Certifikace spotřebitelského řetězce lesních produktů v rámci schématu FSC je mezi tuzemskými firmami stále žádanější. A to nejen proto, že jim otevírá dveře ke spolupráci s řadou velkých společností nebo ke vstupu na ekologicky uvědomělé trhy. Nově o tuto certifikaci rozšiřuje své služby také Česká společnost pro jakost, z.s., která takto reagovala na podněty svých klientů z oblasti lesnictví, dřevozpracujícího a papírenského průmyslu či obchodu. Stává se tak první ryze českou společností, která tuto certifikaci může udělovat.

Certifikace spotřebitelského řetězce dle pravidel FSC se vztahuje na různé typy společností působících v odvětví zpracovávání a obchodování lesních produktů. Mezi ně patří například firmy zabývající se těžbou a zpracováním dřeva, výrobou anebo zpracováním papíru a celulózy, výrobci dřevěných výrobků, jako jsou například nábytek, podlahové krytiny, stavební materiály, dále pak maloobchodníci a distributoři. Ti všichni, pokud chtějí dosáhnout a obhájit certifikaci, musí umět dosledovat původ dřevní hmoty a uplatňovat odpovědné pracovní postupy.

„Zájem o certifikaci FSC se může v jednotlivých zemích lišit a závisí na různých faktorech, jako velikost sektoru pracujícího s dřevní hmotou, povědomí o životním prostředí, poptávka trhu po udržitelných produktech a vládní politika podporující udržitelné hospodaření v lesích. V poslední době je znatelný pozvolný zvyšují se trend certifikace FSC, což je způsobeno i situací na trhu, kdy je po firmách ve zpracovatelském řetězci „COC“, zejména díky vlivu velkých společností, tato certifikace vyžadována,“ objasňuje Ing. Petr Koten, výkonný ředitel ČSJ.

Proč poptávka roste

Certifikace FSC prokazuje závazek společnosti k odpovědnému lesnímu hospodaření a udržitelnosti. Otevírá dveře na trhy, které upřednostňují postupy šetrné k životnímu prostředí. Mnoho maloobchodních prodejců a organizací vyžaduje nebo upřednostňuje odběr výrobků od dodavatelů s certifikací FSC. Ta dodavatelům umožňuje přístup na tyto ekologicky uvědomělé trhy a rozšiřuje tak její zákaznickou základnu a možnosti prodeje.

Zajišťuje soulad s různými environmentálními předpisy a legislativou týkající se udržitelného získávání zdrojů a odpovědných lesnických postupů. To může společnosti pomoci vyhnout se pokutám, právním problémům a poškození pověsti spojenému s nedodržováním předpisů.

Certifikace FSC podporuje transparentnost a sledovatelnost v rámci dodavatelského řetězce. Vyžaduje, aby podniky sledovaly původ svých lesních produktů a poskytovaly náležitou dokumentaci, což umožňuje lepší řízení dodavatelů a zajištění používání udržitelných materiálů.

Je rovněž v souladu s hodnotami mnoha zaměstnanců, kteří se zajímají o životní prostředí. A vedle toho certifikace FSC motivuje firmy k zavádění udržitelných postupů, podporuje inovace a vývoj technologií a procesů šetrných k životnímu prostředí. To může vést ke zvýšení provozní efektivity, snížení množství odpadu a dlouhodobým úsporám nákladů.

„Certifikace FSC podnikům přináší řadu významných benefitů. Je to investice do kontinuity a úspěšné budoucnosti, podněcuje k zájmu být napřed a stát se aktivními hybateli změny na lokální i globální úrovni. Záleží-li tedy firmám na odpovědné image a otázkách udržitelnosti, přístupu na ekologicky uvědomělé trhy, souladu s regulačními požadavky, lepším řízení dodavatelského řetězce, větší angažovanosti zaměstnanců vzhledem k jejich životním hodnotám a inovacích i efektivitě, může jim FSC pomoci,“ přibližuje Petr Koten.

Jak proces certifikace probíhá

Začíná se rámcovým přezkoumáním připravenosti zájemce. Před podáním žádosti o certifikaci FSC certifikační orgán zjišťuje, zda má organizace již systém zaveden a v jakém rozsahu – zejména v jakých lokalitách, pro jaké procesy a výrobky.  Následuje podání žádosti o certifikaci a uzavření smluvního vztahu s certifikačním orgánem i se správcem systému FSC.

Poté auditní tým provádí audit na místě, a to formou rozhovoru, prověřováním dokumentovaných informací a pozorováním.  Zkoumá důkazy o shodě systému FSC s příslušnými normami. Pokud jsou v rámci auditu vystaveny neshody, má uchazeč o certifikaci časový rámec pro přijetí opatření. Následně nezávislý odborník či komise prověří výsledky auditu a rozhodnou o vydání certifikátu na období 5 let. Každý rok pak dochází k dozorovým auditům.

Novinka jako reakce na poptávku klientů

Česká společnost pro jakost usiluje o to, aby poskytovala širokou škálu služeb v oblasti kvality a udržitelnosti, vše pod jednou střechou. Již před mnoha lety ve spolupráci s Ústavem pro hospodářskou údržbu lesů zaváděla v podmínkách České republiky certifikaci spotřebitelského řetězce lesních produktů COC podle norem PEFC. „Klienti, zejména z papírenského a dřevozpracujícího průmyslu, lesnictví i obchodu se na nás v průběhu let začali obracet s požadavkem certifikace deklarující původ dřevní hmoty také dle pravidel FSC, která je v dodavatelských řetězcích též žádaná. Proto jsme se rozhodli získat akreditaci na udělování této certifikace od mezinárodní společnosti Assurance Services International (ASI). To se povedlo 26. června 2021 a od té doby jsme první ryze českou organizací, která tuto akreditaci má. Moc nás těší zájem ze strany firem o spolupráci na certifikaci spotřebitelského řetězce lesních produktů. I proto jsme zřídili speciální e-mailovou adresu fscinfo@csq.cz, jejímž prostřednictvím se na nás zájemci mohou obracet,“ uvádí Petr Koten.

A jak poznat výrobky s certifikací FSC? Symbol stromu, pod nímž je napsáno FSC zaručuje, že dřevní hmota, z níž byl výrobek zhotoven, nebyla vytěžena či získána nelegálním a nešetrným způsobem, a že v lesích, kde se dřevo pěstuje, se hospodaří odpovědně a přírodě blízkým způsobem a dodržují se zde přísné sociální a enviromentální standardy. Certifikace tak přináší velice důležitou hodnotu zákazníkům, pro které je ochrana přírody jednou z klíčových priorit v rámci jejich životního stylu.