslových

 

Paliva

74/1988 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 172/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky topných plynů, ropy a gazolinu

18/1988 Sb.

Vyhláška Státní plánovací komise o krácení fondů paliv a energie

93/1987 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o rozvojových teplofikačních studiích, provozu, údržbě a ochraně zařízení pro zásobování teplem

1/1987 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 106/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv

79/1986 Sb.

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o dodatkovom odvode za prekročenie záväzných limitov odberu a určených dodávkových fondov niektorých druhov ropných výrobkov ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi a nimi riadenými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami

78/1986 Sb.

Nařízení vlády České socialistické republiky o dodatkovém odvodu za překročení závazných limitů odběru a stanovených dodávkových fondů některých druhů ropných výrobků ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory a jimi řízenými rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi

77/1986 Sb.

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků

18/1986 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1975 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona

104/1985 Sb.

Vyhláška Státní plánovací komise o palivových a energetických základnách

50/1983 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o čistení, kontrole a preskúšavaní komínov a spotrebičov palív

177/1982 Sb.

Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 67/1982 Sb., o postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků u rozpočtových a příspěvkových organizací a o rozpočtovém určení výnosu dodatkového odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků

176/1982 Sb.

Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 40/1982 Sb., o dodatkovém odvodu a postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků

172/1982 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky topných plynů, ropy a gazolinu

67/1982 Sb.

Nařízení vlády České socialistické republiky o postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků u rozpočtových a příspěvkových organizací a o rozpočtovém určení výnosu dodatkového odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků

40/1982 Sb.

Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu a postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků

46/1981 Sb.

Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 35/1977 Sb., o požární bezpečnosti při skladování a používání topné nafty

140/1979 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o dodávce topných plynů obyvatelstvu

108/1977 Sb.

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru topných plynů a tuhých paliv

106/1977 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv

35/1977 Sb.

Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o požární bezpečnosti při skladování a používání topné nafty

176/1975 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška č. 176/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu

175/1975 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona

176/1973 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu

26/1973 Sb.

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o prodloužení účinnosti úpravy majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny, tepla a topných plynů

58/1972 Sb.

Vyhláška Státní plánovací komise o palivových a energetických základnách pro spotřebiče tuhých paliv, topných olejů, topných plynů a elektrické energie

107/1970 Sb.

Vyhláška ministerstva plánování České socialistické republiky o palivových a energetických základnách pro spotřebiče tuhých, tekutých a plynných paliv a elektrické energie

104/1970 Sb.

Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o přechodné úpravě majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny, tepla a topných plynů

41/1970 Sb.

Vyhláška ministerstva plánování Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva plánování Slovenské socialistické republiky č. 85/1969 Sb., o palivových a energetických základnách pro spotřebiče tuhých, kapalných a plynných paliv a elektrické energie

27/1970 Sb.

Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o prodloužení účinnosti úpravy majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny a topných plynů

121/1969 Sb.

Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o přechodné úpravě majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny a topných plynů

85/1969 Sb.

Vyhláška ministerstva plánování Slovenské socialistické republiky o palivových a energetických základnách pro spotřebiče pevných, kapalných a plynných paliv a elektrické energie

92/1967 Sb.

Vyhláška Státní plánovací komise o palivových a energetických základnách pro spotřebiče pevných, tekutých nebo plynných paliv a elektrické energie

156/1965 Sb.

Vyhláška ministerstva hornictví o změně a doplnění vyhlášky č. 143/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu

108/1965 Sb.

Vyhláška ministerstva paliv o dodávce topných plynů obyvatelstvu

143/1964 Sb.

Vyhláška ministerstva paliv, kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu

142/1964 Sb.

Vyhláška ministerstva paliv, kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv

102/1962 Sb.

Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně a doplnění vyhlášky č. 14/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů

65/1962 Sb.

Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně vyhlášky č. 76/1961 Sb., kterou se provádějí ustanovení plynárenského zákona

121/1961 Sb.

Vyhláška ministerstva paliv a energetiky, jíž se doplňuje vyhláška č. 55/1960 Sb., kterou se upravují některé povinnosti výrobců a provozovatelů parních kotlů (parních generátorů) a jiných tlakových nádob a mění některé předpisy o bezpečnosti a hospodárnosti těchto technických zařízení

112/1961 Sb.

Vyhláška Státní plánovací komise o určování palivových základen pro spotřebiče pevných, kapalných nebo plynných paliv

76/1961 Sb.

Vyhláška ministerstva paliv a energetiky, kterou se provádějí ustanovení plynárenského zákona

58/1961 Sb.

Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o hospodárném a účelném budování uskladňovacího zařízení a veřejných čerpacích stanic pro pohonné látky

86/1960 Sb.

Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o řízení rozvoje oboru technických plynů

67/1960 Sb.

Plynárenský zákon

9/1953 Sb.

Vládní nařízení o hlavních energeticích

48/1946 Sb.

Zákon o hospodaření minerálními oleji a pohonnými látkami

 

Průmysl

31/1986 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu o základních podmínkách dodávky vývozních investičních celků

13/1985 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu o základních podmínkách strojírenských a elektrotechnických dodávek uskutečňovaných vyššími dodavatelskými formami a některých dalších dodávek určených pro tuzemsko

26/1982 Sb.

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky č. 44/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu

147/1979 Sb.

Ústavní zákon o zřízení federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu

145/1979 Sb.

Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o výběru prototypů strojů a zařízení pro posuzování z hlediska požadavků bezpečnosti práce a technických zařízení

82/1977 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu

95/1972 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a strojírenství o poskytování náborových příspěvků a ostatních náležitostí pracovníkům oborových podniků ČKD Praha a První brněnská strojírna Brno, získaným náborem prováděným národními výbory pro práci na dodávkách pro výstavbu tranzitního plynovodu

107/1970 Sb.

Vyhláška ministerstva plánování České socialistické republiky o palivových a energetických základnách pro spotřebiče tuhých, tekutých a plynných paliv a elektrické energie

49/1970 Sb.

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ministerstva stavebnictví Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstev paliv, stavebnictví, hutního průmyslu a rudných dolů a chemického průmyslu a Ústřední správy výzkumu a těžby radioaktivních surovin č. 57/1959 Ú. v. (Ú. l.), o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným národními výbory

145/1964 Sb.

Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů, kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků

121/1964 Sb.

Vyhláška Ústřední správy energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla

119/1964 Sb.

Vyhláška ministerstva chemického průmyslu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu

75/1962 Sb.

Vyhláška ministerstva vnitra o zrušení vyhlášky č. 164/1953 Ú. l., o hořlavých kapalinách

1/1952 Sb.

Vládní nařízení o hořlavinách a výbušinách

103/1950 Sb.

Zákon o národních podnicích průmyslových

277/1949 Sb.

Vládní nařízení, kterým se vydávají některé předpisy o přístrojích na výrobu acetylenového plynu

6/1946 Sb.

Vládní nařízení, kterým se vydává statut národních podniků průmyslových

 

Technické normy

100/1989 Sb.

Vyhláška Československé komise pro atomovou energii o bezpečnostní ochraně jaderných zařízení a jaderných materiálů

76/1989 Sb.

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice

66/1989 Sb.

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike

60/1989 Sb.

Vyhláška Českého báňského úřadu o revizních lhůtách elektrických zařízení a o zkouškách a přezkušování revizních techniků těchto zařízení v organizacích podléhajících vrchnímu dozoru orgánů státní báňské správy

84/1987 Sb.

Zákon o státním zkušebnictví (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a dopln

54/1987 Sb.

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví

25/1984 Sb.

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach

106/1982 Sb.

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike

83/1982 Sb.

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa mení vyhláška č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

82/1980 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o hodnocení technické úrovně výrobků

45/1979 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

86/1978 Sb.

Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

51/1978 Sb.

Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice

14/1977 Sb.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

152/1969 Sb.

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení

151/1969 Sb.

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená technická zařízení

162/1964 Sb.

Vyhláška Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o povinném zkoušení a kontrole výrobků a materiálů určených do oblasti se ztíženými klimatickými podmínkami

126/1964 Sb.

Vyhláška ministerstva dopravy o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky)

97/1964 Sb.

Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se provádí zákon o technické normalizaci

96/1964 Sb.

Zákon o technické normalizaci

156/1960 Sb.

Vyhláška Úřadu pro normalizaci, kterou se vyhlašuje nový druh technických norem (oborové normy) 55/1960 Sb.

Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se upravují některé povinnosti výrobců a provozovatelů parních kotlů (parních generátorů) a jiných tlakových nádob a mění některé předpisy o bezpečnosti a hospodárnosti těchto technických zařízení

46/1957 Sb.

Vládní nařízení o technické normalisaci

35/1957 Sb.

Zákon o technické normalisaci

45/1951 Sb.

Vládní nařízení o technické normalisaci

277/1949 Sb.

Vládní nařízení, kterým se vydávají některé předpisy o přístrojích na výrobu acetylenového plynu

84/1948 Sb.

Zákon o návaznosti hospodářských a technických norem

58/1948 Sb.

Vládní nařízení, kterým se mění předpisy o úředním cejchování plynoměrů