Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo III. výzvu programu podpory OP PIK Úspory energie Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Cílem tohoto programu je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, konkrétně z fotovoltaických systémů.

Plánovaná alokace na tuto výzvu je 500 mil. Kč (podporu pro podniky nesplňující definici malých a středních podniků dle přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 lze poskytnout maximálně do výše 80 % alokace na tuto výzvu). Jedná o průběžnou výzvu, kde příjem žádostí o podporu bude probíhat od 13. 1. 2020 do 31. 8. 2020.

Podpora je poskytována v souladu s článkem 41 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a může být proto slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování EU a je vyňata z oznamovací povinnosti dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU. Míra podpory je 80 % pro malé podniky, 70 % pro střední podniky a 60 % pro velké podniky ze způsobilých výdajů projektu. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč.

Proti předchozím výzvám došlo ke zvýšení maximálního možného instalovaného výkonu fotovoltaického systému na 2 MWp, při zjednodušení administrativních požadavků došlo ke zrušení povinnosti dokládat podnikatelský záměr, historickou spotřebu, projektovou dokumentaci či položkový rozpočet. V rámci zjednodušení výzvy byla zrušena podpora v režimu de minimis, došlo k zavedení maximálních měrných investičních nákladů ve výši 35 tis. Kč / 1 kWp instalovaného výkonu FVE a 30 tis. Kč / 1 kWh systému akumulace elektřiny.

U modelu hodnocení došlo k zjednodušení a snížení počtu hodnotících kritérií. Počet kritérií C Potřebnost a relevance projektu byl snížen ze 3 na 2, u kritéria C1 Poměrná doba ročního využití instalovaného výkonu se nově hodnotí množství vyrobené elektřiny bez ohledu na její využití,  přičemž v rámci kritéria C2 Bonifikace za podíl vyrobené elektřiny z fotovoltaické elektrárny určenou pro vlastní spotřebu podniku na celkové výrobě elektřiny z fotovoltaické elektrárny zůstává zachováno omezení přetoku vyrobené elektřiny do distribuční soustavy.

Hospodárnost rozpočtu byla nahrazena zavedením Nákladové efektivity projektu zaměřené na měrné investiční náklady.

MPO předpokládá, že tato zjednodušení Výzvy i hodnotících kritérií povedou ke zjednodušení podávání žádostí ze strany žadatelů a zrychlení procesu hodnocení ze strany MPO.