Česká obchodní inspekce provedla ve druhém čtvrtletí 2020 kontrolní akci zaměřenou na nabídku a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií. Celkem probíhalo 12 kontrol zprostředkovatelů, ukončeny byly 3 kontroly a v těchto třech případech vždy zjištěno porušení zákona, kdy zprostředkovatelé těchto smluv používali nekalé a klamavé obchodní praktiky. Ve dvou případech použili zprostředkovatelé vůči spotřebiteli i agresivní obchodní jednání. “Vzhledem k některým omezujícím opatřením vlády ČR, přijatým v souvislosti s výskytem COVID-19, byly kontroly prováděny především na základě podnětů spotřebitelů. V oblasti nabídky a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií dochází k neustálému vývoji a stále trvajícímu porušování práv spotřebitelů. Česká obchodní inspekce bude věnovat této oblasti zvýšenou pozornost i v následujícím období,“ říká ke kontrolám ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce v období od 1. dubna do 30. června zahájila celkem 12 kontrol zaměřených na nabídku a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií.

Ukončeny byly ve sledovaném období 3 kontroly, při kterých bylo vždy zjištěno porušení právních předpisů. V dalších 9 případech nebyly kontroly ukončeny a šetření dále probíhá. V případě ukončených kontrol bylo zjištěno porušení zák. č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, přičemž u některých kontrol bylo zjištěno porušení více ustanovení tohoto zákona současně:

► 2 x prodávající použili vůči spotřebiteli agresivní obchodní praktiky. Za agresivní obchodní praktiku se považuje taková obchodní praktika, která ve svých věcných souvislostech a s přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem výrazně zhoršuje nebo může zhoršit svobodu volby nebo chování spotřebitele ve vztahu k výrobku či službě a to obtěžováním, donucováním, včetně použití fyzické síly nebo nepatřičným ovlivňováním, čímž způsobí nebo může způsobit, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil (§ 4 odst. 4 v návaznosti na ustanovení § 5b odst. 1)

► 1 x bylo zjištěno klamavé opomenutí, spočívající v zatajení anebo poskytnutí podstatných informací týkající se nabízené služby, nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem, což vedlo anebo mohlo vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil (§ 4 odst. 4 v návaznosti na ustanovení § 5a odst. 2)

► 1 x bylo použito klamavé konání, jelikož sdělení prodejce obsahovalo věcně nesprávnou informaci, tedy nepravdivou, což vedlo nebo mohlo vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil (§ 4 odst. 4 v návaznosti na ustanovení § 5 odst. 1)

► 1 x se jednalo o klamavé konání, kdy byly spotřebiteli poskytnuty pravdivé informace, které vedly anebo mohly vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, avšak způsobem, který byl schopen uvést spotřebitele v omyl ohledně existence a podstaty výrobku nebo služby, jejich hlavních znaků a ceny, rozsahu závazů prodávajícího, právech spotřebitele, atp. (§ 4 odst. 4 v návaznosti na ustanovení § 5 odst. 2)

► 1 x nebyl spotřebitel seznámen s cenou (§ 12)

► 1 x prodávající porušil svoji povinnost informovat spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a to i na internetových stránkách, pokud je provozuje (§ 14 odst. 1)

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce pravomocně uložila v tomto období 1 pokutu ve výši 100 000 Kč. Jedná se o pokutu vztahující se ke kontrole, která byla zahájena v roce 2019. (Přestupky zjištěné v tomto období, tedy ve 2. čtvrtletí 2020, budou řešeny ve správním řízení, kde bude také rozhodnuto o výši sankce.)