Pokyny pro získání oprávnění k instalaci kotlů a kamen na biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, upravuje povinnosti vlastníků budov při instalacích vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (OZE). Podle § 7 odst. (4) písm. b) tohoto zákona může instalovat kamna a kotle na biomasu, fotovoltaické a fototermické systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla pouze oprávněná osoba.

Podle § 10d zákona je touto oprávněnou osobou pouze fyzická osoba, která je držitelem

► živnostenského oprávnění

► osvědčení o získání profesní kvalifikace (podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), které není starší než 5 let

Osvědčení lze získat absolvováním zkoušky u autorizované osoby. Seznam autorizovaných osob a vypsané termíny jsou uveřejněny na stránkách Národní soustavy kvalifikací (NSK). Na těchto stránkách naleznete také požadavky na absolvování zkoušky.

Pro potřeby zákona byly v NSK vytvořeny následující profesní kvalifikace:

► Instalatér solárních termických soustav (23-099-M)

► Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H)

► Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26-074-M)

► Kamnář montér kamen na biomasu (36-117-H)

► Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (36-147-H)

► Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (36-148-H)

► Topenář — montér kotlů na biomasu (36-149-H)

O autorizaci k provádění zkoušek mohou fyzické či právnické osoby žádat MPO. Informace k žádosti o autorizaci naleznete na https://www.mpo.cz/dokument48052.html.

Od 1. 7. 2015 dochází v důsledku přijetí zákona č. 103/2015 Sb. ke změně definice osoby oprávněné instalovat vybraná zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů. Nově je osobou oprávněnou nejen fyzická, ale také právnická osoba, která je držitelem příslušného živnostenského oprávnění. Tato právnická osoba má povinnost zajistit provedení instalace vybraných zařízení fyzickou osobou, která je držitelem osvědčení podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (viz výše).

Zároveň dochází ke zmírnění požadavků: nově bude provedení instalace osobou oprávněnou vyžadováno pouze v případě, že jde o dotované zařízení (obvykle v rámci programu Nová zelená úsporám).

Prohlášení o zpracování osobních údajů a přílohy naleznete na: https://www.mpo.cz/cz/energetika/energeticka-ucinnost/odborne-cinnosti/jak-se-stat-osobou-opravnenou-k-instalaci-vybranych-zarizeni-vyuzivajicich-energii-z-obnovitelnych-zdroju—167893/)