Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) vydala dne 12.12.2023 tiskovou zprávu, ve které informovala, že některé firmy nedovoleně přimíchávají do topného plynu (oblíbené tlakové lahve s propan butanem hojně využívané v domácnostech k topení a vaření) karcinogenní příměs. Zároveň jmenovala dvě konkrétní firmy, které se měly přimíchávání dopouštět. Firmám hrozí pokuta až 1 milion korun.

Česká asociace LPG je oborovým sdružením, jehož úkolem je hájit dobré jméno trhu i zájmy spotřebitelů, uživatelů LPG. Proto jsme provedli interní šetření, na základě kterého považujeme za nezbytné informovat spotřebitele, že

  • obě jmenované firmy nás ujistily, že na trh neuváděly topné plyny klasifikované jako karcinogenní a mutagenní;
  • k přimíchávání butan-butenové směsi (která může být klasifikována jako karcinogen) jako příměsi do topného plynu pro spotřebitele jmenovanými firmami v současné době nedochází;
  • nemáme žádnou informaci, že by v nedávné době nebo v minulosti byl na českém trhu v prodeji karcinogenní LPG / propan-butan. Pravděpodobnost, že by kdy byl takový plyn dodán spotřebitelům, je s ohledem na toky zboží a nastavené mechanismy kontroly v podstatě nulová;
  • příslušné kontrolní orgány dosud nikdy prodej LPG klasifikovaného jako karcinogen nebo mutagen nezaznamenaly;
  • plyn prodávaný na českém trhu odpovídá přísným požadavkům technických norem a nedochází tak k ohrožování zdraví spotřebitelů;
  • 1,3 butadien, který ČIŽP zmiňovala ve své zprávě, je skutečně klasifikován jako karcinogen. Ale stejně jako u mnoha jiných látek, se kterými se spotřebitelé denně setkávají, existují i v případě butadienu předpisy omezující jeho maximální koncentraci ve směsi, která je pro člověka považována za bezpečnou. Butadien se tak vyskytuje v různých chemických výrobcích na celém světě, ale pouze ve stopovém, neškodném množství.