Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly, které byly zaměřené na zákon o obalech. V roce 2021 provedla celkem 3 323 kontrol a porušení tohoto zákona zjistila ve 110 případech. Za jeho nedodržení pak uložila 71 pokut ve výši 394 000 Kč.

Obchodní inspekce v období od 21. června do 31. prosince 2021 provedla akci, při které kontrolovala, mimo ostatní právní předpisy, také dodržování zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Celkem uskutečnila 3 323 kontrol a porušení tohoto zákona zjistila ve 110 případech. Převážná část kontrol byla prováděna v obchodních řetězcích a centrech, ale i v menších provozovnách a stáncích na tržištích a v tržnicích. Nejčastěji obchodníci porušovali ustanovení § 3 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, kdy byla spotřebiteli poskytnuta plastová odnosná taška zdarma. Součástí akce byly i kontroly dodržování dalších právních předpisů v dozorové kompetenci ČOI.

Celkem bylo porušení právních předpisů zjištěno při 1 259 kontrolách, což představuje 37,9 % z celkového počtu provedených kontrol.

Kontrolní akce, zaměřená na dodržování zákona o obalech, je zařazena do plánu dozoru nad trhem i v roce 2022.

Zjištěné nedostatky

Porušení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, bylo zjištěno ve 110 případech, z tohoto počtu konkrétně:

  • v 96 případech byl porušen § 3, kdy plastová odnosná taška smí být v místě prodeje výrobků poskytnuta spotřebiteli minimálně za náhradu nákladů, které odpovídají nákladům na její pořízení
  • 4, kdy osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech, je povinna vykupovat tyto vratné zálohované obaly bez omezení množství a bez vázání tohoto výkupu na nákup zboží
  • ve 4 případech bylo kvalifikováno porušení § 5 odst. 1 písm. b), kdy osoba uvádějící obal na trh je povinna průkazně informovat své odběratele o tom, že obal splňuje požadavky stanovené v § 3 a 4 zákona o obalech
  • ve 2 případech byl porušen § 9 odst. 5, podle kterého osoba uvádějící na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech prodejem spotřebiteli v provozovně, je povinna zajistit, aby tyto vratné zálohované obaly byly v této provozovně vykupovány po celou provozní dobu.

U některých kontrolních zjištění bylo v rámci jedné kontroly porušeno více ustanovení zákona o obalech.

Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo zjištěno v 1 430 případech.

Nejčastěji, ve 432 případech, nebyl spotřebitel informován o ceně prodávaných výrobků (§ 12).  Dále ve 420 případech obchodník nedodržel zásady poctivost prodeje (§ 3), ve 209 případech nebyl vydán na žádost spotřebitele doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby, nebo tento doklad neobsahoval požadované náležitosti (§ 16).

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce pravomocně uložila od 21. června do 31. prosince minulého roku 975 pokut v celkové hodnotě 6 334 000 Kč. Jedná se o částku za porušení všech zákonů a nařízení během této kontrolní akce.

Za porušení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, uložila 71 pokut ve výši 394 000 Kč.