Společnost ČD Cargo dokázala i přes omezení související s nouzovým stavem způsobeným pandemií COVID-19 zajistit dostatečné kapacity pro odvoz kalamitního dřeva z kůrovcem napadených lokalit. Za období leden až duben se podařilo zvýšit počet přistavených vozů za účelem odstranění kůrovcového dřeva na 118 % průměru roku 2019 a společnost tak zásadním způsobem přispívá v boji se šířením kůrovcové kalamity na území České republiky. Právě urychlené vyvezení napadeného dřeva ke zpracování je základním předpokladem úspěchu v boji s nekontrolovatelným šířením kůrovce.

Kůrovcová kalamita je jednou z největších přetrvávajících hrozeb pro českou krajinu a životní prostředí. V boji s nekontrolovatelným šířením kůrovce je zcela zásadní, aby pokácené kmeny nezůstávaly dlouhodobě ležet v postižených lokalitách. Železniční přeprava je díky svým kapacitním možnostem velmi efektivní způsob přesunu kalamitního dřeva z napadených území ke zpracovatelům.

ČD Cargo reaguje na vývoj situace v oblasti kalamitního dřeva od samotného počátku kůrovcové kalamity a schopnost alokování vozů pro komoditu dřevo od roku 2015 významně roste. V dosavadním průběhu roku od ledna do dubna 2020 dokázala společnost i přes omezení způsobená pandemií COVID-19 udržet přepravu na úrovni roku 2019. V počtu přistavených vozů pak ve srovnání s průměrem roku 2019 došlo k růstu na úroveň 118 %. Průměrně tak nyní ČD Cargo týdně naloží kůrovcem napadenou kulatinu do 1 628 vozů. V samotném měsíci dubnu, kdy byl celý trh zasažen nouzovým stavem, byl podíl včas přistavených vozů na úrovni 98 %. Společnost ČD Cargo tak dokázala důsledným dodržováním hygienických opatření a vnitřních bezpečnostních standardů zajistit přepravu srovnatelného objemu napadeného dřeva z postižených lokalit na úrovni loňského dubna. Toho se podařilo dosáhnout i přes omezený provoz klíčových zpracovatelů dřeva (cca 10 pil v ČR, Německu a Rakousku), jejichž provozy byly limitovány pandemií a souvisejícími opatřeními.

ČD Cargo je jediným železničním přepravcem, který plošně v České republice obsluhuje všechny kalamitní místa zasažená kůrovcem. I přes aktuálně vysoký podíl přistavovaných vozů, společnost kontinuálně pracuje na rozšíření a přizpůsobení vozové kapacity pro rostoucí objemy přepravy dřevní hmoty tak, aby maximálně dokázala vyjít vstříc potřebám při řešení kůrovcové kalamity.

„ČD Cargo si uvědomuje svou naprosto zásadní úlohu ve zvládání kalamitní situace a u svých zákazníků usilujeme o komunikaci jejich dlouhodobých plánů a potřeb vč. alespoň částečné garance přeprav. Bohužel aktuálně i v kalamitních oblastech pracujeme bez dlouhodobých smluv, pouze s pětidenní objednávkou vozů. I přesto se ale snažíme neustále navyšovat naše přepravní kapacity,“ říká Ivan Bednárik, předseda představenstva ČD Cargo.

Už v roce 2018 společnost navýšila počet vozů o 500 a počet specializovaných vozů určených výhradně pro přepravy dřeva – Laaps, Roos vzrostl z 500 v roce 2015 na 760 v roce 2018. Ve stejném roce společnost uzavřela smlouvy, které rozšíří postupně vozovou kapacitu o 1 000 vozů. Jde o komplexní rekonstrukce 500 ks neprovozuschopných vozů ř. Eas (72 m3) a o nákup 500 nových vysokostěnných nákladních vozů ř. Eanos (82 m3). Dodávky nových vozů již byly zahájeny a dokončeny by měly být v březnu 2021.

„Jsme připraveni na trhu najmout další vozovou kapacitu za předpokladu garantovaného a plánovaného objemu přeprav a odpovídající cenové úrovni. Nicméně navýšení investic není možné bez garantovaných podmínek dlouhodobé budoucí spolupráce i s ohledem na ekonomickou stránku těchto přeprav. Je třeba si uvědomit, že pro ČD Cargo je vnitrostátní přeprava kulatiny dlouhodobě nejméně rentabilní přepravní komoditou. Jako společnost se společenskou odpovědností nyní de facto realizujeme službu ve veřejném zájmu, kdy z napadených lokalit bez ohledu na ekonomickou rentabilitu odvážíme ležící dřevo a vynakládáme značné prostředky do přizpůsobení vozového parku tak, abychom byli schopni naplnit objemové požadavky na tuto přepravu,“ komentuje současnou situaci dopravce ČD Cargo Ivan Bednárik.