Největší výzvou, jíž v této post-COVIDové době čelí většina průmyslových odvětví, jsou rostoucí náklady a nejistota na trhu s energiemi. Tyto obavy jsou již tak velké, že strategie výroby energie z obnovitelných zdrojů ve firmách přesunula svůj fokus od dlouhodobé udržitelnosti a ochrany životního prostředí k prosté ochraně dodávek energie.

V reakci na to Evropská unie v navrhovaných úpravách směrnice o energetické účinnosti vyčlenila velké spotřebitele energie – zejména odvětví datových center – a stanovila, že provozovatelé datových center musí podávat pravidelná hlášení a vypracovávat plány udržitelnosti.

Provozovatelé datových center mají naštěstí možnost tuto situaci řešit. Využitím prostředků nepřerušitelných napájecích systémů (UPS) ve své energetické infrastruktuře mohou nejen zvýšit svou energetickou odolnost a snížit dopad na životní prostředí, ale také optimalizovat výkon a spolehlivost sítě, na kterou se při napájení spoléhají.

Návrat energie zpět do sítě

UPS systémy, které se používají v průmyslových, byznysových a dalších zařízeních v případě výpadku proudu pro plynulé přepnutí na alternativní zdroj energie, jako je generátor, donedávna obvykle pracovaly kdesi na pozadí, a to většinou bez povšimnutí. Nyní však jejich schopnost využívat uloženou energii pro sekundární funkce výrazně zvyšuje jejich význam. Kromě zajištění kontinuity podnikání v případě absence napájení lze UPS využít také jako distribuovaný zdroj energie, který pomáhá elektrickým sítím zvládat vysokou variabilitu, s níž se setkáváme v dnešní době nejistoty.

UPS s funkcí rychlé frekvenční odezvy (FFR) mohou například umožnit záložnímu napájecímu systému datového centra poskytovat v případě potřeby pomocné energetické služby zpět do sítě, aniž by se tím snížila integrita nebo výkon datového centra. Jeden takový systém, UPS EnergyAware od společnosti Eaton, dává datovým centrům plnou kontrolu nad svou energií a umožňuje jim zvolit si, kolik kapacity, kdy a za jakou cenu nabídnout, čímž přispívá k obnovitelné energii a zároveň generuje příjmy.

Tyto nejnovější obousměrné modely UPS se již používají v datových centrech v Irsku a severských zemích, kde regulační orgány v obavách o stabilitu sítě požadují flexibilitu na straně poptávky pro řízení frekvence sítě. Jejich síťově-interaktivní funkcionalita s rozvodnou sítí znamená, že UPS mohou uvolňovat energii zpět do sítě, a tím stabilizovat frekvenci.

Co dalšího vědět o UPS

Technologie UPS zdaleka není jen jednoduchým záložním řešením, ale stává se stále sofistikovanější a její nedávný vývojový posun se v současných podmínkách ukazuje jako vemi přínosný, zejména vzhledem k rostoucím nákladům na energii.

Pokročilé systémy pro úsporu energie (ESS) jsou nyní schopny zlepšit úroveň účinnosti až na 99 %, například pozastavit výkonové moduly, když je kvalita napájení dostatečná, ale zároveň schopné v případě potřeby začít opět dodávat během dvou milisekund. Systémy variabilního řízení modulů (VMMS) zároveň umožňují dosáhnout vysoké účinnosti i při nízké úrovni zatížení UPS, například v redundantních systémech UPS. Díky pozastavení dodatečné kapacity UPS může systém VMMS optimalizovat úroveň zatížení napájecích modulů v jedné UPS nebo v paralelních systémech UPS. To znamená nejen vyšší účinnost při nižších úrovních zatížení, ale také optimální účinnost při všech úrovních zatížení.

Kromě toho pomůže instalace specializovaného softwaru zvýšit provozní efektivitu a snížit komplexitu. To by umožnilo IT týmům spolehlivě agregovat informace o datových centrech a IT prostředcích a monitorovat a spravovat komplexní IT a energetickou infrastrukturu s přesnými údaji a využitelnými poznatky pro zajištění kontinuity provozu a optimalizaci výkonu datových center.

Takovéto úspory účinnosti a technologie je proto třeba brát v úvahu při srovnávání různých UPS systémů. A vzhledem k jejich rostoucímu významu pro podporu rozvodné sítě jsou dalšími podstatnými faktory, které je rovněž třeba zvážit, také spolehlivost a udržovatelnost UPS – tyto vlastnosti jsou výsledkem sofistikovanosti technologie, která je jejich základem, a současně schopnosti redundance, tedy že je napájení k dispozici vždy, když je potřeba. To vše spolu s odbornými službami a technickou podporou na straně dodavatele pomůže zajistit kontinuitu podnikání.

Zásadním prvkem non-stop datového centra je také kybernetické zabezpečení, které není radno přehlížet. Hrozba kybernetického útoku je trvalá a správci sítí ji musí mít neustále na očích. Narušení bezpečnosti může mít za následek výpadky provozu a/nebo ztrátu dat a může mít dopad nejen na bezpečnost, ale i náklady životního cyklu a pověst datového centra. Je tedy nezbytné, aby jakýkoli UPS systém podílející se na řízení síťového provozu dokázal zlepšit kontinuitu provozu tím, že bude správce varovat a upozorňovat na všechny hrozící problémy a pomůže provést řádné vypnutí serverů a úložišť v případě útoku.

Všechny tyto faktory přispívají k širším celkovým nákladům na vlastnictví (TCO) systému UPS, což je oblast, ve které bude nyní energie hrát ještě významnější roli. Je to finanční ukazatel hodnotící celkovou investici, kterou datové centrum vynaloží po celou dobu životnosti aktiva, včetně přímých a nepřímých nákladů, kde i jediné procento zlepšení účinnosti může snížit TCO a ušetřit více, než je jeho pořizovací cena po celou dobu životnosti.

Výhody technologie UPS

Probíhající energetická krize má dopad na všechna odvětví – zejména na velké spotřebitele energie, jako jsou datová centra. Jak jsme však viděli na příkladu Irska, nedávný vývoj v oblasti technologie UPS umožňuje, že tato datová centra mohou přeměnit svá stávající aktiva na zdroj příjmů a prodávat svou uloženou energii energetickým společnostem, aby zvýšily tolik potřebnou flexibilitu sítě.

A i když je v současné době prioritou energetická bezpečnost, bude to mít také tu výhodu, že datová centra budou moci podpořit dekarbonizaci energie na úrovni sítě stejně jako své trvalé úsilí o udržitelnost. Nelze samozřejmě uniknout skutečnosti, že energie je v současné době drahá, takže optimalizace účinnosti a udržitelnosti každého datového centra má zásadní význam. UPS může hrát klíčovou roli, která to umožní.

Pro většinu datových center je UPS stále vnímána převážně jako prostředek ochrany kritických zátěží v případě výpadku proudu nebo nuceného vypnutí. V současné situaci si však mnozí začínají uvědomovat, jak mohou podpořit přechod na novou energetiku, přispět ke stabilitě sítě a otevřít nové zdroje příjmů, a to vše s využitím stávající infrastruktury UPS. Nevíme, jak energetická krize dopadne. Můžeme si však být jisti, že se správnými nástroji a řízením může UPS datovým centrům pomoci ji překonat. Více na www.eaton.com