Dne 16. 7. 2019 byla vyhlášená V. výzva programu Úspory energie OP PIK 2014 až 2020.

Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Program bude přispívat k naplnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, která stanovuje zavedení orientačních vnitrostátních cílů energetické účinnosti do roku 2020. Vnitrostátní orientační cíl ČR je na základě současných analýz stanoven ve výši 51,1 PJ (14,196 TWh) úspor v konečné spotřebě energie.

Plánovaná alokace na tuto výzvu je 6 000 mil. Kč (podporu pro podniky nesplňující definici malých a středních podniků dle přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 lze poskytnout maximálně do výše 60 % alokace na tuto výzvu). Jedná o průběžnou výzvu, kde příjem žádostí o podporu bude probíhat od 16. 9. 2019 do 30. 4. 2020.

Podpora je poskytována v souladu s článkem 38, 40 a 41 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a může být proto slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování EU a je vyňata z oznamovací povinnosti dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU. Míra podpory je 50 % pro malé podniky, 40 % pro střední podniky a 30 % pro velké podniky ze způsobilých výdajů projektu.

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 15 mil. EUR.

Podpora na náklady na energetický posudek, projektovou dokumentaci pro stavební povolení a výběrové řízení bude poskytována podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. Dále došlo ke sjednocení míry podpory na zpracování energetického posudků, projektové dokumentace stavby (náklady na přípravu projektu) a realizaci výběrového řízení v režimu de minimis s mírou podpory na investiční dotace v režimu č. 651/2014.

Na základě poptávky po investičních dotací v rámci IV. výzvy lze konstatovat, že se naplnila očekávání, se kterými tato výzva byla vyhlášena, a to že se ze strany podnikatelských subjektů zvýší poptávka po realizaci projektů úspor energie oproti předchozím výzvám. Z tohoto důvodu výběrová kritéria V. Výzvy programu Úspory energie zůstaly stejné jako ve IV. výzvě.

Některé specifické podmínky byly modifikovány vzhledem na aktualizaci směrnice o energetické účinnosti 2018/2002/ES a jiné související legislativy a dále na základě zkušeností z implementace předchozích výzev a diskuse se sociálními partnery.

Pro plánovanou V. výzvu programu Úspory energie a její zbytkovou alokaci se rozšíří podpora i na oblast cestovního ruchu a volnočasových aktivit.

Dále došlo k navýšení maximálního instalovaného výkonu FVE na 1 MW ze 100 kW.

Dále bude možné podpořit kombinaci modernizace soustav osvětlení budov a areálů a instalace fotovoltaického systému za předpokladu splnění podmínky, že se bude jednat o modernizaci osvětlení a instalaci fotovoltaického systému u budov, kde v minulosti byl vydán právní akt nebo už došlo k realizaci úsporných opatření za účelem splnění minimálních parametrů energetické náročnosti budov za využití veřejné podpory z předešlých výzev úspory energie OP PIK 2014 až 2020.Investice do modernizace osvětlení musí činit minimálně 60% celkových způsobilých výdajů.

Oproti předchozím výzvám není už podporovanou aktivitou snižování energetické náročnosti výrobních a technologických procesů u kolových a pásových vozidel a u kolových a pásových strojů vyjma pásových dopravníků a modernizace pohonných jednotek u těžebních strojů. Podpora na tuto aktivitu je poskytovaná pouze prostřednictvím finančních nástrojů formou bezúročného úvěru na energeticky úsporné projekty prostřednictvím ČMZRB.

Věříme, že ze strany podnikatelských subjektů bude poptávka po realizaci projektů úspor energie minimálně stejná jako v rámci IV. výzvy a realizované úspory v KSE co nejvíce přispějí k naplnění cíle úspor podle směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti a přispějí tak k efektivnějšímu nakládání s energiemi.