Státní podnik DIAMO dokončil s 3měsíčním předstihem návoz zásypového materiálu do areálu černouhelného Dolu Frenštát. Doprava potřebných zhruba 200 tisíc tun hlušiny probíhala postupně od loňského července. Zásyp dolu je v plánu koncem léta po vyřízení všech náležitostí. Obec Trojanovice, v jejímž katastru se důl nachází, dokončení návozu vítá, zasypání dolu umožní spustit nové projekty a další rozvoj regionu.   

„Příprava likvidace nevyužívaného Dolu Frenštát, po které tamní obce dlouho volají, pokračuje podle plánu. Díky úpravě přepravních parametrů, snížení počtu aut a příznivému počasí proběh návoz zásypového materiálu rychleji a s menším dopadem na životní prostředí. Následovat budou další kroky směřující k zásypu jam, demolicím povrchových objektů a následnému novému využití areálu,“ uvedl Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku DIAMO.

Přípravu likvidace Dolu Frenštát, který je od roku 1991 v konzervačním režimu, zahájila ještě před převodem na DIAMO společnost OKD. Doprava zásypového materiálu do areálu dolu na úpatí Beskyd probíhala v souladu s rozhodnutím Ministerstva životního prostředí a závěry zjišťovacího řízení, ve kterém byly zahrnuty připomínky a požadavky dotčených obcí a úřadů. Kvůli minimalizaci hluku a emisí z dopravy probíhal návoz postupně. Množství dovezeného materiálu nepřesáhlo 1 500 tun za den, to znamená maximálně 50 nákladních aut denně a to pouze v pracovních dnech. V průměru to bylo 38 aut za den (pracovní). Hlušina se vozila z odvalu „D“ v Paskově. Železniční přístup do areálu dolu není, proto doprava musela proběhnout po silnicích. Všechna auta byla hned po nakládce a po celou dobu přepravy z odvalu k dolu zakryta plachtou. Dobu přepravy se podařilo zkrátit o 3 měsíce a snížil se tak vliv na životní prostředí na minimum.

Starosta Trojanovic Jiří Novotný k tomu dodal: „Jsme rádi, že náš cíl, kterým je zasypání dolu a nové využití léto lokality, se blíží. Spolupracujeme se státním podnikem DIAMO na přípravě převodu nemovitostí a intenzivně pracujeme na přípravě rozvojového projektu CÉRKA, který postupně celý areál promění v nadčasové místo. Areál Dolu Frenštát, který jsme dlouhodobě vnímali jako hrozbu, se tak v budoucnu stane místem, které bude mít nejen pro Frenštátsko velký přínos.“

Samotný zásyp jam má závod DARKOV státního podniku DIAMO v plánu v srpnu. Po jeho ukončení budou následovat demolice povrchových objektů dolu, vybudovaných při výstavbě dolu, a sanační a rekultivační práce.

Hlavními důvody likvidace Dolu Frenštát jsou dlouhodobé nevyužívání dolu k těžbě, s tím související vysoké náklady na udržování dolu v zajišťovacím provozu. Významnou roli sehrál také mnohaletý tlak představitelů obcí, ochranářů přírody a neziskových organizací.

Technické řešení likvidace bylo navrženo v souladu s vyhláškami Českého báňského úřadu a zákonem o hornické činnosti. Hlavní fází likvidace bude zásyp 2 stávajících jam F4 a F5 nezpevněným zásypovým materiálem v objemu 106 tisíc m3 (cca 200 tisíc tun). Zásyp zajistí stabilitu jámy i jejího okolí. Z technologického hlediska je postup likvidace jam nezpevněným zásypovým materiálem jednodušší a rychlejší než zpevněný zásyp. Zásypový materiál je nehořlavý, nerozpustný, nebobtnavý a je certifikovaný pro zásyp dle vyhlášky ČBÚ, která stanovuje požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl.

Důležitým krokem pro rozvojové aktivity, ale i pro běžné obyvatele, byla také změna chráněného ložiskového území. Loni na žádost státního podniku DIAMO rozhodlo Ministerstvo životního prostředí o zmírnění podmínek ochrany ložisek černého uhlí na Frenštátsku. Povolování staveb je tam už teď jednodušší a rychlejší.

Historie

Odpis zásob proběhl už před 20 lety. V prosinci roku 2002 Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo rozhodnutí o odpisu zásob výhradního ložiska černého uhlí Frenštát–západ a Frenštát–východ, převodem celkem 1 372 milionů tun bilančních zásob v dobývacím prostoru Trojanovice do zásob nebilančních.

Výstavba Dolu Frenštát začala v roce 1981, nikdy se v něm ale uhlí netěžilo. Od roku 1991 je důl udržován v konzervačním režimu, to znamená, že je tam zajištěno trvalé větrání dolu, čerpání přitékajících vod, probíhají pravidelné prohlídky a údržba jam a obslužných provozů. Záměr likvidace Dolu Frenštát oznámila společnost OKD Ministerstvu životního prostředí v červnu 2020. V prosinci roku 2020 vydalo ministerstvo na základě zjišťovacího řízení rozhodnutí, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí. Koncem září roku 2021 nabylo právní moci rozhodnutí báňského úřadu o povolení hornické činnosti likvidace jam.