Informace o odborné zkoušce k získání oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Energetickým specialistou je (podle § 10 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon č. 406/2000 Sb.“) fyzická osoba nebo právnická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného MPO k:

►provádění energetického auditu a zpracování energetického posudku,

►zpracovávání průkazu,

►provádění kontroly provozovaných systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání,

►provádění kontroly provozovaných systémů klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a větrání.

Energetickým specialistou se může stát fyzická osoba, která je odborně způsobilá a získala:

►vysokoškolské (bakalářské, magisterské nebo doktorské) vzdělání v oblasti technických věd a jejich oborech energetiky, energetických zařízení, stavebnictví nebo v oblasti vzdělání elektrotechnika, energetika podle Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělání ve vysokém školství a 3 roky praxe v oboru nebo

►střední vzdělání s maturitní zkouškou absolvováním vzdělávacího programu v oboru energetiky, energetických zařízení nebo stavebnictví a 6 let praxe v oboru nebo vyšší odborné vzdělání absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu v oborech vzdělávání zaměřených na energetiku, energetická zařízení nebo stavebnictví a 5 let praxe v oboru.

Oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty získá zájemce na základě podané žádosti o udělení oprávnění energetického specialisty doplněné přílohami a v případě fyzické osoby složením odborné zkoušky.

Povinné přílohy k žádosti pro získání oprávnění u fyzické osoby:

Vyplněná žádost obsahující:

►doložení praxe (potvrzení zaměstnavatele nebo čestným prohlášení o délce a oboru praxe), kopie dokladu o dosaženém vzdělání (diplom nebo maturitní vysvědčení),

►prokázání úhrady správního poplatku ve výši 1000 Kč.

Povinné přílohy k žádosti pro získání oprávnění u právnické osoby:

Vyplněná žádost obsahující:

►doklad o bezúhonnosti dle § 10 odst. 4 písm. b) resp. c) zákona č. 406/2000 Sb.,

►kopie rozhodnutí osoby určené (dříve vydávané jako oprávnění),

►doklad o pracovním nebo obdobném poměru s osobou určenou,

►písemný souhlas s výkonem činnosti určené osoby,

►prokázání úhrady správního poplatku ve výši 1000 Kč.

Žadatel o oprávnění energetického specialisty (fyzická osoba, právnická osoba) má povinnost prokázat úhradu správního poplatku ve výši 1000 Kč za každou činnost. Zaplacení správního poplatku lze prokázat následujícími způsoby:

►kolkem v hodnotě 1.000,- Kč za každou činnost v rámci oprávnění,

►potvrzením od banky o uskutečněné platbě na účet MPO č. 3711-1525001, kód banky (Česká národní) 0710, variabilní symbol 41300 a do poznámky uveďte „správní poplatek k žádosti o udělení oprávnění ES“.

Žádost s potřebnými dokumenty můžete zaslat:

►poštou na adresu Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor energetické účinnosti a úspor, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 nebo

►pomocí datové zprávy nebo

►vyplnit žádost elektronicky na adrese: https://www.mpo-enex.cz/registrace/.

Po podání žádosti s přílohami na MPO je uchazeč zaevidován do seznamu uchazečů. Uchazeč (fyzická osoba) je po posouzení žádosti a příloh, zda jsou splněny zákonné předpoklady pro udělení oprávnění energetického specialisty, následně vyzván Státní energetickou inspekcí ke složení odborné zkoušky podle § 10a zákona č. 406/2000 Sb. Po dobu čekání na zkoušku neběží správní lhůta.

Odbornou zkoušku skládá pouze fyzická osoba a vykonává se zvlášť pro každou z činností energetického specialisty podle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 4/2020 Sb., o energetických specialistech (dále jen “vyhláška č. 4/2020 Sb.“).

Odborná zkouška se v souladu s § 10a odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb. skládá z ústní a písemné části a její obsah a rozsah je stanoven prováděcím právním předpisem vyhláškou 4/2020 Sb. Podle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 4/2020 Sb. se písemná část provádí formou písemného testu a její úspěšné složení je podmínkou pro konání ústní části. Pro úspěšné složení písemné části je potřebné, aby žadatel dosáhl podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 4/2020 Sb. 80% správných odpovědí. Výsledek ústní části zkoušky se hodnotí výrokem „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ na základě shodného vyjádření většiny přítomných členu zkušební komise. Zkušební tematické okruhy pro ústní část odborné zkoušky pro jednotlivé typy oprávnění naleznete v příloze.

Po absolvování zkoušky vydá MPO, nejpozději do 30 dnů, rozhodnutí o výsledku zkoušky. Rozhodnutí nabývá právní moci 15 dní od jeho převzetí uchazečem. Po dobu těchto 15 dní má uchazeč právo na odvolání, kterého se může písemně vzdát. V takovém případě nabývá rozhodnutí právní moci dnem, kdy se uchazeč vzdal práva na odvolání. V případě právnické osoby dojde k posouzení naplnění zákonných požadavků na základě podané žádosti a příloh viz výše.

Po prokázání naplnění veškerých zákonných požadavků, u právnických osob po podání žádosti s přílohami, vydá MPO, nejpozději do 30 dnů, rozhodnutí o udělení oprávnění energetického specialisty. Rozhodnutí nabývá právní moci 15 dní od jeho převzetí uchazečem. Po dobu těchto 15 dní má uchazeč právo na odvolání, kterého se může písemně vzdát. V takovém případě nabývá rozhodnutí právní moci dnem, kdy se uchazeč vzdal práva na odvolání.

Po nabytí právní moci rozhodnutí je uchazeč zapsán do seznamu energetických specialistů. Na základě rozhodnutí, které nabylo právní moci, jsou specialisté oprávněni k činnosti energetického specialisty dle §10 zákona č. 406/2000 Sb.

V případě nejasností nebo doplňujících informací se obracejte na Ing. Ivu Švecovou, telefon: +420 224 853 402, svecova@mpo.cz.

Přílohy ke stažení jsou na https://www.mpo.cz/cz/energetika/energeticka-ucinnost/odborne-cinnosti/jak-se-stat-energetickym-specialistou—36333/