Rok 2020 byl v SRN rokem obnovitelné energie. Podíl větrné energie, fotovoltaiky, vody a biomasy v německé skladbě elektřiny poprvé překročil hranici 50 %.

Podle výpočtů Fraunhofer ISE obnovitelné energie vyprodukovaly 50,5 % elektřiny v německém mixu. Vítr, slunce a další tak poprvé získaly převahu nad fosilními elektrárnami. V roce 2019 činil podíl zelené elektřiny pouze 46 %. S 246 terawatthodinami bylo vyrobeno o 3,4 % více zelené elektřiny než v předchozím roce [238] a o 103 % více než před 10 lety [121].

K úspěchu zelené elektřiny nejvíce přispěla větrná energie, která v Německu vyprodukovala více než čtvrtinu [27 %] veškeré elektřiny. Na jaře a na podzim zajistilo bouřlivé počasí výjimečně vysoký výnos větrné energie. V letošním roce bylo vyrobeno celkem 131,7 TWh zelené elektřiny, což je téměř o 4,7 % více než v roce 2019. S loňským výsledkem si vítr upevnil pozici nejdůležitějšího zdroje energie ve skladbě elektřiny, protože německé větrné turbíny vyráběly mnohem více elektřiny než jakýkoli konvenční zdroj a dokonce více než uhelné elektrárny [118 THW]. Měsíc s nejvyšším výkonem byl únor s 20,6 TWh, ve kterém se podíl větrné energie v mixu elektřiny zvýšil na 45 %. Nejsilnějším dnem byl 22. únor 2020 s maximálním větrným výkonem přes 46 000 MW.

Léto s nadprůměrným množstvím slunečního záření přineslo fotovoltaice nové rekordy. Díky 50,7 TWh vyrobily solární systémy v roce 2020 více elektřiny než kdykoli předtím. Za příznivého počasí vzrostla výroba ze sluneční energie o 6,7 % ve srovnání s předchozím rokem. Díky 10,4% podílu na celkovém dosaženém energetickém mixu v Německu je fotovoltaika pátým nejdůležitějším zdrojem po zemním plynu a před černým uhlím. Podle německé meteorologické služby měl rok 2020 nejslunnější jaro od začátku záznamů v roce 1951, což od května do července staví fotovoltaiku na druhé místo v německé skladbě elektřiny. Výnos solární energie byl obzvláště vysoký v dubnu, květnu a červenci, každý s více než 7 TWh měsíčně.

Čistá výroba elektřiny z vodní energie byla na 18,3 TWh, pod hodnotou předchozího roku 20,6 TWh. Roční dodávka energie z vodních elektráren se kvůli povětrnostním podmínkám po celá léta pohybovala kolem hodnoty 20 TWh, neboť instalovaný vodní výkon se málo mění.

Výroba elektřiny z biomasy zůstává na stejné úrovni asi 6 let. V roce 2020 bylo z biomasy vyrobeno přibližně 45,5 TWh elektřiny. Ve srovnání s rokem 2019 [43,9 TWh] se hodnota zvýšila přibližně o 3,7 % a biomasa se umístila na 6. místě ve skladbě elektřiny před černým uhlím.

Pokles výroby v konvenčních elektrárnách způsobil COVID-19

Důvodem nového rekordního roku zelené elektřiny je zvýšená výroba z obnovitelných zdrojů, přitom jejich přírůstek v mixu elektřiny je částečně způsoben poklesem spotřeby elektřiny kvůli jarním omezením v rámci COVID-19. S poklesem průmyslové poptávky, klesala i poptávka po elektřině. Někteří provozovatelé museli výrazně omezit konvenční výrobu elektřiny, protože obnovitelné zdroje energie mají při dodávkách energie přednost. S tím spojené nízké ceny elektřiny učinily mnoho elektráren spalujících hnědé uhlí nerentabilními, díky vysokým nákladům na emise CO₂ již fungují na hranici ekonomické efektivity. Podíl hnědého uhlí ve skladbě elektřiny klesl v roce 2020 na 16,8 %. V roce 2019 to bylo necelých 20 %. Výroba elektřiny z černého uhlí má v roce 2020 podíl 7,3 %. Německé uhelné elektrárny vyrobily celkem 118 TWh. To je pokles o 22 % ve srovnání s předchozím rokem 151 TWh. Hnědé uhlí přesto zůstává druhým nejdůležitějším zdrojem energie ve skladbě elektřiny.

Vzhledem k vysokým emisím vznikajících při výrobě elektrické energie z uhlí a nižší náklady na CO₂ certifikáty pro paroplynové elektrárny v rámci „přechodu na jiné palivo“ z uhlí na zemní plyn zvýšily německé plynové elektrárny produkci na 59 TWh, což je nárůst o 11,8 % oproti předchozímu roku 53 TWh.

Rovněž došlo k poklesu čisté výroby elektřiny z jaderných elektráren. Při výrobě 60,9 TWh poklesla jejich produkce ve srovnání s předchozím rokem o 14,2 %, ale přesto si zajistily třetí místo ve skladbě elektřiny.

Zdrojem dat je výpočet provedený společností Fraunhofer ISE na základě informací od společností 50 Hertz, Amprion, Tennet, TransnetBW, Destatis a EEX. Jsou uvedena čistá data elektráren pro veřejné zásobování elektřinou.

Proč se údaje o mixu elektřiny ve zprávě o elektřině liší od údajů jiných ústavů, sdružení nebo webových stránek?

To je často způsobeno shromažďováním nebo včasností údajů. Výroba elektřiny v Německu je specifikována jako čistá výroba elektřiny nebo hrubá výroba elektřiny a může se lišit až o 8 % v závislosti na zdroji energie. Údaje o výrobě větrné energie a solárních elektráren jsou extrapolovány provozovateli přenosových soustav a jejich finální verze je k dispozici až na konci září následujícího roku. Proto jsou údaje o výrobě energie „předběžné“.

Skladba výroby elektřiny v průběhu 10 let se mění ve prospěch OZE

Zásobování elektřinou v Německu závisí na široké kombinaci různých zdrojů energie, která se za posledních 10 let významně vyvinula ve prospěch obnovitelných energií. Sun, wind & Co. více než zdvojnásobily svůj podíl na trhu v mixu generátorů [+ 103 %]. Fosilní zdroje energie se na výrobě elektřiny podílejí pouze 49,5 %. Každá druhá kilowatthodina elektřiny již pochází z obnovitelných energií [50,5 %].

Nejsilnější úměrný pokles [-63 %] v 10letém kurzu byl zaznamenán u výroby energie z černého uhlí. Po mírném nárůstu až do roku 2014, kdy černé uhlí stále vyrábělo 20 % elektřiny, nyní tvoří pouze 7 % v mixu elektřiny.

Výroba z hnědého uhlí od roku 2013 stabilně klesá a ztratila celkem 39% podíl na trhu. Lignitové elektrárny ještě před 10 lety vyráběly 141 TWh a jsou jasně na ústupu s 82 TWh v roce 2020. To znamená, že mají největší absolutní ztrátu [- 59 TWh].

Jaderná energetika ztratilo podíl na trhu v posledních letech, ale v roce 2020byla s podílem 12,5 % na energetickém mixu stále třetí nejdůležitější formou energie. Poslední německá jaderná elektrárna má být odstavena v roce 2022.

Po ztrátách v letech 2011 až 2015 se množství elektřiny vyrobené ze zemního plynu v posledních letech opět výrazně zvýšilo. V roce 2020 vyráběly plynové elektrárny na stejné úrovni [59,1 TWh] podobně jako před 10 lety [59,8 TWh].

Jedním z cílů energetického přechodu je postupná přeměna dodávky energie na obnovitelné energie, jejichž podíl by se podle BMWi měl do roku 2030 zvýšit na 65 %. Dnes, 10 let před dosažením této mety, již obnovitelné energie přispívají k německé skladbě elektřiny více než 50%.

Zdroj: https://strom-report.de/strom/#strommix-2020-deutschland