Výkon kogeneračních jednotek do 5 MW vzrostl za posledních deset let na trojnásobek, z 110 MW na 350 MW. Zvyšující se poptávka po flexibilitě, decentralizace a postupný odklon teplárenství od uhlí dávají kogeneračním jednotkám s plynovými motory velmi dobré vyhlídky i do budoucna.

Kogenerační jednotky (KGJ) s pístovými plynovými motory jsou osvědčenou technologií, která má vedle své hlavní výhody – tedy úspory paliva i CO2 oproti oddělené výrobě elektřiny a tepla – celou řadu dalších předností, dobře využitelných v současné energetice: možnosti rychlých výkonových změn, a častých startů, vysokou účinnost a širokou paletu výkonů. Na trhu jsou stroje s výkonem jednotek kW až po 10-12 MW. V sériovém zapojení pak lze vytvořit blok až o výkonu 100-200 MW, který vypínáním jednotlivých strojů nabídne široký regulační rozsah s vysokou účinností v celém provozním pásmu.

Do roku 2030 růst až na 800 MW

Výhody plynových KGJ jsou akcentovány i v národním klimaticko-energetickém plánu (NKEP). Ty byly dosud nasazovány zejména ve velikosti stovek kW nebo jednotek MW v rámci modernizace zastaralých plynových výtopen. Do roku 2030 vznikne v tomto segmentu dalších 300 MW. Dalších 230 MW by mělo být nainstalováno v menších teplárnách, které začnou postupně přecházet z uhlí na čistější paliva. Částečně na biomasu, většina však na zemní plyn. Celkový výkon plynových kogenerací by tak měl v roce 2030 dosáhnout ca. 800 MW.

ČEPS otevírá dveře i pro malé KGJ

Postupné odstavování velkých uhelných elektráren a vyšší nároky na stabilitu sítě vede ČEPS k potřebě využití potenciálu i menších  zdrojů při řízení přenosové soustavy. Provozovatelé i malých kogenerací tak budou moci „prodat“ přednosti svých motorů i na trhu s podpůrnými službami. V současnosti probíhá konzultační proces změn Kodexu přenosové soustavy (Pravidla provozování přenosové soustavy), který umožní od roku 2022 poskytovat podpůrné služby kogeneračním jednotkám již od velikosti 1 MW a v rámci agregovaného bloku i jednotkám s výkonem pod touto hranicí.

Novela zákona o POZE nabídne kogeneraci více možností

Další pozitivním impulsem bude novela zákona o podporovaných zdrojích (zákon o POZE), která by měla být vejít v platnost a nabýt účinnosti během roku 2021. Novela, pokud bude v současném znění schválena, přinese pro plynovou kogeneraci garantovanou dobu podpory pro nové i stávající zdroje 15 let (respektive dle připravovaného nového modelu podpory po dobu 45 000 h), možnost podpory modernizovaných zdrojů ve dvou variantách (částečná nebo úplná modernizace) či tzv. udržovací podporu pro vyrovnání provozních nákladů.

Novinkou pro zdroje nad 1 MW bude povinnost soutěžit o podporu v aukcích. Bude hodně záležet na nastavení pravidel, jestli se stanou skutečně nástrojem pro efektivní alokaci podpory nebo jen byrokratickou zátěží, která jen zkomplikuje dosud dobře fungující systém podpory pro malé plynové výrobny KVET (kombinovaná výroba elektřiny a tepla). Díky každoroční úpravě výše zeleného bonusu dle vývoje cen elektřiny a plynu funguje současný systém dlouhodobě bez excesů a zajištuje přiměřenou výši podpory po celou životnost zařízení.

Nový model podpory umožní větší flexibilitu při návrhu i provozu KGJ

COGEN Czech očekává, že v roce 2022 bude v návaznosti na schválení novely zákona o POZE spuštěn připravovaný nový model podpory elektřiny pro nové výrobny elektřiny z KVET. V příslušné pracovní skupině Energetického regulačního úřadu (ERÚ) se diskutují různé varianty. COGEN Czech navrhuje, aby celková doba podpory byla 45 000 (max. 15 let) a roční maximální doba čerpání podpory cca 3500 hodin.

Oproti stávajícímu systému fixních 3000 nebo 4400 hodin by tak byla možnost hodiny v některém roce nedočerpat a „dohnat“ je v dalších letech. To provozovatelům dá větší flexibilitu při plánování provozu i možnost lépe reagovat na aktuální situaci na trhu s elektřinou. Další podstatnou změnou bude, již dříve ze strany ERÚ avizovaný, vážený výpočet výše podpory, tedy bez skokových změn výše podpory při 200 kW a 1000 kW, jako je tomu dnes. Samostatně bude nastavena podpora pro mikrokogeneraci do 50 kW.

Plynová kogenerace je důležitým článkem moderní energetiky

Větší podporu budou mít dle věcného záměru nového energetického zákona energetické komunity, což by mělo podpořit větší využívání obnovitelných zdrojů. S tím bude posilovat trend celkového zvyšování soběstačnosti na úrovni domácností, firem a zejména měst, obcí či celých aglomerací. Kogenerační jednotky mají i při menších výkonech vysokou účinnost, a mohou tedy zajišťovat efektivní výrobu elektřiny a tepla blízko spotřebitelům. Jsou tedy vhodným doplňkem k proměnlivé výrobě energie z obnovitelných a mohou přispívat k energetická bezpečnosti města či regionů.

Je zřejmé, že univerzalita a kompatibilita s obnovitelnými budou i nadále zvyšovat poptávku po této technologii. Tyto z pohledu současné velké centralizované energetiky i teplárenství dosud přehlížené zdroje se tak během deseti let s celkovým výkonem přes 800 MW stanou již významnou součástí energetického mixu.