Skupina ČEZ loni meziročně snížila přímé emise CO2 o 4 %, což odpovídá téměř 830 tisícům tun. Dařilo se také snižovat produkci znečišťujících látek a odpadů. V rámci strategie Čistá Energie Zítřka Skupiny ČEZ také rostly investice do obnovitelných zdrojů a dalších ekologických řešení: do aktivit hodnocených podle evropské taxonomie jako udržitelné, směřovaly dvě třetiny všech loňských investic. Tyto statistiky vyplývají ze Zprávy o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ za rok 2022, která pokrývá přes 200 nejrůznějších ukazatelů z oblasti životního prostředí, sociální péče a řízení firmy.

Podrobný přehled aktivit a sledovaných parametrů v oblasti ochrany životního prostředí, sociálních a zaměstnaneckých otázek, dodržování lidských práv nebo boje proti korupci najdou zájemci v čerstvě vydané Zprávě o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ za rok 2022. Celkem zpráva obsahuje na dvě stovky nejrůznějších dat reportovaných podle mezinárodně uznávaných standardů, přičemž nejdůležitější ukazatele (například parametry týkající se emisí skleníkových plynů, hospodaření s vodou, nakládání s odpady, diverzita skladby zaměstnanců a další) byly externě auditovány. Letošní zpráva rovněž podrobně klasifikuje činnosti Skupiny ČEZ podle pravidel evropské taxonomie.

„Před dvěma lety jsme vyhlásili strategii Čistá Energie Zítřka a aktuální data potvrzují, že jsme na dobré cestě naše cíle splnit. Podíl investic do udržitelných činností činil loni 65%, což je oproti předchozímu roku zvýšení o 12 procentních bodů. Postupně také zvyšujeme podíl provozních investic právě z těchto udržitelných činností. Svou roli středoevropského lídra transformace energetiky bereme vážně a naše výsledky to dokazují,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Z dat vyplývá, že v roce 2022 podíl činností, které jsou v souladu s evropskou taxonomií, na provozních výnosech činil celkem 33,7 %, zatímco v roce předchozím to bylo 30,3 %.

„Naše výsledky v oblasti ESG oceňují i mezinárodní ratingové agentury – u řady z nich jsme se významně posunuli a patříme nyní mezi pětinu nejlépe hodnocených firem světa. Data a čísla ze zpráv o udržitelném rozvoji představují také čím dál důležitější zdroj informací pro banky, pojišťovny, investiční fondy, ale třeba i velké společnosti s mezinárodním dodavatelským řetězcem. Rozsah pokrývaných oblastí i objem reportovaných dat tak rok od roku roste,“ řekla ředitelka útvaru ESG Kateřina Bohuslavová.

Ze zveřejněných dat za rok 2022 vyplývá, že Skupina ČEZ i přes energetickou krizi úspěšně pokračuje v plnění svých ambiciózních dekarbonizačních cílů stanovených ve strategii Vize 2030 – Čistá Energie Zítřka. Přímé emise (Scope 1) klesly meziročně o 4 %, což představuje 826 448 tun. Skupina ČEZ tak stále cílí na hodnotu emisní intenzity 0,26 tun CO2e/MWh v roce 2025 a úplnou uhlíkovou neutralitu do roku 2040.

Dařilo se také v oblasti snižování dalších sledovaných emisí či produkce odpadů. Zároveň ČEZ meziročně zvýšil podíl bezemisní energie na celkové výrobě, počet postavených dobíjecích stanic pro elektromobily, ale třeba i množství instalací střešních fotovoltaických elektráren pro domácnosti či počet malých domácích fotovoltaik připojených do své distribuční sítě. Pokroku dosáhla společnosti i v sociálním pilíři (edukace zákazníků o energetických úsporách) a v pilíři řízení firmy (zvýšení podílu žen v řídicích orgánech na 15 %).

Současná Zpráva o udržitelném rozvoj obsahuje také kapitolu o řízení klimatických rizik podle doporučení mezinárodní Pracovní skupiny pro zveřejňování finančních informací souvisejících se změnou klimatu (TCFD). Podrobnější informace je možné nalézt v samostatné TCFD zprávě.

Zpráva o udržitelném rozvoji za rok 2022 i TCFD zpráva jsou k dispozici na webových stránkách ČEZ. Veškeré údaje jsou také nahrané do speciální datové knihovny, nejrozsáhlejší ESG databáze ze všech evropských energetik. Zájemci si tak mohou zobrazit vývoj jednotlivých ukazatelů od roku 2018 až po současnost.