Ministerstvo průmyslu a obchodu chce podpořit výrobu a distribuci energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Vypsalo V. výzvu programu Obnovitelné zdroje energie OP PIK 2014 až 2020.

Podporována budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu. Na základě aktualizace programového dokumentu OP PIK 2014 až 2020 bude možné nově podporovat tyto aktivity:

a) výstavba větrných elektráren

b) instalace elektrických a plynových tepelných čerpadel

c) instalace solárních termických systémů

a jako v předchozí IV. výzvě bude dále možné získat investiční dotaci na:

d) vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny – bioplynových stanic využívajících bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií,

e) výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně,

f) výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně

g) výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren.

Podpořeny mohou být rekonstrukce či výstavby zdroje do 10 MW.

Plánovaná alokace na tuto výzvu je 640 mil. Kč.

Žadatelem/příjemcem může být pouze malý a střední podnik podle definice v Příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 oproti předchozím výzvám, kdy mohly žádat i velké podniky do výše 20% alokace. Jedná o průběžnou výzvu, kde příjem žádostí o podporu bude probíhat od 2. 9. 2019 do 31. 3. 2020.

Podpora je poskytována v souladu s článkem 40, 41 nebo 46 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a může být proto slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování EU a je vyňata z oznamovací povinnosti dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU. Míra podpory je 80 % pro malé podniky a 70 % pro střední podniky ze způsobilých výdajů projektu (kromě aktivity d), kde je míra podpory 50 %, resp. 45 % podle velikosti podniku. Pro výpočet způsobilých výdajů je vždy nutné (kromě aktivity d) použít náklady na referenční variantu (uhelnou nebo plynovou kotelnu se stejným tepelným výkonem jako nový zdroj) v případě výtopny a KVET z biomasy, termické solární systémy a TČ nebo náklady na konvenční zdroj v případě MVE a VTE, o které se sníží celkové náklady na realizaci projektu.V případě technologie VTE dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 15 mil. EUR a v případě ostatních aktivit je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše plánované alokace dané aktivity.Každá podporovaná aktivita má svou limitní alokaci a projekty se budou zařazovat do pořadníku podle data a času prvního podání žádosti o podporu v MS2014+ (žádost o podporu zaregistrována):

V podporované aktivitě a) – VTE, limitně do výše 400 mil. Kč

V podporované aktivitě b) – TČ, limitně do výše 30 mil. Kč

V podporované aktivitě c) – termické solární systémy, limitně do výše 30 mil. Kč

V podporované aktivitě d) – vyvedení tepla, bioplynu ze stávajících bioplynových stanic, limitně do výše 25 mil. Kč

V podporované aktivitě e) – KVET z biomasy, limitně do výše 75 mil. Kč

V podporované aktivitě f) – výtopen z biomasy, limitně do výše 50 mil. Kč

V podporované aktivitě g) – MVE, limitně do výše 30 mil. Kč

Veškeré informace k V. Výzvě podpory Obnovitelné zdroje energie najdete na: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2019/obnovitelne-zdroje-energie—v–vyzva–247990/