České dráhy se staly jedním ze sedmi zakládajících členů nového spolku Zelená železnice, který byl oficiálně založen 17. září 2021. Jeho hlavním cílem je koordinovaný rozvoj bezemisní dopravy tak, aby investice do vývoje, výroby vozidel, ale také do budování související infrastruktury byly efektivní a pro dopravce i objednatele finančně dostupné. Spolek chce být zároveň partnerem státu a regionálních samospráv při vytvoření potřebného legislativního rámce této významné změny v rámci Green Dealu Evropské unie.

„Jako největší železniční dopravce v zemi chceme přispět k tomu, aby byl celý proces koordinovaný, abychom neztráceli čas a peníze tím, že budeme některé kroky dělat duplicitně nebo se zbytečně vydáme do slepé uličky. Investice do vývoje a nákupu vozidel, výroby alternativních paliv, ale také do budování nezbytné infrastruktury, ať už půjde o dobíjecí elektrické stanice nebo vodíkové čerpací stanice, budou obrovské,“ říká Václav Nebeský, místopředseda představenstva Českých drah, který na vzniku spolku aktivně spolupracoval.

„Je před námi spousta práce a mnoho otázek, na které musíme společně najít odpovědi,“ pokračuje Václav Nebeský. „Není například jasné, kdy a zda vůbec jsme schopni spotřebu dopravy v případě přechodu na elektřinu pokrýt z obnovitelných zdrojů. Další alternativa, vodík, dnes není jako palivo běžně dostupný a musíme si ujasnit, jak bude vyráběn a distribuován k vlakům. Stejně tak se musíme bavit o tom, co bude s dnes nakupovanými moderními konvenčními vozidly. I když splňují nejpřísnější normy. Budeme je přestavovat na alternativní pohony? A v neposlední řadě bychom měli řešit, kolik peněz to všechno bude stát a z jakých zdrojů bude možné tyto investice financovat,“ dodává.

České dráhy jsou z pozice národního dopravce lídrem v zavádění moderních technologií na železnici a chtějí se na ekologizaci veřejné dopravy aktivně podílet. Už proto vyhlásily tržní konzultace, aby zmapovaly současný stav ve vývoji vozidel na alternativní pohony. „Členy spolku jsou samotní výrobci, stejně tak akademická sféra a další dopravci. Spolupráce musí být co nejširší. Abychom dokázali tak zásadní proměnu železnice ufinancovat, bude nejvýhodnější zvolit pro všechny přijatelné a hlavně jednotné řešení, které by se uplatnilo v celé síti,“ upozorňuje na další aspekt zavádění ekologicky šetrných pohonů Václav Nebeský a pokračuje: „Kdyby každý region přistoupil k jinému typu pohonu, nebude možné vozidla operativně nasazovat jinde, nebudou moci přejíždět mezi regiony a ve finále bude systém neúměrně drahý a nepružný. Tomu je potřeba předejít a včas se o těchto věcech bavit. Chceme zelenou železnici a chceme toho dosáhnout efektivně, rozumně a v reálném čase.“

„Při přechodu na klimatickou neutralitu musí sehrát svoji úlohu vozidla s hybridním, elektrickým, bateriovým elektrickým a vodíkovým pohonem včetně vozidel s vysoce účinnými spalovacími motory,“ říká profesor Václav Cempírek, rektor Vysoké školy logistiky, a připomíná, že problematikou bezemisních vozidel se studenti vysoké školy zabývají již nyní: „V bakalářských a diplomových pracích již studenti řeší nové pohony vozidel s ohledem na provozně ekonomické ukazatele dopravních společností.“

„Energie z fosilních paliv posunula lidstvo zásadním způsobem vpřed. Nyní je čas pokročit dále a investovat do udržitelnosti pro budoucí generace. Jako členové spolku Zelená železnice přispějeme reálnými zkušenostmi z oblasti bezemisních kolejových vozidel, jejich provozování a vývoje k dekarbonizaci železnice v České republice,“ doplňuje Roman Kokšal, generální ředitel Siemens Mobility Česká republika.

„Jsme rádi, že můžeme být u startu této aliance. Jako firma, která je dominantním zdrojem energie pro dopravní sektor České republiky, považujeme za přirozené, že se staneme součástí podobné iniciativy. Budoucnost patří široké paletě energií od fosilních po alternativní zdroje. Pro různé typy dopravy se vyplatí využívat výhod jednotlivých druhů energie. Společnost ČEPRO, jako spolehlivý zdroj a garant kvalitních pohonných hmot, napomáhá hladkému přechodu mezi fosilní a alternativní energií v dopravním modelu České republiky při zachování dlouhodobé stability místního trhu. Tím chceme přispět i do projektu ‚Zelená železnice‘,“ potvrzuje ambice Jan Duspěva, generální ředitel ČEPRO.

„Pro nás, jako evropského renomovaného výrobce posunovacích lokomotiv, je Green Deal obrovská výzva. CZ LOKO chce i nadále určovat trendy v této oblasti, a proto je členství v tomto spolku prakticky naše povinnost. CZ LOKO se dlouhodobě snaží reflektovat na požadavky trhu a Zelená železnice je jasný směr,“ zdůrazňuje Jan Kutálka, člen představenstva a obchodní ředitel CZ LOKO.

„Spolek Zelená železnice chce svou aktivní činností pomoci budoucímu rozvoji zelené železnice v České republice. V rámci našich aktivit budeme prezentovat nesporné výhody železnice, a to nejen z hlediska bezpečnosti, ale také s ohledem na vysokou šetrnost k životnímu prostředí. Efektivní používání železnice totiž výrazně napomáhá ke snížení emisí z dopravy. Železnice se totiž podílí na emisi skleníkových plynů pouze 0,5 %, což je oproti silniční dopravě (71,7 %) a letecké dopravě (13,9 %) opravdu výrazný rozdíl. Samotná Evropa dává železnici zelenou a masivně investuje do jejího rozvoje. To významně pomůže k posílení podílu železnice na přepravním trhu a také k poklesu emisi skleníkových plynů v dopravě,“ Tomáš Ignačák, místopředseda představenstva skupiny Škoda Transportation.

Základní cíle spolku Zelená železnice

  • využívání Zelené dohody pro Evropu jako nástroje pro naplnění účelů spolku;
  • aktivní spolupráce na zavádění bezemisních a energeticky úsporných kolejových vozidel, která budou jak ekologická, tak ekonomická;
  • snižování spotřeby energie a produkovaných emisí ve spojení s přepravou osob a zboží po železnici;
  • řešení problematiky snižování energetické a emisní náročnosti železničních kolejových vozidel;
  • zaměření na rozvoj bezemisní a energeticky úsporné železniční dopravy a rozvoj infrastruktury pro bezemisní železniční dopravu;
  • podpora a prosazování společného zájmu pro zařazení současných elektrických bezemisních vozidel mezi podporované investice cílené ke snížení spotřeby energie a ke snížení emisí;
  • platforma pro tvorbu a výměnu technických informací o ekologických / bezemisních vozidlech, spolupráce a popřípadě oponentura technických standardů;
  • prezentace a uplatnění společného zájmu k vytvoření a následnému schválení příznivé legislativy, která zároveň umožní rozvoj bezemisní energeticky úsporné železniční dopravy;
  • podpora a uplatnění společného zájmu na vznik odpovídajících finančních zdrojů (např. dotační programy), nebo zavedení takových finančních modelů, které ekonomicky pokryjí ekologickou a bezemisní dopravu (např. koeficienty v platbách od objednatelů dopravních výkonů);
  • pozitivně orientovaná propagace bezemisní energeticky úsporné železniční dopravy vč. pozitivního dopadu na veřejnost.

Zakládajícími členy spolku Zelená železnice jsou České dráhy, ČD Cargo, Škoda Transportation, Siemens Mobility ČR, CZ LOKO, ČEPRO a Vysoká škola logistiky v Přerově. Jednání se účastnili i zástupci Správy železnic a Alstomu ČR. Ti přistoupení ke spolku zvažují a projednají ho ve svých firemních orgánech.  Zájem o členství již projevila i řada dalších subjektů, u kterých probíhá schvalování ve firemních orgánech, nebo kteří čekají se svým přistoupením ke spolku na jeho založení a zahájení činnosti. Spolek je otevřený a jeho řádnými či přidruženými členy se mohou stát dopravci, výrobci železničních vozidel a drážních technologií, výrobci a distributoři energií, výzkumné organizace, vysoké školy i další subjekty s působností v České republice.