Cílem výzkumu bylo pochopit a zdůraznit, jak náklady na energie a bezpečnost ovlivňují malé a velké podniky po celém světě. Výsledky ukazují, že podniky na celém světě se stále obávají negativních dopadů vysokých cen energií a problémů se zajištěním jejich dodávek, které by podle nich mohly vyvolat řetězovou reakci vzájemně se ovlivňujících příčin a následků v oblasti environmentální, sociální i hospodářské. Podle výzkumu ABB Energy Insights, kterého se zúčastnilo 2 300 vedoucích pracovníků malých a velkých podniků z různých odvětví v 10 zemích světa, se 92 % respondentů domnívá, že pokračující nestabilita v oblasti energetiky ohrožuje jejich ziskovost a konkurenceschopnost. Náklady na energie a nejistota mají značný dopad na pracovní sílu a snižují investice do zaměstnanců. Vedoucí představitelé podniků se rovněž obávají možných dopadů na plnění svých cílů v oblasti udržitelnosti.

Omezení investic a růstu podniků

Rostoucí náklady na energie a problémy se zabezpečením jejich dodávek nutí vedoucí pracovníky podniků přehodnotit způsob, jakým jejich podniky fungují a kam investují, aby si udržely konkurenceschopnost a v lepším případě i rostly. Respondenti uvádějí, že mezi hlavní dopady rostoucích nákladů na energie v posledním roce patří nižší ziskové marže (34 %) a omezení výdajů v některých oblastech (34 %), což vede k omezení investic do výzkumu a vývoje a dalších iniciativ podporujících růst podniku. Více než třetina podniků (38 %) snížila nebo plánuje snížit investice do technologií, třetina (33 %) očekává snížení výdajů na infrastrukturu a 31 % předpokládá pokles výdajů na marketing.

Dopad na zaměstnance

Podniky uvádějí, že kvůli zvýšeným nákladům na energie a nutnosti zavést opatření na jejich zmírnění v posledním roce snížily investice do svých zaměstnanců, a očekávají, že tento trend bude pokračovat i v příštích třech až pěti letech. Pracovních sil se týkají tři z pěti nejčastěji zdůrazňovaných oblastí podnikání, v nichž dochází ke snižování rozpočtu: 42 % z respondentů bude vynakládat méně prostředků na nábor zaměstnanců, 38 % sníží výdaje na mzdy, včetně přesčasů a odměn, a 37 % sníží investice do školení a rozvoje zaměstnanců.

Oddálení dekarbonizace

Respondenti dále zmiňují obavy, že ceny energie a nejistota v oblasti dodávek by mohly oddálit pokrok v oblasti změny klimatu, přičemž závazky v oblasti snižování emisí skleníkových plynů považují za menší prioritu než snižování nákladů na energie. Více než polovina (58 %) respondentů uvedla, že náklady na energii by mohly oddálit dosažení jejich cílů v oblasti udržitelnosti a snižování emisí o jeden až pět let. Zatímco snížení nákladů na energii je hlavní prioritou pro 61 % společností, pouze 40 % z nich v současné době upřednostňuje snižování emisí skleníkových plynů.

Zabezpečení dodávek energie

83 % respondentů vyjádřilo obavy týkající se zabezpečení dodávek energie pro své podniky a mnozí uvedli, že přijímají opatření k řešení energetické nejistoty a kolísajících cen energie. Více než třetina (36 %) se obává dalšího růstu cen energií, 31 % se obává výpadků a omezení dodávek elektřiny a čtvrtina přídělového systému. V reakci na to již 34 % respondentů zavedlo opatření na zvýšení energetické účinnosti a 40 % se snaží instalovat na místě výrobu energie z obnovitelných zdrojů, aby byli méně závislí na rozvodné síti.

Morten Wierod, prezident ABB Elektrotechnika, k výzkumu uvedl: „Podniky se musí chránit před cenami energií a nejistotou v oblasti dodávek a přehodnocují současné i budoucí plány výdajů. Opatření ke zmírnění těchto problémů jsou pro ně pochopitelně jasnou prioritou, ale nemusí zákonitě negativně ovlivňovat investice do lidských zdrojů a životního prostředí. Řešením jsou investice do inteligentních a udržitelných obnovitelných zdrojů energie na pracovišti a do technologií zajišťujících energetickou účinnost, které podnikům umožní současně snížit náklady i emise. Při správném přístupu je možné, aby průmyslové podniky snížily náklady, aniž by tím utrpěla konkurenceschopnost, pracovní síla nebo snahy o dekarbonizaci.“

Opatření

Ačkoli podniky chtějí podniknout konkrétní kroky k řešení energetických problémů, třetinu z nich odrazují domnělé náklady na zavedení opatření ke zvýšení energetické účinnosti a téměř polovina (49 %) má pocit, že nemá know-how nebo zdroje, aby mohla kroky realizovat.

Velká část technologií, které mohou velkým i malým podnikům pomoci optimalizovat hospodaření s energií a snížit náklady, je již široce dostupná a za přijatelnou cenu. Například v telekomunikační centrále v Hanoji snížila technologie inteligentních budov náklady na energii o 20 %, zatímco modernizace hardwaru a využití řešení pro řízení spotřeby energie v továrně ABB v Itálii vedlo k 30% úspoře energie.

Další informace o tom, jak ABB spolupracuje se zákazníky na zmírnění problémů s energiemi, najdete na stránce Sustainability in Electrification. Podniky se také mohou připojit ke globálnímu fóru ABB – Energy Efficiency Movement, v němž více než 300 organizací sdílí nápady a řešení, jež mohou pomoci průmyslovým podnikům snížit náklady, zmírnit problémy s energiemi a urychlit kroky k zastavení změn klimatu.