Transformace skupiny ORLEN plánovaná do roku 2030 je zaměřena především na obnovitelnou energii a pokročilou petrochemickou výrobu. Diverzifikace obchodních aktivit bude probíhat na pozadí snah maximalizovat zisk ze stávajících hlavních činností skupiny, které budou využívat nové technologie v souladu s nově vznikajícími ekologickými a spotřebitelskými trendy. Plnění strategie ORLEN2030 dále rozšíří škálu jednotlivých zdrojů tržeb dle dlouhodobého cíle dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Dalším strategickým cílem je vrátit se k progresivní dividendové politice, kdy od příštího roku je plánován výhled min. 3,5 zlotých na akcii.

„Otevíráme novou kapitolu v historii skupiny ORLEN. Jednotlivé směry v rámci nadcházejících změn jsou stanoveny ve strategii ORLEN2030, která reaguje na globální trendy. Budujeme novou skupinu, která se bude zaměřovat také na nová odvětví a která dokáže úspěšně konkurovat v době hlavních transformačních změn. Jsme si plně vědomi skutečnosti, že naše aktuálně nejsilnější oblasti budou vyžadovat intenzivní změny. Na tyto změny jsme ale připraveni. Během posledních let jsme důsledně a efektivně posilovali celou skupinu a připravovali ji na nadcházející transformaci. Na splnění našich strategických cílů vynaložíme zhruba 140 miliard zlotých, a naopak očekáváme, že by nám v příštích deseti letech měly přinést provozní zisk (EBITDA) ve výši 195 miliard zlotých. Diverzifikace našeho portfolia nám zajistí finanční stabilitu a umožní nám trvale budovat hodnotu pro naše akcionáře. ORLEN2030 bude efektivní a integrovaná společnost využívající čisté technologie a bezemisní zdroje energie,“ uvedl Daniel Obajtek, předseda představenstva PKN ORLEN.

Investiční náklady ve výši 140 miliard zlotých

Transformace skupiny bude založena na obnovitelných zdrojích energie a výrobě energie v plynových elektrárnách, účinné nízkoemisní rafinérské a petrochemické výrobě, šetrném přístupu k těžbě nerostných surovin produkci uhlovodíků a ucelené maloobchodní nabídce. Skupina bude své portfolio aktivně řídit s rozpočtem pro investiční náklady ve výši 140 miliard zlotých do roku 2030. Většina z těchto nákladů bude vynaložena na segmenty, které nejlépe odpovídají strategickým ambicím společnosti. Zhruba 85 miliard zlotých půjde na nové, potenciální oblasti růstu, které souvisejí především s obnovitelnou energií a pokročilými petrochemickými produkty. Částka 55 miliard zlotých bude investována do posílení a zefektivnění stávajících aktiv skupiny.

Uhlíková neutralita jako nedílná součást strategie ORLEN2030

Strategie ORLEN2030 obsahuje dlouhodobý závazek dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality. Do roku 2030 by se měl objem emisí ze stávajících rafinérských a petrochemických provozů snížit o 20 % a v oblasti výroby energie o 33 %. Díky strategii ORLEN2030 by mělo dojít k 2,5násobnému nárůstu EBITDA na přibližně 26 miliard zlotých. Zisk EBITDA každého z jednotlivých segmentů (výroba energie, výroba petrochemických a rafinérských produktů) by měl dosáhnout zhruba 7 miliard zlotých, zatímco v oblasti maloobchodu a upstreamu se očekává EBITDA ve výši 5 miliard zlotých, respektive jedna miliarda zlotých.

Výroba energie jako klíčová oblast růstu

Klíčovou oblastí růstu se pro skupinu během příštích deseti let stane výroba energie. Jádrem budou obnovitelné zdroje energie podporované plynovými zdroji. Do roku 2030 hodlá skupina dosáhnout 2,5 GW instalované kapacity obnovitelných zdrojů, včetně 1,7 GW vyrobených z větrných elektráren na moři a 0,8 GW z pevninských zdrojů (větrná energie a fotovoltaika). Zároveň by se měl zvýšit instalovaný výkon moderních plynových elektráren z dnešních 1,1 GW na 2,0 GW. Do roku 2030 se předpokládá, že 20 % plynu interně využívaného v rámci skupiny bude pocházet z vlastních zdrojů. Výrobní kapacity budou podpořeny moderní a rozsáhlou přenosovou soustavou, která umožní přístup k široké základně maloobchodních zákazníků a bude generovat stabilní zisk. Skupina rovněž plánuje pilotní výstavbu zařízení na ukládání energie za účelem optimalizace nákladů na distribuci elektrické energie.

Investice do petrochemie se zaměřením na specializované produkty a recyklování

Do roku 2030 bude petrochemický segment tvořit zhruba polovinu zisku skupiny v oblasti zpracování ropy. Rozšíření stávajícího portfolia a vstup do nových obchodních oblastí posílí postavení skupiny jako předního výrobce petrochemických produktů v Evropě. PKN ORLEN by měl zajistit stálý růst výrobních kapacit pro produkci olefinů a dalších základních petrochemikálií. Zároveň upevní svou pozici ve výrobě polymerů, které má zajímavý růstový potenciál, a to rozšířením hodnotového řetězce a vstupem do oblasti technických kompoundů a koncentrátů. Podíl specializovaných produktů s vysokou marží (např. fenolů a aromatických derivátů) v portfoliu by měl vzrůst z 16 na zhruba 25 %. Novými oblastmi petrochemického segmentu se stanou recyklování a biomateriály. Skupina hodlá do roku 2030 rozšířit recyklační kapacity (zejména plastů) až na 0,4 milionu tun a zavádět pokročilé technologie recyklování.

Udržet pozici přední rafinérské společnosti v regionu s významnými investicemi do biopaliv

Do roku 2030 zůstanou rafinérie a rafinérské činnosti důležitým segmentem obchodních aktivit skupiny. Jejich transformace bude postavena na zlepšování energetické účinnosti, zvyšování konverzního poměru ropy a integraci s firmou Grupa LOTOS, která je hlavním domácím konkurentem skupiny. Dalším významným krokem bude rozšíření produkce biopaliv a vodíku jako paliva. Během příštích deseti let se ze skupiny stane vedoucí producent biopaliv (včetně 2G biopaliv) v regionu s roční kapacitou ve výši dvou milionů tun. Součástí strategie ORLEN2030 jsou i pokračující práce na projektu vodíkového centra ve Włocławku a Płocku a kroky směřující k zahájení výroby zeleného vodíku.

Posílení maloobchodní sítě a rozšíření nepalivového segmentu

Strategickou vizí ORLEN2030 je významně rozvíjet maloobchodní segment prostřednictvím rozšiřování sítě a výrazného posilování maloobchodní nabídky. Do roku 2030 bude ve střední Evropě v provozu nejméně 3.500 čerpacích stanic se značkou ORLEN. Maloobchodní síť pronikne dále na zahraniční trhy a jejich podíl vzroste ze současných 37 na 45 %. Skupina bude chtít posílit dostupnost alternativních paliv: nabídne minimálně 1.000 rychlodobíjecích stanic pro elektromobily a zvýší prodej vodíku a LNG/CNG. Široká a ucelená nabídka nepalivových produktů a služeb přivede nové skupiny zákazníků. Ve spolupráci s celostátním řetězcem novinových stánků Ruch bude rozšířen formát prodejen a občerstvení i mimo čerpací stanice a bude vytvořena vlastní síť sběrných míst k vyzvednutí zásilek a služeb v segmentu e-commerce. Integrace se skupinou Energa nám pomůže vybudovat ucelená servisní centra jak pro maloobchodní, tak firemní zákazníky, a nabízet prodej paliv, elektřiny a distribuovaných energetických řešení. Iniciativy uvedené ve strategii ORLEN2030 povedou k 50 % zvýšení hrubé marže z nepalivových produktů oproti roku 2019.

Nový model řízení na úrovni celé skupiny a výrazné investice do R&D

Snaha o dosažení cílů strategie ORLEN2030 si také vyžádá organizační změny. Během příštích deseti let vynaloží skupina zhruba 3 miliardy zlotých (cca 3 % z celkových investičních nákladů) na výzkum, vývoj a inovace, které jsou klíčovou součástí celé transformace. Finanční prostředky budou využity na rozvoj firemního fondu pro rizikový kapitál a také k financování aktivit Výzkumného a vývojového centra ORLEN. Dalším zásadním prvkem bude digitální transformace, jež napomůže zvýšit efektivitu výroby a distribuce, snížit ekologickou stopu a posilovat vztahy se zákazníky. Skupina zavede nový model řízení, který bude odpovídat rozsahu jednotlivých aktivit a zohledňovat probíhající akviziční procesy. ORLEN2030 bude organizací, která se spoléhá na znalosti a všestranné kompetence a investuje do talentu a lidského kapitálu.

Další růst na stabilních finančních základech

Strategie ORLEN2030 je rovněž navržena tak, aby skupině zajistila stabilní finanční základy. Hodnota skupiny vzroste díky ziskovým investičním projektům, udržitelným zdrojům financování a stabilní účetní rozvaze. Skupina zastropovala poměr čistého dluhu vůči EBITDA na 2,5násobek a upraví plány investičních nákladů podle současných finančních možností. Spolehne se na vyvážený mix zdrojů financování a aktuálního cashflow s možnou podporou dalšího zadlužení. Využije také alternativní zdroje financování, například projektové financování či financování z EU zaměřené na projekty inovací a transformace energetického sektoru, a spojí se s externími partnery, kteří budou vybrané projekty spolufinancovat. Projekty skupiny přímo spojené s cílem uhlíkové neutrality budou částečně spolufinancovány prostřednictvím zelených a udržitelných dluhopisů vydaných na evropském kapitálovém trhu.