Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) je v našich klimatických podmínkách efektivním způsobem výroby elektřiny, při kterém je vznikající odpadní teplo využito pro výrobu tepla. Zatím se v teplárnách spaluje převážně uhlí, se zvyšující se cenou emisních povolenek a stále přísnějšími emisní limity však bude nahrazováno biomasou, využíváním odpadního tepla, energie z odpadů, ale zvyšovat se bude i výroba elektřiny a tepla z plynu. Kogenerační jednotky s plynovými motory se tak stávají významnou součástí energetiky.

Debata o energetice se obvykle točí kolem elektřiny, přitom spotřeba tepla je dvojnásobná a proto i tento sektor si zaslouží patřičnou pozornost. Prioritu samozřejmě bude mít využívání obnovitelných zdrojů, rozvíjet se však budou i dalších technologie, které budou výrobu elektřiny a tepla z OZE vyrovnávat a doplňovat. Perspektivní technologií jsou kogenerační jednotky s pístovými plynovými motory, které mají celou řadu předností:

  • Úspora 20-40 % primární energie a emisí CO2 oproti dělené výrobě elektřiny a tepla
  • Jsou přirozeně decentrální – i malé jednotky o výkonu desítek či stovek kW mají vysokou účinnost výroby elektřiny i tepla a mohou tedy zajišťovat efektivní výrobu elektřiny a tepla blízko spotřebitelům a přispívat k energetická bezpečnosti města či regionu.
  • Jsou flexibilní – umožnují rychlé výkonové změny a v kombinaci s akumulací tepla opakované starty a tím reagovat na výkyvy výroby z OZE a snižovat tak nároky kapacitu elektrické distribuční sítě či poskytovat podpůrné služby pro přenosovou a distribuční soustavu.
  • Vedle zemního plynu mohou spalovat i bioplyn, biometan, kalový plyn, vodík či syntetický metan, který bude vyráběn z OZE elektřiny a bude sloužit jako sezónní akumulace energie. Kogenerační jednotky pak budou zajištovat účinnou konverzi plynu zpět na elektřinu.
  • Jedná se se sice o fosilní, ale nízkoemisní zdroj, neboť zemní plyn má poloviční emise CO2 oproti uhlí a při spalování stále „zelenějšího“ plynu v plynové síti budou emise dále klesat.

KVET je dle zákona 165/2012 Sb. podporovaným zdrojem energie, přičemž předností českého systému podpory elektřiny z plynové KVET do 5 MW je meziroční valorizace dle změny vstupních ekonomických parametrů. Tento systém zaručuje stabilní podmínky a průběžnou přiměřenost podpory bez excesů směrem nahoru či dolů během celé doby podpory. Postupné zvyšování velkoobchodní ceny elektřiny při poměrně stabilní ceně plynu vedlo k tomu, že se výše zeleného bonusu (ZB) od roku 2015 snížila o ca. 35 %. I při zvyšujícím se instalovaném výkonu a produkci elektřiny tak objem podpory zůstává stabilní a pohybuje se na úrovni ca. 800-900 mil.Kč/rok.

V roce 2021 by měl být v návaznosti na připravovanou novelu zákona  spuštěn nový model podpory elektřiny z KVET. Podpory již nebude stanovena 15 roky jako nyní, ale provozními hodinami (parametry nového modelu ještě nebyly stanoveny, lze odhadovat, že celková doba podpory bude ca. 45-50 tis.h, při omezení maximálního ročního projezdu na max. 3,5-4 tis.h). Tedy už nebude nutné volit z režimu 3000 nebo 4400 h jako dosud, což provozovatelům umožní flexibilněji reagovat  na situaci na trhu. Další změnou bude vážený výpočet výše podpory dle velikosti jednotky, bez skokových změn výše podpory při 200 kW a 1000 kW jako dosud. Nově bude též možnost podpory modernizovaných zdrojů (ve dvou variantách-částečná nebo úplná modernizace) či následná podpora pro vyrovnání provozních nákladů.

Instalovaný výkon plynových kogenerací do 5 MW vzrostl od roku 2014 z 220 MW na 330 MW. Vedle pokračujících instalací kogenerací do plynových výtopen lze vzhledem ke vzrůstající ceně emisních povolenek očekávat i přechod zejména menších uhelných tepláren na čistější paliva, tedy zejména na biomasu, ale i na zemní plyn. Do roku 2030 proto předpokládáme růst instalovaného výkonu kogenerací s plynovými pístovými motory až na ca. 800 MW.

„Malá“ kogenerace se tak stává nezanedbatelnou součástí energetického mixu. Rozvoj oboru se odráží i ve zvyšujícím se zájmu o konferenci  Dny kogenerace, jejíž již 12. ročník pořádá sdružení COGEN Czech 22-23.10.2019 v hotelu Aquapalace v Čestlicích. Na konferenci budou diskutovány legislativní, technické i ekonomické aspekty KVET, situace na trhu s elektřinou, potenciál a příležitosti pro další rozvoj, moderní energetika měst a obcí i téma uhlíkové daně.